Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Set up the one-dimentional diffusion experimental system in liquid

Anna Marta Żułtowska

Abstract

As part of the thesis, the one-dimentional diffusion experimental system in liquid was designed and tested. The main reason for choosing this subject of the engineering diploma thesis was to contribute to enriching the didactic offer of the Process Kinetics Laboratory. In the theoretical part of the theis, concepts such as one-dimentional diffusion, conductometry and Fick's first law are explained. Selected theoretical methods, enabling the calculation of the theoretical value of the diffusion coefficient in the liquid were also indicated. In the experimental part, a potassium chloride solution was chosen as the testing medium, the concentration change of which was determined conductometrically with controlled process parameters. As part of the auxiliary tests, standard curves for determining the concentration of the potassium chloride solution as a function of conductivity and the dependence of the density of the potassium chloride solution on concentration were prepared. The purpose of the basic research was to experimentally determine the value of the diffusion coefficient for a solution of potassium chloride in water. Using the results of a long, 40-hour measurement, the value of the diffusion coefficient was determined on the basis of an analytical exponential curve matched to the solution. This is an exact value, because it was calculated directly from the analytical formula. A series of shorter tests were also conducted, which may be guidelines for carrying out measurements as part of a laboratory exercise. For such measurements, it was proposed to determine the diffusion coefficient based on the approximation formula with a polynomial series. The test results for different temperatures indicate a significant increase in the diffusion coefficient with temperature increase, which is in line with theoretical relations. The range of mixing frequency values used in a large tank was determined, in which mixing has small effect on the formation of local "vortices" in the capillaries and the diffusion in the system can be considered undisturbed. Diffusion coefficients, determined for initial concentrations of sodium chloride slightly lower than the saturation concentration, have similar values. The methodology of the conducted experiments and the calculation procedures have been described in detail. The results of the work indicate the convergence of determined values of the diffusion coefficient with the literature data. Therefore, it can be concluded that the designed experimental system is functional and allows testing the one-dimentional diffusion process in a liquid and determining the diffusion coefficients. The results obtained and the suggestions described may help to prepare a new laboratory exercise.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Marta Żułtowska (FCPE) Anna Marta Żułtowska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Uruchomienie stanowiska doświadczalnego do badania dyfuzji jednokierunkowej w cieczy
Supervisor
Anna Adach (FCPE/DPKT) Anna Adach,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
42
Internal identifier
DICHP-2899
Reviewers
Bogumiła Wrzesińska (FCPE/CIPE) Bogumiła Wrzesińska,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Anna Adach (FCPE/DPKT) Anna Adach,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
dyfuzja jednokierunkowa, współczynnik dyfuzji, I prawo Ficka, konduktometria, przewodność elektryczna
Keywords in English
the one-dimentional diffusion, the diffusion coefficient, Fick's first law, conductometry, electrical conductivity
Abstract in Polish
W ramach pracy zostało zaprojektowane oraz przetestowane stanowisko doświadczalne do badania dyfuzji jednokierunkowej w cieczy. Głównym powodem wyboru niniejszego tematu pracy dyplomowej inżynierskiej była chęć przyczynienia się do wzbogacenia oferty dydaktycznej Laboratorium Kinetyki Procesowej. W części teoretycznej pracy wyjaśnione zostały pojęcia takie jak dyfuzja jednokierunkowa, konduktometria oraz I prawo Ficka. Wskazano także wybrane metody teoretyczne, umożliwiające obliczanie teoretycznej wartości współczynnika dyfuzji w cieczy. W części doświadczalnej jako medium badawcze wybrano roztwór chlorku potasu, którego zmianę stężenia wyznaczano konduktometrycznie przy kontrolowanych parametrach prowadzenia procesu. W ramach badań pomocniczych przygotowano krzywe wzorcowe do określania stężenia roztworu chlorku potasu w funkcji przewodnictwa oraz zależność gęstości roztworu chlorku potasu od stężenia. Celem podstawowych badań było doświadczalne wyznaczenie wartości współczynnika dyfuzji dla roztworu chlorku potasu w wodzie. Wykorzystując wyniki długiego, 40-godzinnego pomiaru, wyznaczono wartość współczynnika dyfuzji na podstawie dopasowanej do rozwiązania analitycznego krzywej wykładniczej. Jest to wartość dokładna, gdyż obliczono ją bezpośrednio ze wzoru analitycznego. Przeprowadzono też serię krótszych badań, które mogą stanowić wytyczne do przeprowadzenia pomiarów w ramach ćwiczenia laboratoryjnego. Dla takich pomiarów zaproponowano wyznaczanie współczynnika dyfuzji w oparciu o wzór przybliżony rozwinięciem w szereg wielomianowy. Wyniki badań dla różnych temperatur wskazują na wyraźny wzrost wartości współczynnika dyfuzji ze wzrostem temperatury, co jest zgodne z zależnościami teoretycznymi. Określono zakres wartości częstotliwości mieszania, wykorzystywanego w dużym zbiorniku, w którym mieszanie to ma niewielki wpływ na powstawanie lokalnych „wirów” w kapilarach, a dyfuzję w układzie można uznać za niezakłóconą. Współczynniki dyfuzji, wyznaczone dla stężeń początkowych chlorku sodu nieco mniejszych od stężenia nasycenia, mają zbliżone wartości. Opisana została szczegółowo metodyka przeprowadzonych eksperymentów oraz procedury obliczeniowe. Wyniki pracy wskazują na zbieżność wyznaczonych wartości współczynnika dyfuzji z danymi literaturowymi. Można zatem stwierdzić, iż zaprojektowany układ doświadczalny jest funkcjonalny i umożliwia badanie procesu dyfuzji jednokierunkowej w cieczy oraz wyznaczenie współczynników dyfuzji. Otrzymane zaś w pracy wyniki oraz opisane sugestie mogą stanowić pomoc w przygotowaniu nowego ćwiczenia laboratoryjnego.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Anna_Żułtowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26231

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc43a37039454451aafd2311fcb6e5b77/
URN
urn:pw-repo:WUTc43a37039454451aafd2311fcb6e5b77

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page