Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Local Heroes business project while cooperating with other brands

Alicja Lewandowska

Abstract

BA thesis title: Local Heroes business project while cooperating with other brands. BA thesis concerns the preparation and testing of the brand's activities when merging with another well-known clothing company. The work aims to show the profitability of cooperation (collaboration), and its expected result is to be a new line introduced by Local Heroes in cooperation with another brand. The first chapter describes the theoretical issues concerning the whole work. The brand is described, its function, value and strength. The capital of the Local Heros brand is presented. In the last subchapter, the author explains what brand cooperation is, how to initiate it and continue it successively. The second chapter presents the Local Heroes brand, its profile and scope of activity. The company's competition and ways to combat it are also examined. The author focuses on showing the brand's activities and effects achieved through cooperation with other brands. An increase in interest in products created during cooperation is shown compared to those for independent work of the brand. The last subsections present a thorough analysis of the brand by the PEST method as well as its macro and micro environment. The next chapter shows the brand's activities on the market, the implementation of their subsequent campaigns and the growing success of the company. There is also a study in the form of a questionnaire, which aims to check how many people are interested in buying products created during the cooperation of the Local Heroes brand with another company. The test results are given in the form of a table and graphs. Chapter 3 also contains the author's conclusions and a thorough analysis of research results. The last chapter presents the project of introducing a new product by the Local Heroes brand. It contains an analysis of the brand environment and focuses on choosing the company with which it will establish cooperation. Product strategies are described, the price of product design and distribution is examined. The summary of the work includes the most important issues related to each chapter. Final project conclusions are drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Alicja Lewandowska (FoM) Alicja Lewandowska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt wprowadzenia nowego produktu firmy Local Heroes we współpracy z inną marką
Supervisor
Bogumił Czerwiński (FoM/CMS) Bogumił Czerwiński,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Wodecki (FoM/CMP) Andrzej Wodecki,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Bogumił Czerwiński (FoM/CMS) Bogumił Czerwiński,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Local Heroes, współpraca, dystrybucja, marka, badania marketingowe
Keywords in English
Local Heroes, cooperation, distribution, brand, marketing research
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa dotyczy przygotowania i zbadania działalności marki podczas łączenia się z inną znaną firmą odzieżową. Praca ma na celu ukazanie opłacalności współpracy, a jej przewidywanym wynikiem ma być nowa kolekcja odzieżowa wprowadzona przez Local Heroes przy współpracy inną marką. W pierwszym rozdziale opisane są zagadnienia teoretyczne dotyczące całej pracy. Opisywana jest marka, jakie są jej funkcję oraz wartość i siła. Przedstawiony jest kapitał marki Local Heros. W ostatnim podrozdziale pierwszego rozdziału autor wyjaśnia na czym polega współpraca marek, jak ją zapoczątkować oraz sukcesywnie kontynuować. W drugim rozdziale dokładnie przedstawiono markę Local Heroes, jej profil i zakres działalności. Badana jest również konkurencja firmy oraz sposoby zwalczania jej. Autor skupia się na ukazaniu działalności marki oraz efektów osiągniętych dzięki współpracy z innymi markami. Ukazany jest wzrost zainteresowania produktami powstałymi podczas współpracy w porównaniu do tych przy samodzielnej pracy marki. W ostatnich podrozdziałach przedstawiona jest dokładna analiza marki metodą PEST oraz jej makro i mikro otoczenie. W kolejnym rozdziale przedstawione jest badanie w formie ankiety, które ma na celu sprawdzenie jak duża jest liczba osób zainteresowana zakupem produktów powstałych podczas współpracy marki Local Heroes z inną firmą. Wyniki badania są podane w postaci tabeli oraz wykresów (słupkowych i kołowych). W rozdziale 3 znajdują się również wnioski autora i analiza wyników badań. W ostatnim rozdziale przedstawiono projekt wprowadzenia przez markę Local Heroes nowej kampanii powstałej przy współpracy z marką X. W rozdziale opisana jest marka, z którą ma być nawiązana współpraca oraz pomysł na realizację projektu z wstępnym harmonogramem oraz wyceną wprowadzenia nowej kampanii. W podsumowaniu pracy zawarte zostały najważniejsze kwestie dotyczącego każdego z rozdziałów. Wyciągnięte są finalne wnioski dotyczące projektu.
File
  • File: 1
    praca_pl_wz_Lewandowska_Alicja_285992.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29565

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc2c885128cb6472f9235081be2a4c406/
URN
urn:pw-repo:WUTc2c885128cb6472f9235081be2a4c406

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page