Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Socially determined consumption in buying behaviours of Plock’s residents

Ilona Książkowska

Abstract

Socially determined consumption in buying behaviours of Plock’s residents The purpose of this study was to present the issue of consumer behaviour and to conduct an independent study in the form of an online survey. The first chapter explains basic terms connected with the topic of the study such as consumer, behaviour, consumer behaviour. The roles of the consumer and the cycle of consumer behaviour were presented. Next, another key concept of consumer needs was explained, Maslow’s hierarchy of needs and other classifications (Epicurus’s or Armstrong’s and Kotler’s) were demonstrated. The decisions made by the consumer are determined by many factors. Therefore, the general classification of factors was presented (divided into: psychological, social-cultural, personal-demographic, economic) and the selected ones were described. The next chapter addresses consumer’s behaviour from the perspective of economics. First, the science of economics was introduced and a few important historical figures were recalled, including the one considered to be the father of economics, i.e. A. Smith. Not all consumer behaviours can be explained in a simple way based on the assumptions of economics, that is why behavioural economics was developed, which combines both economics and psychology. Individual consumer choices made by people influence the need for a specific commodity at a given time and at a given price – the demand. Sometimes the demand is non-functional, its curve is shaped in a different way, which is related to the effect of e.g. snobbery, prestige or lemming-like rush (mimicry). The last chapter presents the results of the conducted survey. Respondents from Plock and surroundings were asked to answer the questions from the questionnaire, which helped to resolve the research issues. For example: (1) where do the respondents get information about products they buy? (2) what do they think about mimicry? (3) are there any areas where imitation gives some benefits? Despite the negative perception of mimicry, there are choices of other people in different fields, which according to respondents are more or less worth reproducing. Certain factors are more relevant for buyers in their selection of possible alternatives and some sources of information are found to be more valuable.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Ilona Książkowska (CESS) Ilona Książkowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Społecznie zdeterminowana konsumpcja w zachowaniach nabywczych płocczan
Supervisor
Marlena Piekut (CESS) Marlena Piekut,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Renata Walczak (CESS) Renata Walczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Marlena Piekut (CESS) Marlena Piekut,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
zachowania konsumenta, popyt, naśladownictwo
Keywords in English
consumer behaviours, demand, mimicry
Abstract in Polish
Społecznie zdeterminowana konsumpcja w zachowaniach nabywczych płocczan Celem opracowania było przybliżenie zagadnienia zachowań konsumenta w zakresie społecznie zdeterminowanej konsumpcji. W pierwszym rozdziale zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia związane z tematem pracy, czyli konsument, zachowanie, zachowanie konsumenta. Przedstawiono role jakie pełni konsument, pokazano jak wygląda cykl zachowań konsumenta. Następnie wytłumaczono kolejne kluczowe pojęcie jakim są potrzeby konsumenta, zademonstrowano hierarchię potrzeb Maslowa i inne klasyfikacje potrzeb (Epikura oraz Armstronga i Kotlera). Decyzje jakie podejmuje konsument są uwarunkowane przez wiele czynników, przedstawiono więc ogólną klasyfikację determinant wyborów konsumenckich z podziałem na czynniki: psychologiczne, społeczno-kulturowe, personalno-demograficzne, ekonomiczne oraz opisano wybrane z nich. Kolejny rozdział daje możliwość spojrzenia na temat zachowań konsumenta z perspektywy ekonomii. Najpierw przybliżona zostaje nauka ekonomii, przywołane jest kilka istotnych historycznych postaci w tym uważany za ojca ekonomii A. Smith. Z racji, że nie wszystkie zachowania konsumenta można wyjaśnić w prosty sposób opierając się na założeniach ekonomii powstała ekonomia behawioralna – łącząca w sobie ekonomię i psychologię. Dokonywane przez ludzi indywidualne wybory konsumenckie wpływają na zapotrzebowanie na dane dobro, w określonym czasie i przy danej cenie – popyt. Czasem popyt jest niefunkcjonalny, jego linia układa się w odmienny sposób co jest związane np. z efektem snobizmu, prestiżu czy owczego pędu (naśladownictwa). W ostatnim rozdziale opisane zostały wyniki z przeprowadzonego badania własnego. Respondenci z Płocka i okolic zostali poproszeni o odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu ankiety pytania, które pomogły rozwiązać postawione problemy badawcze. Na przykład (1) skąd ankietowani czerpią informacje na temat kupowanych produktów? (2) jak postrzegają naśladownictwo? (3) czy są jakieś obszary w których warto imitować innych? Mimo negatywnego postrzegania naśladownictwa istnieją wybory innych osób w różnych dziedzinach, które według respondentów warto bardziej powielać oraz mniej. Pewne czynniki są dla kupujących bardziej istotne przy wybieraniu spośród dostępnych alternatyw i cenią oni sobie bardziej niektóre źródła informacji o towarach.
File
  • File: 1
    286264_lic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30565

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc12ea757a7674786a27a13b79c02e811/
URN
urn:pw-repo:WUTc12ea757a7674786a27a13b79c02e811

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page