Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Control of the heat exchanger network in the raw oil heating node – The case of a Crude Distillation Unit

Justyna Marzena Porębska

Abstract

Properly designed and implemented systems for regulating heat distribution and exchange systems can significantly improve the efficiency of the technological process by increasing its energy savings and thus reducing production costs. In particular, the introduction of a suitable system for controlling the heat exchanger network allows for more accurate and smoother maintenance of thermal technological parameters, e.g. Obtaining the highest outlet temperature through optimum distribution of the oil mass streams, which is the purpose of this engineering work. The implementation of this sectional model network heat exchangers (DRW) installation in MATLAB SIMULINKshared by the Mr Dr Inż. Marian Trafczyński. In the theoretical part are described methods reducing the effect of sludges on the regenerated heat stream in heat exchangers. The node of the oil-heating heat exchanger network has been specified before desalting on the basis of which the correctness and continuity of the simple and self-optimizing control methods with use of the dynamic model. In the design part first step was to prepare for the steady state of the ready-made model network of exchangers in Matlab. Through manual flowregulation, the resultsaresummarised in tables and graphs. Duringthe dynamic status test, the effects on the exhausttemperaturesweredisturbance of mass streams on the side of theshell and tubing, temperaturedisturbances, increasingvalues of flow and heat exchange resistance in time from the accumulation of sludgeschanges in environmentalconditions. After the calculation and introduction of the reinforcement for the PI regulator, the graphs show the benefits of using in regenerative heat exchanger networks, based on the PI regulator in Compared to the non-regulator system. In the last step of the study was to carry out the energy and economicbalance, whichconfirmedthatincreasing the amount of heat recovered from hot streamswouldtranslateinto a reduction in the amount of consumption and energy.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Marzena Porębska (FCEMP) Justyna Marzena Porębska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Sterowanie sieci wymienników ciepła w węźle podgrzewania ropy surowej na przykładzie instalacji DRW
Supervisor
Marian Trafczyński (FCEMP/IMEn) Marian Trafczyński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Marian Trafczyński (FCEMP/IMEn) Marian Trafczyński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
sterowanie siecią wymiennik ciepła, regulator PID, destylacja rurowo-wieżowa, model dynamiczny, Matlab, Simulink.
Keywords in English
heat exchanger network, PID controller, crudedistillation unit, dynamic model, Matlab, Simulink
Abstract in Polish
Odpowiednio zaprojektowane i zaimplementowane układy regulacji systemami dystrybucji i wymiany ciepła mogą znacząco poprawić efektywność procesu technologicznego poprzez zwiększenie jego energooszczędności i tym samym zmniejszenie kosztów produkcji. W szczególności wprowadzenie odpowiedniego systemu sterowanie siecią wymienników ciepła pozwala na dokładniejsze oraz płynniejsze utrzymywanie cieplnych parametrów technologicznych, np. uzyskanie najwyższej temperatury wylotowej poprzez optymalny podział strumieni masy ropy, co jest celem niniejszej pracy inżynierskiej. Do realizacji powyższego wykorzystanoprzygotowany sekcyjny model sieci wymienników ciepła instalacji Destylacji Rurowo-Wieżowej (DRW) w programie MATLAB SIMULINKudostępniony przez Pana dr inż. Mariana Trafczyńskiego. W części teoretycznej omówiono metody ograniczenia wpływu osadów na strumień regenerowanego ciepła w wymiennikach ciepła. Wyszczególniono węzeł sieci wymienników ciepła podgrzewających ropę naftową przed odsoleniem, na podstawie którego zweryfikowano prawidłowość i ciągłość prostych i samooptymalizujących metod sterowania w wykorzystanym modelu dynamicznym. W części projektowej pierwszym krokiem było przygotowanie dla stanu ustalonego gotowego modelu sieci wymienników w programie Matlab. Poprzez ręczne regulacje strumienia masy otrzmano wyniki które zestawiono w tabelach i wykresach. Podczas badania stanu dynamicznego wpływ na wylotowe temperatury miały wprowadzone zakłócenia strumieni masy po stronie płaszcza i rurek, zakłócenia temperatur, narastające wartości oporów przepływu i wymiany ciepła w czasie pochodzące od gromadzenia się osadów, zmiany warunków otoczenia. Po obliczeniu i wprowadzeniu wzmocnień dla regulatora PI na wykresach przedstawiono korzyści płynące z zastosowania w regeneracyjnych sieciach wymienników ciepła regulacji, opartej na regulatorze PI w porównaniu do układu bez regulatora. Ostatnim etapem badań było przeprowadzenie bilansu energetycznego i ekonomicznego co potwierdziło, że zwiększenie ilości odzyskiwanego ciepła ze strumieni gorących, przełoży się na zmniejszenie ilości zużywanego paliwa oraz energii.
File
  • File: 1
    181159_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30069

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc1078e05dcd143bd9226c20f60369982/
URN
urn:pw-repo:WUTc1078e05dcd143bd9226c20f60369982

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page