Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The determination of horizontal displacements of The Academic Church of St. Anna in Warsaw

Mariusz Prokopczuk, Justyna Duma

Abstract

The subject of this paper is to define the horizontal displacements of the St. Anne’s Church located at Krakowskie Przedmieście 68 in Warsaw. The 1st chapter of this paper describes the purpose of work done, the definition of characteristics of the examined object, its history as well as the causes of the formation of displacements. Chapter 2 defines the theoretical basis of methods for performed measurements and explanation of the obtained results. In Chapter 3, the authors of this paper focus on the presentation of the measurement and control network, as well as information regarding the measuring equipment used, along with its accurate characteristics describing manufacturer and atmospheric conditions prevailing during the measurement. This stage also presents the results of measurements from three mesurment cycles. The final chapter of this paper presents the results of the computational part of determining horizontal displacements of the tested object. This process started with presenting the station alignment of angles and directions aimed at preliminary assessment of the observation material and defining the most probable observation values. The measured oblique distances were reduced to the selected reference level. After receiving the predeveloped results, a preliminary alignment was performed. Its role is a more accurate assessment of measurements, detection of outliers as well as providing material that is the basis for further stages of this paper. The initial alignment has been subjected to three mesurment cycles and differences in observations for cycles between the initial measurement of 2017 and the november measurement from 2018 as well as the initial measurement and november measurement of 2018. Next, the process of identifying reference bases was conducted using two different methods along with determining final values of the displacement points. Their results were presented in tabular and graphical form. The culmination of this paper is the geodetic assessment of the significance of displacements and general conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Prokopczuk (FGC) Mariusz Prokopczuk,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Justyna Duma (FGC) Justyna Duma,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wyznaczenie przemieszczeń poziomych Kościoła Akademickiego Św. Anny w Warszawie
Supervisor
Ryszard Malarski (FGC/DEGCSS) Ryszard Malarski,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ryszard Malarski (FGC/DEGCSS) Ryszard Malarski,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alicja Sadowska (FGC/DEGCSS) Alicja Sadowska,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Ryszard Malarski (FGC/DEGCSS) Ryszard Malarski,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alicja Sadowska (FGC/DEGCSS) Alicja Sadowska,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Kościół, przemieszczenia poziome, wyrównanie stacyjne, wyrównanie swobodne
Keywords in English
Church, horizontal displacement, station alignment, free alignment
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest wyznaczenie przemieszczeń poziomych Kościoła Akademickiego Św. Anny w Warszawie mieszczącego się na ul. Krakowskie Przedmieście 68 w Warszawie. Część opisową pracy rozpoczęto od przedstawienia celu wykonanej pracy, określenia charakterystyki badanego obiektu i jego historii oraz przyczyn powstawania przemieszczeń. W rozdziale 2 przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące sposobu i metod wykonywanych pomiarów, a także opracowywania otrzymanych wyników. Następnie w rozdziale 3 autorzy pracy skupili się na przedstawieniu zastosowanej przez nich sieci kontrolno-pomiarowej, a także zostały zamieszczone informacje dotyczące wykorzystanego sprzętu pomiarowego wraz z jego charakterystykami dokładnościowymi określonymi przez producenta oraz warunki atmosferyczne panujące podczas wykonywanych pomiarów. W tym etapie również przedstawiono wyniki pomiarów z trzech epok pomiarowych. W ostatnim etapie pracy zaprezentowano wyniki części obliczeniowej wyznaczenia przemieszczeń poziomych badanego obiektu. Proces ten rozpoczęto od przedstawienia wyrównania stacyjnego kątów i kierunków mającego na celu wstępną ocenę jakości materiału obserwacyjnego oraz wyznaczenie najbardziej prawdopodobnych wartości obserwacji. Następnie przystąpiono do zredukowania pomierzonych odległości skośnych na wybrany poziom odniesienia. Po otrzymaniu wstępnie opracowanych wyników wykonano wyrównanie wstępne, którego rolą jest dokładniejsza ocena pomiarów, wykrycie pomiarów odstających, a także dostarczenie materiału będącego podstawą do dalszych etapów pracy. Wyrównaniu wstępnemu zostały poddane trzy epoki pomiarowe oraz różnice obserwacji dla cykli pomiędzy pomiarem wyjściowym z 2017r. a wrześniowym z 2018r. oraz pomiarem wyjściowym i listopadowym z 2018r. Następnie przeprowadzono proces identyfikacji baz odniesienia za pomocą dwóch różnych metod oraz wyznaczono wartości ostatecznych przemieszczeń punktów, a ich wyniki przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej. Zwieńczeniem pracy jest geodezyjna ocena istotności przemieszczeń oraz wnioski ogólne.
File
  • File: 1
    Praca-dyplomowa-inżynierska-Duma_Prokopczuk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27631

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc0fc6ec6292f45ca8da1bada163bdf1b/
URN
urn:pw-repo:WUTc0fc6ec6292f45ca8da1bada163bdf1b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page