Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The archeological scientific research station

Aleksandra Antonina Białek

Abstract

This theme was selected by myself because of the interest in the field of archeology and conservation of historic architecture. I pay attention to the fact that these two areas in Poland are treated very superficially. Poland lacks places where students of archeology and preservation of art could develop their skills, gain experience while working with authentic archaeological material. Important research work was conducted in Biskupin. Scientists tested different methods of preserving wood, but none of them proved to be sufficiently effective to be able to keep all excavations. For the good of science and its popularization, the cooperation of archaeologists with the conservators during the research and later in laboratories should be required. The archaeological station project main goal is to create a place where both students and archaeologists in cooperation with restorers could benefit from working on excavation site. During the search for a suitable location it was important for me to be in close proximity of the most important archaeological stations in Poland- Biskupin. This would allow an easy and quick way to transport historical objects to the proposed station. It would also provide a combination of research work with a visit to the Archaeological Museum in Biskupin, the only one in Poland which pieced together fragments of ancient settlement. The village Izdebno turned out to be a very good place to locate the station, because it is located just 8 km from Biskupin, and there exists an archaeological site. The estate located in the village Izdebno occupies the same space as Biskupin. Archaeologists have led excavations there with the probe in the last 80 years - the last century. These studies revealed the presence of the gate and row-residential buildings. Additional knowledge about the settlement was achieved through the work carried out by a scientific expedition of the Adam Mickiewicz Institute of Prehistory University in 2000. This expedition confirmed that it was a Lusatian settlement. The idea was to emphasize the uniqueness of each of the four directions of the building: the midnight zone- with a panoramic terrace with a view on the excavation site, east and west- by creating openings and viewpoints on Wolskie lake and the south because of the best exposure to the sunlight- slope of the roof in this direction. It was important also turning east wing of the building to the north to create a better connections of laboratories and magazines with excavations site.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Antonina Białek (FA) Aleksandra Antonina Białek,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Archeologiczna stacja naukowo-badawcza
Supervisor
Anna Grabowska (FA/CUDRL) Anna Grabowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Urban Design and Rural Architecture and Planning (FA/CUDRL)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001353/L
Reviewers
Anna Grabowska (FA/CUDRL) Anna Grabowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA) Witold Orzechowski (FA/DFAUD) Witold Orzechowski,, Department of Fundamentals of Architectural and Urban Design (FA/DFAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
archeologia, Biskupin, osada łużycka, stacja naukowo-badawcza, wykopaliska, drewno, konserwacja, architektura historyczna
Keywords in English
archeology, Biskupin, Lusatian settlement, scientific research station, excavations, wood, conservation, historic architecture
Abstract in Polish
Temat ten został przeze mnie wybrany ze względu na zainteresowanie dziedziną archeologii i konserwacji obiektów zabytkowych. Moją uwagę zwrócił fakt, iż obie te dziedziny są w Polsce traktowane bardzo powierzchownie oraz niedofinansowywane w sposób wystarczający na tyle, aby można było w odpowiednich warunkach przeprowadzać prace badawczo-naukowe, poszukiwać nowych metod konserwacji zabytkowego drewna. W Polsce brakuje miejsc, w których studenci archeologii i konserwacji sztuki mogliby rozwijać swoje umiejętności, nabierać doświadczenia przy pracy z autentycznym materiałem archeologicznym. Istotnymi badaniami były prace prowadzone w Biskupinie. Próbowano różnych metod konserwacji drewna, jednak żadna z nich nie okazała się na tyle skuteczna, aby można było zachować całość wykopalisk. Dużym problemem okazało się samo odsłanianie materiału archeologicznego i poddawanie go czynnikom klimatycznym takim jak deszcz czy mróz. Po wielu próbach pracy z drewnem biskupińskim postanowiono zasypać większość wykopalisk, aby nie były one dłużej narażone na działanie niekorzystnych warunków pogodowych. Dla dobra nauki i jej popularyzacji powinien być stosowany wymóg współpracy archeologów z konserwatorem podczas prac badawczych jak i później w laboratoriach. Potrzebna jest jednak przestrzeń, która by to umożliwiała. Problematyka ta stanowi dla mnie podstawę do zagłębienia wybranego zagadnienia. Projekt archeologicznej stacji naukowo-badawczej ma na celu utworzenie miejsca, z którego mogliby korzystać zarówno studenci podczas praktyk archeologiczno-konserwatorskich jak i archeolodzy we współpracy z konserwatorami zabytków. W trakcie poszukiwań odpowiedniej lokalizacji istotne było dla mnie bliskie sąsiedztwo najważniejszej w Polsce stacji archeologicznej w Biskupinie, w której znajduje się większość materiałów badawczych. Umożliwiłoby to w łatwy i szybki sposób transportowanie obiektów zabytkowych do projektowanej stacji, w której znajdowałyby się odpowiednie pomieszczenia do przechowywania takiego materiału. Umożliwiłoby to również połączenie pracy naukowo-badawczej ze zwiedzaniem Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, które jako jedyne w Polsce odtworzyło fragmenty dawnych grodów. Wieś Izdebno okazała się bardzo dobrym miejscem na zlokalizowanie stacji, ponieważ znajduje się ona zaledwie 8 km od Biskupina, a także istnieje tam stanowisko archeologiczne. Osiedle zlokalizowane we wsi Izdebno zajmuje taką samą powierzchnię, co biskupińskie. Archeolodzy prowadzili tam wykopaliska przy pomocy sondy ostatnio w latach 80 – tych ubiegłego wieku. Badania te wykazały obecność bramy i rzędową zabudowę osiedla obronnego. Dodatkową wiedzę o osadzie uzyskano dzięki pracom wykonanym przez ekspedycję naukową Instytutu Prehistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 2000 roku. Ekspedycja ta potwierdziła, iż była to osada łużycka z okresu halsztadzkiego. Główną ideą projektu było podkreślenie wyjątkowości każdego z czterech kierunków: północy jako strefy wykopaliskowej- tarasem widokowym i całkowitym zamknięciem ściany północnej na tę strefę- głównie z uwagi na wysoki wał, który uniemożliwia obserwację z niższych kondygnacji, wschodu i zachodu- utworzeniem wyjść i otwarć widokowych na jezioro Wolskie, a południa ze względu najlepszego nasłonecznienia- pochyleniem dachu w tym kierunku, stworzeniem głównego placu i wejścia oraz największym otwarciem drugiej kondygnacji na tę stronę świata. Istotne było także przekręcenie wschodniego skrzydła obiektu w kierunku północnym, aby utworzony przez to trapezoidalny plac przed wejściem mógł mocniej podkreślać kierunek wchodzenia do budynku, a transport materiałów zabytkowych ze strefy wykopalisk do magazynów zlokalizowanych w tym skrzydle i inne prace terenowe, były ukryte i odizolowane od pozostałych stref stacji.
File
  • File: 1
    OPIS.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10833

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc2953f7059d24f15b5591b62dabbde2b/
URN
urn:pw-repo:WUTc2953f7059d24f15b5591b62dabbde2b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page