Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on influence of middle distillate flow improvers and mixtures of middle distillate flow improvers and wax anti-settling additives on cold filter plugging point of diesel fuel

Damian Bielecki

Abstract

The aim of the work was to examine the influence of middle distillate flow improvers (depressants) and mixtures of depressants and wax anti-settling additives (dispersants) on cold filter plugging point of diesel fuel. The scope of the work included: 1) working out the literature review section on: crystallization of n-paraffin hydrocarbons and sedimentation of n-paraffin hydrocarbon crystals at low temperature in diesel fuel, definition of cold filter plugging point of diesel fuel, quality requirements for diesel fuel in terms of cold filter plugging point, test methods for determination of cold filter plugging point of diesel fuel, methods for reducing cold filter plugging point of diesel fuel, action mechanisms and chemical structure of depressants and dispersants; 2) the accomplishment of the experimental section including: selection of diesel fuel and additives reducing cold filter plugging point, preparation of premixes of additives in a solvent, preparation of solutions of depressants and solutions of mixtures of depressants and dispersants in diesel fuel, determination of cold filter plugging point of diesel fuel before and after treatment with additives according to PN-EN 116:2015-09 standard. Tests were carried out for two types of diesel fuel (ON1 and ON2), two depressants (Dep1 and Dep2) and two dispersants (Dys1 and Dys2). Based on the results it was concluded that: 1) Cold filter plugging point of base ON1 equals -4C. Cold filter plugging point of base ON2 equals -9C. Neat ON1 and neat ON2 meet the requirements for summer fuel; 2) Dep1 introduction into ON1 at the concentration of 0.3% allows to reduce cold filter plugging point to -20C and use of ON1 as winter fuel. Dep2 introduction into ON1 does not reduce cold filter plugging point to -20C at any depressant concentration tested; 3) Dep1 introduction into ON2 at the concentration of 0.2% as well as Dep2 introduction into ON2 at the concentration of 0.2% allows to reduce cold filter plugging point to -20C and use of ON2 as winter fuel; 4) Appropriate selection of type and concentration of dispersants, used in mixtures with depressants, makes possible to reduce the concentration of depressants, when ON1 and ON2 can be used as winter fuels. In the case of ON1, Dep1 as well as Dep2 in mixtures with dispersants have adequate efficiency in reducing cold filter plugging point at the concentration of 0.2%. In the case of ON2, Dep1 as well as Dep2 in mixtures with dispersants have adequate efficiency in reducing cold filter plugging point at the concentration of 0.1%; 5) Among mixtures of depressants and dispersants the mixture of Dep1 and Dys2 allows the most significant reduction in cold filter plugging point. Cold filter plugging point of ON1 containing the mixture of 0.2% Dep1 and 0.1% Dys2 equals -23°C. Cold filter plugging point of ON2 containing the mixture of 0.2% Dep1 and 0.025% Dys2 equals -24C; 6) Dep1 and Dep2 are more effective in reducing cold filter plugging point of ON1 than in reducing cold filter plugging point of ON2; 7) Mixtures of Dep1 and Dys1 as well as mixtures of Dep1 and Dys2 are more effective in reducing cold filter plugging point of ON1 than in reducing cold filter plugging point of ON2 in the most cases; 8) Mixtures of Dep2 and Dys1 are more effective in reducing cold filter plugging point of ON1 than in reducing cold filter plugging point of ON2. Mixtures of Dep2 and Dys2 are more effective in reducing cold filter plugging point of ON2 than in reducing cold filter plugging point of ON1.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Bielecki (FCEMP) Damian Bielecki,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie wpływu depresatorów oraz mieszanin depresatorów i dyspergatorów kryształów węglowodorów n-parafinowych na temperaturę zablokowania zimnego filtru oleju napędowego
Supervisor
Marzena Majzner (FCEMP/IC) Marzena Majzner,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marzena Majzner (FCEMP/IC) Marzena Majzner,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Sabina Wilkanowicz (FCEMP/IC) Sabina Wilkanowicz,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
