Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of selected elements of the cosmetics industry logistic system

Anna Binienda

Abstract

The aim of the study is to analyze selected elements of the logistic system of the cosmetics industry. As an object of the study was selected the storage subsystem, precisely the distribution warehouse. In the study there were highlighted the elements that affect storage subsystem and proposed options to improve them. After analyzing the existing warehousing process it was noted that the most time-consuming cycle was the order picking. Completion took place from zero shelves on the surface of the entire storage area. Long picking time was caused by the fact, that in order to complete the contract, employee usually had to overcome the length of the entire warehouse. Additionally, it was noted that the magazine does not need such a large number of offered places because the number of product types is almost two times smaller. In the first improvement variant it was tested how the method of generating routing picking path affects its length. Based on 20 randomly generated orders there were calculated picking path lengths, depending on the method of routing. Compiled showed that the shortest way to completion was created by using the optimal method. In the second improvement variant there was proposed to separate picking zone and the use two-dimensional order picking. In the third improvement variant in addition to the reorganization of the picking zone and changing means of transport used in the picking cycle there was also changed the method of routing. Both variants of the proposed improvements proved to be more favorable than an ongoing warehousing process. In terms of time of picking cycle, picking performance and annual operating costs a variant in which there was separated picking zone completion was marginally better. However, their adhibition is liked with large initial outlay for two-dimensional picking forklifts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Binienda (FT) Anna Binienda,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza wybranych elementów systemu logistycznego przedsiębiorstwa branży kosmetycznej
Supervisor
Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Janusz Fijałkowski (FT/TSEL) Janusz Fijałkowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
system logistyczny, proces magazynowy, magazyn dystrybucyjny, komisjonowanie, kompletacja
Keywords in English
logistics system, warehousing process, distribution warehouse, picking
Abstract in Polish
Celem pracy jest analiza wybranych elementów systemu logistycznego branży kosmetycznej. Jako przedmiot badań wybrano podsystem magazynowania, a dokładniej magazyn dystrybucyjny. W pracy zwrócono uwagę na elementy, które niekorzystnie wpływają na proces magazynowania oraz zaproponowano warianty ich usprawnienia. Po dokonaniu analizy istniejącego procesu magazynowego zauważono, że najbardziej czasochłonny okazał się realizowany w nim cykl komisjonowania. Kompletacja odbywała się z poziomu zerowego regałów na powierzchni całej strefy składowania. Długi czas kompletacji spowodowany był faktem, iż aby skompletować zamówienie pracownik musiał niekiedy pokonać długość całego magazynu. Dodatkowo zauważono, że w magazynie zdecydowanie nie potrzebna jest tak duża liczba miejsc oferowania, ponieważ liczba rodzajów asortymentu jest niemal dwukrotnie mniejsza. W pierwszym wariancie usprawnienia sprawdzono, jak metoda generowania trasy ścieżki kompletacyjnej wpływa na jej długość. Na podstawie 20 wygenerowanych losowo zleceń wyliczono długości ścieżek kompletacyjnych w zależności od metody trasowania. Zestawione pokazały, że najkrótsza droga kompletacji powstawała przy wykorzystaniu metody optymalnej. W drugim wariancie usprawnienia zaproponowano wydzielenie osobnej strefy komisjonowania i zastosowanie wózków do kompletacji dwuwymiarowej. Natomiast w trzecim wariancie usprawnienia oprócz reorganizacji strefy komisjonowania oraz zmiany środków transportowych wykorzystywanych w cyklu komisjonowania zmieniono również metodę trasowania. Wszystkie trzy zaproponowane warianty usprawnienia okazały się korzystniejsze od obecnie realizowanego procesu magazynowego. Pod względem czasu trwania cyklu komisjonowania, wydajności kompletacji i rocznych kosztów eksploatacyjnych wariant, w którym wyodrębniono oddzielną strefę kompletacji oraz zmieniono metodę trasowania okazał się najlepszy. Jego zastosowanie wiązało się jednak z dużymi początkowymi nakładami na wózki widłowe do komisjonowania dwuwymiarowego.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska - Anna Binienda.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12668

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc097a7df36ea43959b979e6af8adffa4/
URN
urn:pw-repo:WUTc097a7df36ea43959b979e6af8adffa4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page