Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The comparison of risk and reliability of modern fighter jets

Zaher Mahmoud Mohamed Zaher Omar

Abstract

The intention of the following detailed Bachelor’s thesis is to determine the reliability of three of the most anticipated military combat aircrafts in the world, and the risks that they possess. This was achieved by analysing not only the risk and reliability, but also the probability and hazard levels of the combat aircrafts. Moreover, these aircrafts are somewhat similar in terms of function and status but belong to different generations and companies. These companies are some of the biggest aerospace defense companies in the world and have contributed heavily in the safety and freedom of many countries around the world. They are, McDonnel Douglas, General Dynamics, and Lockheed Martin. This thesis is basically split into three chapters. The first chapter is an introduction of the combat aircrafts that are considered, their specifications, operators, and models. This is done because it is vital to understand the nature of these combat aircrafts before a full analysis can be done. The second part is basically comprised of the stages of flight of the combat aircrafts and the undesirable events that may possibly happen. An undesirable event is basically an event or situation that happens on the course of a combat aircraft that leads to an incident or accident. This may happen due to several factors, such as a mid-air collision or pilot error or other factors that will be discussed later. Said incident or accident can be either minor or major, depending on the category of loss. The category of loss is an important classification of level of seriousness or severity of an accident. And this is accounted for, both in terms of damage done to the combat aircraft, and damage done to the pilot. To proceed to the final chapter and goal of this thesis, one must be familiarized with this subchapter of the thesis. The last and final chapter of this thesis is where the calculations and tables are shown. This is essential in order to fully comprehend the potential of these combat aircrafts. By consolidating the knowledge and research from the previous chapters of the thesis - the risk, reliability, probability, and hazard levels of the aircrafts were done, and the appropriate conclusions were made with reference to the results that were obtained. All the aircraft data obtained is from external sources, however, it is important to mention that not all accidents have been recorded, due to some data being classified by certain operating governments, such as the Kingdom of Saudi Arabia, for example. This is natural and expected because of diplomatic purposes and protocols. Fortunately, the data provided by the United States Air Force is accurate enough to be scaled and approximated respectively towards other operating governments, since the accurate number of aircraft units purchased is known
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zaher Mahmoud Mohamed Zaher Omar (FPAE) Zaher Mahmoud Mohamed Zaher Omar,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Porównanie ryzyka i niezawodności nowoczesnych myśilwców
Supervisor
Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
59
Internal identifier
MEL; PD-5169
Reviewers
Rafał Perz (FPAE/IAAM) Rafał Perz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Myśliwce, zagrożenie, prawdopodobieństwo, niezawodność, ryzyko, zdarzenie niepożądane
Keywords in English
Fighters, hazard, probability, reliability, risk, undesirable event
Abstract in Polish
Intencją poniższej szczegółowej pracy licencjackiej jest określenie niezawodności trzech najbardziej oczekiwanych wojskowych samolotów bojowych na świecie oraz ryzyka, jakie one posiadają. Osiągnięto to poprzez analizę nie tylko ryzyka i niezawodności, ale także prawdopodobieństwa i poziomów zagrożenia samolotów bojowych. Co więcej, samoloty te są nieco podobne pod względem funkcji i statusu, ale należą do różnych pokoleń i firm. Firmy te są jednymi z największych na świecie firm zajmujących się obroną przestrzeni powietrznej i przyczyniły się znacząco do bezpieczeństwa i wolności wielu krajów na całym świecie. Są to McDonnel Douglas, General Dynamics i Lockheed Martin. Niniejsza praca jest zasadniczo podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy rozdział to wprowadzenie do rozważanych samolotów bojowych, ich specyfikacji, operatorów i modeli. Dzieje się tak, ponieważ istotne jest zrozumienie natury tych samolotów bojowych, zanim będzie można przeprowadzić pełną analizę. Druga część składa się zasadniczo z etapów lotu samolotów bojowych i niepożądanych zdarzeń, które mogą się zdarzyć. Niepożądanym zdarzeniem jest w zasadzie zdarzenie lub sytuacja, która zdarza się na drodze samolotu bojowego, który prowadzi do wypadku lub wypadku. Może się tak zdarzyć z powodu kilku czynników, takich jak kolizja w powietrzu lub błąd pilota lub inne czynniki, które zostaną omówione później. Wspomniany incydent lub wypadek może być drobny lub poważny, w zależności od kategorii straty. Kategoria straty to ważna klasyfikacja poziomu powagi lub powagi wypadku. Jest to uwzględniane zarówno w odniesieniu do szkód wyrządzonych samolotom bojowym, jak i szkód wyrządzonych pilotowi. Aby przejść do ostatniego rozdziału i celu tej pracy, należy zapoznać się z tym podrozdziałem tezy. Ostatni i ostatni rozdział tej tezy pokazuje, gdzie pokazane są obliczenia i tabele. Jest to niezbędne, aby w pełni zrozumieć potencjał tych samolotów bojowych. Poprzez konsolidację wiedzy i badań z poprzednich rozdziałów pracy - wykonano poziomy ryzyka, niezawodności, prawdopodobieństwa i zagrożenia samolotów, a odpowiednie wnioski zostały sformułowane w odniesieniu do uzyskanych wyników. Wszystkie uzyskane dane pochodzą ze źródeł zewnętrznych, należy jednak wspomnieć, że nie wszystkie wypadki zostały zarejestrowane, ponieważ niektóre dane są klasyfikowane przez niektóre działające rządy, na przykład Królestwo Arabii Saudyjskiej. Jest to naturalne i oczekiwane z powodu celów dyplomatycznych i protokołów. Na szczęście dane dostarczone przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych są wystarczająco dokładne, aby można je było skalować i przybliżać odpowiednio do innych działających rządów, ponieważ znana jest dokładna liczba zakupionych jednostek lotniczych
File
  • File: 1
    Engineering_Thesis_-_Final_Draft.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32664

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc3fb80985901470c985312494b8908a9/
URN
urn:pw-repo:WUTc3fb80985901470c985312494b8908a9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page