olej napędowy, depresatory, dyspergatory kryształów węglowodorów n-parafinowych, temperatura zablokowania zimnego filtru
Keywords in English
diesel fuel, middle distillate flow improvers, wax anti-settling additives, cold filter plugging point
Abstract in Polish
Cel pracy stanowiło określenie wpływu depresatorów oraz mieszanin depresatorów i dyspergatorów kryształów węglowodorów n-parafinowych na temperaturę zablokowania zimnego filtru oleju napędowego. Zakres pracy obejmował: 1) opracowanie części literaturowej dotyczącej: krystalizacji węglowodorów n-parafinowych i sedymentacji kryształów węglowodorów n-parafinowych w oleju napędowym w niskiej temperaturze, definicji temperatury zablokowania zimnego filtru oleju napędowego, wymagań jakościowych odnośnie temperatury zablokowania zimnego filtru oleju napędowego, metod badań temperatury zablokowania zimnego filtru oleju napędowego, sposobów obniżania temperatury zablokowania zimnego filtru oleju napędowego, mechanizmów działania i budowy chemicznej depresatorów i dyspergatorów kryształów węglowodorów n-parafinowych; 2) wykonanie części doświadczalnej polegającej na: doborze oleju napędowego oraz dodatków uszlachetniających obniżających temperaturę zablokowania zimnego filtru, sporządzeniu przedmieszek dodatków uszlachetniających w rozpuszczalniku, przygotowaniu roztworów depresatorów oraz roztworów mieszanin depresatorów i dyspergatorów kryształów węglowodorów n-parafinowych w oleju napędowym, oznaczeniu temperatury zablokowania zimnego filtru oleju napędowego przed uszlachetnieniem i po uszlachetnieniu dodatkami według normy PN-EN 116:2015-09. Badania przeprowadzono przy zastosowaniu dwóch rodzajów oleju napędowego (ON1 i ON2), dwóch depresatorów (Dep1 i Dep2) oraz dwóch dyspergatorów kryształów węglowodorów n-parafinowych (Dys1 i Dys2). Na podstawie wyników badań stwierdzono, że: 1) Temperatura zablokowania zimnego filtru bazowego ON1 wynosi -4C. Temperatura zablokowania zimnego filtru bazowego ON2 jest równa -9C. ON1 i ON2, nieuszlachetnione dodatkami, mogą być więc eksploatowane w okresie letnim; 2) Wprowadzenie Dep1 do ON1 w stężeniu 0,3% umożliwia obniżenie temperatury zablokowania zimnego filtru do -20C i eksploatację ON1 w okresie zimowym. Wprowadzenie Dep2 do ON1 nie powoduje obniżenia temperatury zablokowania zimnego filtru do -20C przy żadnym badanym stężeniu depresatora; 3) Wprowadzenie Dep1 do ON2 w stężeniu 0,2%, a także Dep2 do ON2 w stężeniu 0,2% umożliwia obniżenie temperatury zablokowania zimnego filtru do -20C i eksploatację ON2 w okresie zimowym; 4) Odpowiedni dobór rodzaju i stężenia dyspergatorów kryształów węglowodorów n-parafinowych, stosowanych w mieszaninach z depresatorami, umożliwia zmniejszenie stężenia depresatorów, przy którym ON1 i ON2 można eksploatować w okresie zimowym. W przypadku ON1 Dep1, a także Dep2 wykazują w mieszaninach z dyspergatorami odpowiednią skuteczność w obniżaniu temperatury zablokowania zimnego filtru przy stężeniu 0,2%. W przypadku ON2 Dep1, a także Dep2 wykazują w mieszaninach z dyspergatorami odpowiednią skuteczność w obniżaniu temperatury zablokowania zimnego filtru przy stężeniu 0,1%; 5) Spośród mieszanin depresatorów i dyspergatorów kryształów węglowodorów n-parafinowych mieszaniny Dep1 i Dys2 umożliwiają najbardziej znaczne obniżenie temperatury zablokowania zimnego filtru. Temperatura zablokowania zimnego filtru ON1 zawierającego mieszaninę 0,2% Dep1 i 0,1% Dys2 wynosi -23C. Temperatura zablokowania zimnego filtru ON2 zawierającego mieszaninę 0,2% Dep1 i 0,025% Dys2 jest równa -24C; 6) Dep1 i Dep2 są bardziej skuteczne w obniżaniu temperatury zablokowania zimnego filtru ON1 niż temperatury zablokowania zimnego filtru ON2; 7) Mieszaniny Dep1 i Dys1 oraz mieszaniny Dep1 i Dys2 są w większości przypadków bardziej skuteczne w obniżaniu temperatury zablokowania zimnego filtru ON1 niż temperatury zablokowania zimnego filtru ON2; 8) Mieszaniny Dep2 i Dys1 są bardziej skuteczne w obniżaniu temperatury zablokowania zimnego filtru ON1 niż temperatury zablokowania zimnego filtru ON2. Mieszaniny Dep2 i Dys2 są bardziej skuteczne w obniżaniu temperatury zablokowania zimnego filtru ON2 niż temperatury zablokowania zimnego filtru ON1.
File
  • File: 1
    274148_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30146

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc4050af138e64558a52dab8150d80061/
URN
urn:pw-repo:WUTc4050af138e64558a52dab8150d80061

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page