Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of selected crystallization modifiers on the dewaxing process of oil fractions

Patryk Rakowski

Abstract

The topic of the thesis is to determine the influence of crystallization modifiers on the dewaxing process of the oil fraction. The oil fraction mentioned was in this case SN-500 lubricating oil, containing paraffins, and therefore not subjected to the dewaxing process at the refinery. In order to determine the impact of modifiers, a number of key properties were investigated for oils used in technology: pour point, kinematic viscosity, viscosity index or density. The diploma thesis has been divided into two parts. The first part of the diploma thesis - theoretical - presents issues related to oils, dewaxing process and crystallization modifiers. The second part - practical - includes the development of the test results along with the methodology and apparatus used to mark the aforementioned properties. In this diploma the dewaxing with MEK / TOL was used. The process was carried out without and with crystallization modifiers in two assumed concentrations (750 and 1250 ppm). Comparing the tested sample with and without additives, it can be concluded that in the presence of the modifier, less slack wax was released. This effect applies to each of the additives (A, B and C). Slack wax in the presence of additives also showed a lower degree of oil content. It was also found that depending on the concentration of crystallization modifiers, individual additives have different effects on both the yield and the properties of oil without paraffins.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Rakowski (FCEMP) Patryk Rakowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Wpływ wybranych modyfikatorów krystalizacji na proces odparafinowania frakcji olejowych
Supervisor
Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Lorek (FCEMP/IC) Aneta Lorek,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Łukasz Gościniak (FCEMP/IC) Łukasz Gościniak,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
odparafinowanie, oleje, modyfikatory krystalizacji, gacze parafinowe
Keywords in English
dewaxing, oils, crystallization modifiers, slack waxes
Abstract in Polish
Tematem pracy jest określenie wpływu modyfikatorów krystalizacji na proces odparafinowania frakcji olejowej. Wspomnianą frakcją olejową był w tym przypadku olej smarowy SN-500, zawierający parafiny, a więc nie poddany procesowi odparafinowania w rafinerii. W celu określenia wpływu modyfikatorów zbadano szereg właściwości kluczowych dla olejów stosowanych w technologii tj.: temperatura płynięcia, lepkość kinematyczna, wskaźnik lepkości czy gęstość. Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej części niniejszej pracy (teoretycznej) przedstawiono zagadnienia związane z olejami, procesem odparafinowania oraz modyfikatorami krystalizacji. Druga część (praktyczna) zawiera opracowanie wyników badań wraz z metodyką oraz opisem aparatury stosowanej do oznaczenia wspomnianych wyżej właściwości. W ramach pracy zastosowano odparafinowanie rozpuszczalnikowe MEK/Tol bez i z modyfikatorami krystalizacji w dwóch założonych stężeniach (750 oraz 1250 ppm). Porównując produkty uzyskane w wyniku przeprowadzonych procesów stwierdzono, że w obecności modyfikatora z oleju wydziela się mniej gaczu. Efekt ten dotyczy każdego z dodatków (A, B i C). Gacze w obecności dodatków wykazywały również mniejszy stopień zaolejenia. Stwierdzono również, że w zależności od stężenia, poszczególne modyfikatory dodatki wywierają różny wpływ zarówno na uzyski jak i na właściwości deparafinatu.
File
  • File: 1
    263677_274178_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30164

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc2de72dad8e94b4dbd8e7a55174aa54c/
URN
urn:pw-repo:WUTc2de72dad8e94b4dbd8e7a55174aa54c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page