Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt modernizacji systemu informatycznego wspomagającego pracę agencji rekrutacyjnej

Zofia Małgorzata Dobrowolska

Abstract

Recently, recruitment agencies have significantly increased their involvement in recruiting employees in the IT area. Each company cares about its recognition and attractiveness among potential employees. Automation of recruitment by implementing and modernizing specially adapted IT systems for managing recruitment processes is becoming an important aspect. This work concerns a company, a recruitment agency, that exists on the market from the ten years. The company has an IT system for managing recruitment processes, which is currently used as an internal recruiter work tool, and in the future is to become a product, sold to the company's clients. The aim of the project to modernize the aforementioned system is to shorten the duration of the recruitment process and improve it. The work discusses the necessary theoretical foundations in the areas of human resources management, requirements engineering, business analysis and the regulation on the processing of personal data, required to understand the idea behind the proposed modernization plan. The chapter on theoretical issues introduces the reader to the scope of issues related to project implementation. The next part of the work presents the profile of the company and its organizational structure. An in-depth analysis was carried out, constituting the foundation and introduction to the planned modernization. The needs of the company, the existing system and its functionalities, business processes in the company and applications of a similar profile available on the market have been analyzed. In addition, a satisfaction survey was conducted among system users, the results of which indicate areas for improvement. The result of the research is a modernization plan containing proposals for new system functionalities and the appearance of the user interface. In order to carry out the modernization efficiently, an implementation schedule has been planned, divided into individual stages of project implementation. The project was also subjected to economic analysis, which estimated and summarized planned expenditure related to implementation, and assessed the profitability of the investment. The assumed goal of work, which was to shorten the duration of the recruitment process, and to improve it, was achieved. In addition, the implemented modernizations improve the company's work in the areas of communication and personal data processing.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Zofia Małgorzata Dobrowolska (WZ) Zofia Małgorzata Dobrowolska Wydział Zarządzania (WZ)
Tytuł w języku polskim
Projekt modernizacji systemu informatycznego wspomagającego pracę agencji rekrutacyjnej
Promotor
Sylwester Pięta (WZ/KSWZ) Sylwester Pięta Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka dyplomująca
Wydział Zarządzania (WZ)
Jednostka prowadząca
Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)
Kierunek / specjalność studiów
, Zarządzanie
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
20-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Sylwester Pięta (WZ/KSWZ) Sylwester Pięta Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)Wydział Zarządzania (WZ) Marcin Ścibisz (WZ/KSWZ) Marcin Ścibisz Katedra Systemów Zarządzania (WZ/KSWZ)Wydział Zarządzania (WZ)
Słowa kluczowe w języku polskim
System informatyczny, zarządzanie zasobami ludzkimi, proces rekrutacyjny, modernizacja
Słowa kluczowe w języku angielskim
IT system, human resources management, recruitment process, modernization
Streszczenie w języku polskim
W ostatnim czasie agencje rekrutacyjne znacząco zwiększyły swoje zaangażowanie w pozyskiwaniu pracowników w obszarze IT. Każda firma dba o swoją rozpoznawalność i atrakcyjność wśród potencjalnych pracowników. Ważnym aspektem staje się automatyzacja rekrutacji poprzez wdrażanie i modernizowanie specjalnie przystosowanych systemów informatycznych do zarządzania procesami rekrutacyjnymi. Niniejsza praca dotyczy przedsiębiorstwa będącego agencją rekrutacyjną istniejącą od dziesięciu lat. Firma posiada system informatyczny do zarządzania procesami rekrutacyjnymi, który obecnie służy jago wewnętrzne narzędzie pracy rekruterów, a w przyszłości ma stać się produktem, sprzedawanym klientom firmy. Celem projektu modernizacji wyżej wymienionego systemu jest skrócenie czasu trwania procesu rekrutacyjnego oraz jego usprawnienie. W pracy omówione zostały niezbędne podstawy teoretyczne z obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, inżynierii wymagań, analizy biznesowej oraz rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych, wymagane do zrozumienia idei stojącej za proponowanym planem modernizacji. Rozdział dotyczący zagadnień teoretycznych wprowadza czytelnika w zakres zagadanień dotyczących realizacji projektu. Kolejna część pracy przedstawia profil firmy oraz jej organizacyjną strukturę. Przeprowadzona została dogłębna analiza, stanowiąca fundament i wstęp do planowanej modernizacji. Analizie zostały poddane potrzeby przedsiębiorstwa, istniejący system i jego funkcjonalności, procesy biznesowe zachodzące w firmie oraz aplikacje o podobnym profilu dostępne na rynku. Ponadto wśród użytkowników systemu przeprowadzone zostało badanie satysfakcji, którego wyniki wskazują obszary wymagające ulepszeń. Wynikiem przeprowadzonych badań jest plan modernizacji zawierający propozycje nowych funkcjonalności systemu oraz wygląd interfejsu użytkownika. W celu sprawnego przeprowadzenia modernizacji zaplanowano harmonogram wdrożenia, z podziałem na poszczególne etapy realizacji projektu. Projekt został poddany również analizie ekonomicznej, w której oszacowano i podsumowano planowane wydatki związane z wdrożeniem, oraz oceniono opłacalność inwestycji. Założony cel pracy, jakim było skrócenie czasu trwania procesu rekrutacyjnego, oraz jego usprawnienie, został osiagnięty. Ponadto wprowadzone modernizacje ulepszają prace przedsiębiorstwa w obszarach komunikacyjnych oraz przetwarzania danych osobowych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Projekt_modernizacji_systemu_informatycznego_wspomagającego_prace_agencji_rekrutacyjnej.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 24286

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc289be8dbc7042abb4cb007aed754a4a/
URN
urn:pw-repo:WUTc289be8dbc7042abb4cb007aed754a4a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony