Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Control of public administration in Poland performed by administrative courts in Poland

Magdalena Bożena Łagodzka

Abstract

Work titled “Control of public administration in Poland performed by administrative courts in Poland” is describing the control performed by specialized persons. The rule of law is very important for all citizens. In the first chapter I included efficiently controls the system. I described the etymology of the control word was raised, as well as the ideological ideal. I described the most important control exercised by specialized persons. The second chapter focuses on organizing justices. In Poland court-administrative proceedings have two-instance character. I described competences, organizational structure provincial administrative court and Supreme Administrative Court . The third chapter of the work discusses the course of court-administrative proceedings with the distinction of the subject of the pending proceedings. In the addiction, the principles governing the operation of administrative courts are discussed, to which administrative courts are obliged to respect. Chapter four, so-called research, refers to the jurisprudence of administrative courts, both in statistical terms, taking into account all administrative courts in Poland and in terms of the interpretation of law. In my work I based on the literature on the subject pf administrative judicature, judgements dealing with the violation of legal provisions by public administration bodies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Bożena Łagodzka (FASS) Magdalena Bożena Łagodzka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Kontrola administracji publicznej wykonywana przez sądy administracyjne w Polsce
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
administracja publiczna, kontrola, sądownictwo administracyjne, wojewódzkie sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny
Keywords in English
public administration, control, administrative judiciary, provincial administrative court, Supreme Administrative Court
Abstract in Polish
Praca pt. „Kontrola administracji publicznej wykonywana przez sądy administracyjne w Polsce” porusza tematykę sądownictwa administracyjnego sprawowanego w państwie przez wojewódzkie sądy administracyjne, na czele z Naczelnym Sądem Administracyjnym. W rozdziale pierwszym omówione zostały zagadnienia odnoszące się do systemu sprawowania kontroli przez prawnie upoważnione w to podmioty. Na początku poruszono etymologię słowa kontrola, zagadnienia ogólne, a także ideę istnienia narzędzia, jakim jest sprawowanie kontroli nad organami administracji publicznej w Polsce. W pracy omówiono i opisano najważniejsze podmioty sprawujące kontrolę. Rozdział drugi skupia się na strukturze organizacyjnej oraz zadaniach jakie podejmują sądy administracyjne sprawując wymiar sprawiedliwości. Poruszono także tematykę funkcjonowania Naczelnego Sądu Administracyjnego, stanowiącego drugą instancję w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Dodatkowo, w rozdziale tym poruszone zostało zagadnienie uregulowania prawnego istnienia i funkcjonowania tego szczebla sądownictwa. W trzecim rozdziale pracy omówiono przebieg postępowania sądowoadministracyjnego z wyróżnieniem podmiotu i przedmiotu toczącego się postępowania. Ponadto, omówione zostały zasady, na których opiera się działalność sądów administracyjnych, do których respektowania zobowiązane zostały sądy administracyjne. Rozdział czwarty, tzw. badawczy, odnosi się do orzecznictwa sądów administracyjnych, zarówno pod względem statystycznym, biorąc pod uwagę wszystkie sądy administracyjne w Polsce, jak i pod względem wykładni prawa, zastosowanej przez wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie w 2017 roku, która stanowi przykład sprawowania kontroli nad organami administracji publicznej. W swojej pracy opierałam się na literaturze przedmiotu dotyczącej sądownictwa administracyjnego, a także na wyrokach sądowych poruszających kwestie łamania przepisów prawa przez organy administracji publicznej.
File
  • File: 1
    MAGDALENA_ŁAGODZKA_PRACA_DYPLOMOWA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34725

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc41b0735e98145a2b536043ec2ed373b/
URN
urn:pw-repo:WUTc41b0735e98145a2b536043ec2ed373b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page