Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project for the consolidation and division of real estate in a selected area of the Milanówek commune

Adam Bośka

Abstract

The intensive process of suburbanisation and deurbanization in Poland can be observed for over 20 years. More and more housing needs force us to build areas located further away from city centers, which until recently were rural and did not connect them with the urban landscape. Progressive urbanization has had a significant impact on planning and spatial development. In order to reduce confusion and disharmony, were introduced documents in the nature of the local laws, or local zoning plans. They are the basis for the exclusion of areas from agricultural and forestry production and subsequent implementation of the consolidation-division process. The process of consolidation and the division is carried out generally on plots, whose spatial structure prevents their development as specified in the local plan. The only way to get a smooth and planned transition from the agricultural use of the land to use them as residential areas. The problem of urbanization is also visible in the Milanówek commune, where for some time buildings have started to grow in an uncontrolled way. In order to try to control this phenomenon, the city authorities since 1996. have already adopted 23 local plans that give the possibility of coherent and logical spatial planning. The purpose of the work was to develop a preliminary project of consolidating and dividing real estate in one of the commune areas where the local plan was approved, but no plots have been allocated yet. The assumption was to create an area that would be a logically planned and decorated space, fitting in with the green character of the city - garden.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Bośka (FGC) Adam Bośka,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Projekt scalenia i podziału nieruchomości na wybranym obszarze gminy Milanówek
Supervisor
Anna Bielska (FGC/CSMES) Anna Bielska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Antoni Szafranek (FGC/CSMES) Antoni Szafranek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Bielska (FGC/CSMES) Anna Bielska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
scalenie i podział nieruchomości, urbanizacja, plan miejscowy
Keywords in English
consolidation and division of real property, urbanization, local plan
Abstract in Polish
Intensywny proces suburbanizacji i dezurbanizacji w Polsce można obserwować od ponad 20 lat. Coraz większe potrzeby mieszkaniowe zmuszają do zabudowywania obszarów położonych dalej od centrów miast, które jeszcze do niedawna miały charakter wiejski i niewiele łączyło je z krajobrazem miejskim. Postępująca urbanizacja wywarła znaczący wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. W celu ograniczenia nieładu i dysharmonii zaczęto wprowadzać dokumenty o charakterze praw miejscowych, czyli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Są one podstawą do wyłączenia obszarów z produkcji rolnej i leśnej oraz późniejszego przeprowadzenia na nich postepowania scaleniowo-podziałowego. Proces scalenia i podziału przeprowadzany jest przeważnie na działkach, których struktura przestrzenna uniemożliwia ich zagospodarowanie w sposób określony w planie miejscowym. Tylko w taki sposób uzyska się płynne i planowane przejście od rolniczego użytkowania gruntów do wykorzystywania ich jako tereny mieszkaniowe. Problem urbanizacji widoczny jest również w gminie Milanówek, gdzie od pewnego czasu zabudowa zaczyna rozrastać się w sposób niekontrolowany. W celu próby zapanowania nad tym zjawiskiem władze miasta od 1996r. uchwaliły już 23 plany miejscowe, które dają możliwość spójnego i logicznego planowania przestrzennego. Celem pracy było opracowanie wstępnego projektu scalenia i podziału nieruchomości na jednym z obszarów gminy, na którym uchwalono plan miejscowy, ale nie doszło jeszcze do wydzielenia działek. Założeniem było powstanie obszaru, który stanowiłby logicznie zaplanowaną i urządzoną przestrzeń, wpisującą się w zielony charakter miasta – ogrodu.
File
  • File: 1
    1110574.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27471

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc333b89e948546b3ac189cde9a36a89c/
URN
urn:pw-repo:WUTc333b89e948546b3ac189cde9a36a89c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page