Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structural design of a car showroom

Krzysztof Gulcz

Abstract

The subject of the engineer diploma thesis is „Structural design of a car showroom”. Work on this project started with initial planning of the architectural concept of the building and its functionalities. The following steps consisted of choosing proper constructional and material solutions. The first chapter of this dissertation includes a technical description of the designed building. Chapter two consists of calculations of a flat roof, made on the basis of a traditional layer system. It was assumed that the load-bearing element of the construction will be a monolithic-prefabricated rib-and-slab floor. An appropriate flat roof cross-section was selected, and limit states of load capacity and serviceability (deflections and scratches) were checked. The third chapter includes roof calculations for the display part of the car salon. It was assumed that its load-bearing element would be trapezoidal pent girders and glue-laminated wood purlins. Their optimal measurements were taken into consideration, and their load capacity and serviceability limit states were checked. The fourth chapter of the paper includes load capacity calculations of the pillar between windows, located in the external load-bearing wall of the building. The wall part with the most strained cross-section, located in the two-storey part of the building, was taken into account. The scope of calculations included checking the load-bearing capacity of the wall in three characteristic cross-sections of the lowest storey. Chapter five includes calculations of the framework structure, consisting of a beam and a concrete pillar joined in a monolithic manner. The first part of the chapter consists of beam calculations, including measurements of the element, as well as checking the limit states of load capacity and serviceability limit states. The second part consists of calculations of the axially compressed pillar, serving as support for the aforementioned beam. In chapter six, calculations of the strip and pad footings were described. The scope of the calculations included checking the load capacity of ground for preassumed measurements of elements, and calculations of the required reinforcement. Chapter seven consists of a list of norms and other sources that were used in the design process of the building. The works on this project were completed with a drawing part, including architectural drawings of the building and construction drawings of designed elements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Gulcz (FCEMP) Krzysztof Gulcz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny salonu samochodowego
Supervisor
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
salon samochodowy, dźwigar dachowy, konstrukcje żelbetowe
Keywords in English
a car showroom, roof girder, reinforced concrete structures
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej inżynierskiej jest „Projekt konstrukcyjny salonu samochodowego". Prace nad projektem rozpoczęły się od wstępnego rozplanowania koncepcji architektonicznej budynku oraz jego funkcjonalności. W dalszych krokach dokonano wyboru rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych. Pierwszy rozdział niniejszej pracy zawiera opis techniczny projektowanego budynku. W rozdziale drugim dokonano obliczeń stropodachu wykonanego na bazie tradycyjnego układu warstw. Założono, że elementem nośnym konstrukcji będzie monolityczno - prefabrykowany strop gęstożebrowy. Dokonano wyboru odpowiedniego typu stropu i sprawdzono stany graniczne nośności oraz użytkowalności (ugięcia oraz zarysowania). W trzecim rozdziale znajdują się obliczenia dachu nad częścią ekspozycyjną salonu samochodowego. Przyjęto, że jego elementem nośnym będą dźwigary trapezowe, jednospadowe oraz płatwie wykonane z drewna klejonego warstwowo. Przyjęto ich optymalne wymiary oraz sprawdzono stany graniczne nośności oraz użytkowalności. Czwarty rozdział pracy obejmuje sprawdzenie nośności filarka międzyokiennego znajdującego się w zewnętrznej ścianie nośnej budynku. Pod uwagę wzięto fragment ściany o najbardziej wytężonym przekroju umiejscowiony w dwukondygnacyjnej części obiektu. Obliczenia swym zakresem obejmują sprawdzenie nośności ściany w trzech charakterystycznych przekrojach najniższej kondygnacji. Piąty rozdział pracy zawiera obliczenia układu ramowego składającego się z belki oraz słupa żelbetowego połączonych ze sobą w sposób monolityczny. W pierwszej części rozdziału znajdują się obliczenia statyczno - wytrzymałościowe belki, w których zakres wchodzi wymiarowanie elementu, sprawdzenie stanów granicznych nośności oraz użytkowalności. Druga część rozdziału to obliczenia wytrzymałościowe słupa ściskanego osiowo, stanowiącego podporę dla wcześniej rozpatrywanej belki. W rozdziale szóstym dokonano obliczeń ławy oraz stopy fundamentowej. Obejmują one swym zakresem sprawdzenie nośności podłoża dla wstępnie założonych wymiarów elementów oraz obliczenie wymaganego zbrojenia. W rozdziale siódmym znajduje się spis bibliograficzny źródeł wykorzystanych w procesie projektowania budynku.. Do pracy załączono część rysunkową zawierającą rysunki architektoniczne budynku oraz konstrukcyjne wybranych elementów.
File
  • File: 1
    240874_praca_dyplomowa.pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4376

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc373d471299547448d6f1c0dc22a5240/
URN
urn:pw-repo:WUTc373d471299547448d6f1c0dc22a5240

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page