Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Influence of inflation and the exchange rate on Poland’s public debt

Karol Maurycy Tomczak

Abstract

Incessantly increasing public debt is the subject of many studies and analyzes. Because of the applicable fiscal rules that are limiting the size of permissible debt this issue is of fundamental importance for Polish public finances. The main aim of this elaboration is to present selected factors that are affecting the state of public debt in Poland in the years 2000-2017, and in particular the answer to the question whether and how inflation and the exchange rate of zloty affect the amount of public debt in given period. The research methods used to write the work are: literature analysis, state statistics method, trend and dynamic analysis, as well as analysis of official documents and legal acts. The elaboration is based on the subject literature, academic textbooks, scientific monographs and articles, documents of the Ministry of Finance, statistics and documents of the Central Statistic Office, as well as on numerical data from finance based websites. In the first chapter you can find basic information about public debt, the reasons leading to its formation and the consequences connected with it, as well as legal limitations on the debt. The second chapter is focused on the inflation and it shows how does it affects public debt. The last chapter is about the issue of the exchange rate and the consequences of its changes for the public debt. It also examines the extent to which foreign debt affects Poland’s public debt. The final conclusion is the statement, that the impact of inflation and the exchange rate on Polish public debt was a risk factor but it was limited as the government pursued a consistent debt management strategy and also there was a big demand for Polish Treasury bonds.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karol Maurycy Tomczak (FASS) Karol Maurycy Tomczak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wpływ inflacji i kursu walutowego na zadłużenie publiczne Polski
Supervisor
Małgorzata Stawicka (FASS/DPELEP) Małgorzata Stawicka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Orechwo (FASS/DPELEP) Małgorzata Orechwo,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Małgorzata Stawicka (FASS/DPELEP) Małgorzata Stawicka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
dług publiczny, inflacja, kurs walutowy
Keywords in English
public debt, inflation, exchange rate
Abstract in Polish
Nieustannie zwiększający się dług publiczny jest przedmiotem wielu badań i analiz. Z uwagi na obowiązujące reguły fiskalne ograniczające wielkość dopuszczalnego zadłużenia zagadnienie to ma podstawowe znaczenie dla finansów publicznych Polski. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych czynników wpływających na stan zadłużenia publicznego w Polsce w latach 2000-2017, a w szczególności odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób inflacja i kurs złotego wpływa na jego wysokość w rzeczonym okresie. Metodami badawczymi, którymi posłużono się przy pisaniu pracy są: analiza literatury, metoda statystyki państwowej, w tym analiza trendu i dynamiki, jak również analiza dokumentów urzędowych i aktów prawnych. Praca oparta jest na literaturze przedmiotu, podręcznikach akademickich, monografiach naukowych, artykułach naukowych, dokumentach Ministerstwa Finansów, statystykach i dokumentach Głównego Urzędu Statystycznego, jak również na danych liczbowych ze stron internetowych o tematyce finansów. W pierwszym rozdziale znaleźć można podstawowe informacje dotyczące długu publicznego, przyczyny jego powstawania a także konsekwencje z nim związane. Przedstawiono również prawne ograniczenia długu. W drugim rozdziale skupiono się na zjawisku inflacji i opisano jakie ma skutki dla zadłużenia publicznego. Ostatni rozdział poświęcono zagadnieniu kursu walutowego i konsekwencji jego zmian dla długu publicznego, a także zbadano w jakim stopniu zadłużenie zagraniczne wpływają na zadłużenie publiczne Polski. Końcowym wnioskiem jest stwierdzenie, że wpływ inflacji i kursu walutowego na dług publiczny Polski, występował jako czynnik ryzyka, był jednak ograniczony, gdyż rząd prowadził konsekwentną strategię zarządzania długiem, a polskie obligacje skarbowe cieszyły się dużym popytem.
File
  • File: 1
    Karol_Tomczak_licencjat.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34667

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc0f4d3283e914b22a877f1d9db457ecd/
URN
urn:pw-repo:WUTc0f4d3283e914b22a877f1d9db457ecd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page