Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

MILITARY SECURITY OF THE REPUBLIC OF POLAND

Katarzyna Rygielska

Abstract

The theme of the work is the military security of the Republic of Poland. The main aim is to present Polish military security. The work consists of an introduction and ending, and five chapters. Chapter 1 The concept of military security of the Republic of Polish highlighted the essence and definition of military security of the state. Chapter 2 Organisation of the military security of the Republic of Poland has two subsections. The first section bodies safety management military was devoted to the organization and functioning of the management bodies of the country, as well as tasks related to the management of the military security of Poland. The second section Polish Armed Forces presents its definition and meaning for the state. It presents a description of the structure of the SZ, the types of forces, their numbers and the size of inventories of war. Chapter 3 The role of the Poland Republic in international organizations and military alliances of organizations and international military alliances, in which Poland is a member. In Chapter 4 Military security and the potential economic - financial Polish Republic presented the economic base of Poland military security, defense spending and critical infrastructure. Chapter 5 The National Security Strategy of the Republic of Poland presents the main assumptions of the strategy, strategic goals, national interests, indicate any possibility of using the resources available in the country for security.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Rygielska (FASS) Katarzyna Rygielska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej
Supervisor
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marian Kowalewski (FASS/DASMA) Marian Kowalewski,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Józef Janczak (FASS/DASMA) Józef Janczak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
bezpieczeństwo, bezpieczeństwo militarne, Rzeczypospolita Polska, Siły Zbrojne, organizacje międzynarodowe, sojusze militarne, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, potencjał gospodarczo – finansowy.
Keywords in English
security, military security, the Republic of Poland, the Armed Forces, international organizations, military alliances, National Security Strategy, the potential for economic – financial.
Abstract in Polish
Tematem pracy jest Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem pracy jest przedstawienie bezpieczeństwa militarnego Polski. Praca składa się ze wstępu i zakończenia oraz pięciu rozdziałów. W rozdziale 1 Pojęcie bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej zwrócono uwagę na istotę i określenie bezpieczeństwa militarnego państwa. Rozdział 2 Organizacja bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej ma dwa podrozdziały. Pierwszy podrozdział Organy kierowania bezpieczeństwem militarnym poświęcony został organizacji oraz funkcjonowaniu organów kierowania kraju, a także zadaniom związanym z zarządzaniem bezpieczeństwem militarnym RP. Natomiast drugi podrozdział Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia ich definicję i znaczenie dla państwa. Prezentuje opis struktury SZ, rodzaje wojsk, ich liczebność oraz wielkość zapasów wojennych. Rozdział 3 Rola Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych i sojuszach militarnych prezentuje organizacje międzynarodowe i sojusze militarne, w których Polska jest członkiem. W rozdziale 4 Bezpieczeństwo militarne a potencjał gospodarczo – finansowy Rzeczypospolitej Polskiej zaprezentowano gospodarcze podstawy bezpieczeństwa militarnego Polski, wydatki obronne i infrastrukturę krytyczną. Rozdział 5 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia główne założenia strategii, cele strategiczne, interesy narodowe, wskazuje wszelkie możliwości zastosowania zasobów będących w dyspozycji kraju na potrzeby bezpieczeństwa.
File
  • File: 1
    Bezpieczeństwo militarne RP, K. Rygielska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13110

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc447392f7f394cab882788b0de4d2a70/
URN
urn:pw-repo:WUTc447392f7f394cab882788b0de4d2a70

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page