Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Chemical modification of nanoparticles with dekstran amine and its impact on the diameter of the nanoparticles

Kaja Maria Wróblewska

Abstract

In recent years many research and analysis dedicated to the nanoparticles were carried out. The researchers established that nowadays the structure in the nanoscale solve many problems in various areas, and nanotechnology is likely to become innovation of the future. This paper presents the use of nanotechnology in medicine. It is focused on diagnostic imaging and biomedical applications such as the production and improvement of artificial organs and the production of nanocrystalline materials for wound care. Then, different types of nanoparticles are characterized. The division was based on the different structure and properties of molecules. Firstly nanocapsules and nanospheres are distinguished, then the various embodiments, such as liposomes or dendrimers are described. The paper also presents role of nanoparticles in cancer therapy. Nextly, the materials and methods used for the synthesis of nanoparticles with connection of the diamines are described. The basic substrate in the reaction was dextran, and substituents of the nanoparticles produced from this polymer were amines such as lysine, arginine, and ethylenediamine. Nanoparticles were formed in the self-assembly process in the water. Then the diameter of nanoparticles were measured with NanoSight device. In the end the results of the work are shown as well as discussion of results is conducted and the research problem considerations are summarized.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kaja Maria Wróblewska (FCPE) Kaja Maria Wróblewska,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Modyfikacja chemiczna nanocząstek dekstranowych diaminami oraz jej wpływ na średnicę nanocząstek
Supervisor
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
45
Internal identifier
DICHP-2486
Reviewers
Tomasz Ciach (FCPE/DBBE) Tomasz Ciach,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Michał Lewak (FCPE/DPKT) Michał Lewak,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
nanocząstki, dekstran, polisacharyd, diaminy, system podawania leków
Keywords in English
nanoparticles, dextran, polysaccharide, diamines, drug delivery system
Abstract in Polish
Przez ostatnie lata prowadzi się bardzo wiele badań i analiz poświęconych nanocząstkom. Naukowcy dowodzą, że struktury w nano skali obecnie rozwiązują wiele problemów w różnych dziedzinach, a nanotechnologia najprawdopodobniej stanie się innowacją przyszłości. W niniejszej pracy opisane zostało wykorzystanie nanotechnologii w medycynie. Skupiono się na diagnostyce obrazowej oraz zastosowaniach biomedycznych, takich jak produkcja i ulepszanie sztucznych narządów wewnętrznych a także wytwarzanie nanokrystalicznych materiałów do opatrywania ran. Następnie scharakteryzowano różne rodzaje nanocząstek. Podziału dokonano na podstawie różnej budowy i właściwości molekuł. W pierwszej kolejności wyróżniono nanokapsuły i nanosfery, a następnie opisano ich różne przykłady takie jak liposomy czy dendrymery. Przedstawiono również udział nanocząstek w terapii nowotworowej. Kolejnym krokiem było przedstawienie materiałów i metod użytych w celu syntezy nanocząstek z przyłączeniem diamin. Podstawowym substratem w reakcji był dekstran, a podstawnikami dla wytworzonych z tego polimeru nanocząstek były takie aminy jak lizyna, arginina oraz etylenodiamina. Nanocząstki otrzymano na drodze samoorganizacji. Następnie zmierzono ich średnicę za pomocą przyrządu NanoSight. Na końcu pracy przedstawiono wyniki oraz przeprowadzono dyskusję na temat wyników jak również podsumowano rozważania problemu badawczego.
File
  • File: 1
    Kaja_Wróblewska_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9010
Additional fields
Opiekun: Magdalena Janczewska

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc1c3b1d49f8048dfa5e0ad4bbcc0e1ab/
URN
urn:pw-repo:WUTc1c3b1d49f8048dfa5e0ad4bbcc0e1ab

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page