Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Method of determining the optimal freight distribution in the specified area

Łukasz Piłat

Abstract

Nowadays, more and more products necessary for the operation of the business or individual recipients are not normally produced on the spot, but they are provided from the other parts of the country or abroad. Food, medicines and essential articles of daily use due to the transport could be delivered to the remotest places on Earth, because transportation is the movement of material goods in time and space, using appropriate technical means. In terms of economic this activity consists in the provision of services for consideration, the effect of which is the movement of people and goods and the creation of support services directly connected with it, such as freight forwarding services. One of the most important elements of the logistics system of the company is distribution, which aims to move products from the places of production and sales to the places of their consumption or production use. Distribution is defined as an activity oriented to satisfying the needs of customers and providing profits to the company. The efficiency of distribution processes can reduce overall logistics costs and at the same time increase the level of customer service. The distribution should provide for the movement of products and materials from the supplier to the customer at the lowest possible cost, taking into account the customer requirements for the same service and future service. The aim of this thesis is to determine the optimal distribution of products of Zakłady Mięsne „Dobrosławów” in a given area. The thesis presents the company Zakłady Mięsne „Dobrosławów” profile, specification of the products and the technical measures used to distribute these products. e. Contents of this thesis also includes identification of current distribution plan and transport activity of the shipping fleet as well as description of technology of product distribution. Based on the collected data the analysis and comparison of two variants of distribution - current distribution plan and plan optimized based on the "Optymalizacja tras odwozu" program were performed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Piłat (FT) Łukasz Piłat,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Metody wyznaczania optymalnej dystrybucji ładunków w zadanym obszarze
Supervisor
Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Emilian Szczepański (FT/TSEL) Emilian Szczepański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, dystrybucja, optymalizacja, koszty
Keywords in English
transport, distribution, optimization, costs
Abstract in Polish
Współcześnie coraz częściej produkty niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa czy indywidualnego odbiorcy zwykle nie są wytwarzane na miejscu, lecz dostarcza się je z innych części kraju lub z zagranicy. Dzięki transportowi do najodleglejszych miejsc na Ziemi docierają żywność, leki, niezbędne artykuły codziennego użytku, bowiem transport jest to przemieszczanie dóbr materialnych w czasie i przestrzeni, przy użyciu odpowiednich środków technicznych. W ujęciu ekonomicznym działalność ta polega na odpłatnym świadczeniu usług, których efektem jest przemieszczanie osób i ładunków oraz tworzenie usług pomocniczych, bezpośrednio z tym związanych, na przykład usług spedycyjnych. Jednym z najważniejszych elementów systemu logistycznego przedsiębiorstwa jest dystrybucja, która ma na celu przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia i sprzedaży do miejsc ich konsumpcyjnego lub produkcyjnego użytkowania. Dystrybucję określa się jako działalność zorientowaną na zaspakajanie potrzeb nabywców i zapewnienie zysków przedsiębiorstwu. Sprawność procesów dystrybucji umożliwia obniżenie łącznych kosztów logistycznych, przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu obsługi klienta. Dystrybucja bowiem powinna zapewniać przemieszczanie produktów i materiałów ze składów dostawcy do obiektów klienta po możliwie najniższym koszcie, uwzględniając przy tym wymagania klienta w zakresie samej obsługi i przyszłego serwisu. Celem niniejszej pracy dyplomowej jest wyznaczenie optymalnej dystrybucji produktów firmy Zakłady Mięsne „Dobrosławów” w zadanym obszarze. W pracy została scharakteryzowana firma Zakłady Mięsne „Dobrosławów”, przedstawiono specyfikację produktów firmy i środków technicznych stosowanych do dystrybucji tych produktów. Zidentyfikowany został również plan przewozowy stosowany dotychczas w firmie i praca przewozowa wykonywana przez tabor samochodowy, a także opisana została technologia dystrybucji produktów. Na podstawie zebranych danych przeprowadzono analizę i porównano dwa warianty dostaw - aktualny plan dostaw i optymalizacja procesu odwozu przy wykorzystaniu programu „Optymalizacja tras odwozu”.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska Łukasz Piłat.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14028

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc250d2ab44fd470a8b1dfce8bc302f02/
URN
urn:pw-repo:WUTc250d2ab44fd470a8b1dfce8bc302f02

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page