Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the concept of development and improvement of the managerial staff for the Office of Electronic Communications

Michał Bieńko

Abstract

The analysis has been subjected to the Office of Electronic Communications, and in particular to the individual professional development program in the organization (IPRZ). The growing importance of human resources management as well as the development of competencies means that these elements are becoming an important part in shaping the company's strategy, and are also part of planning its development. The subject of the work was to analyze at various levels the concept of managerial staff development and subjecting these methods to evaluation in terms of the greatest contribution to the professional progress of office managers. The aim of the work was, however, to find the best concept for the development of managerial staff in the public administration institution in terms of both developmental and financial benefits. The measure to achieve the goal was an analysis of the current methods of manager development in the office, strengths and weaknesses of these methods and their impact on improving the competences of managers. For this purpose, a survey was conducted among the employees of the management staff and an interview with one of the representatives of this level. Analyzing its results, the most effective method of development according to managers are training, while the least are seminars. It is worth noting that the general development policy pursued by the office is widely respected and valued among its employees who feel its effects in their daily work. The model of the individual professional development program functioning at the office (IPRZ) has significantly contributed to the improvement of the process of increasing competences not only among the managerial staff, but also among the lower level employees. This was confirmed by the results of our own research, which shows that it fulfills its development assumptions, and also shapes the self-esteem of employees and the sense of their impact on the development of the office. The development model proposed in the work would improve the process of selecting specific development methods for managers. The frequency of the offered methods would also change and be grounded to the level of 1-2 within a month. In addition, compared to IPRZ, only the employees of the managerial staff would be the target group subject to development, which would facilitate the process control and making possible adjustments. Expenditures incurred on increasing the competences of managers are often greater than in the case of other employees, which is why the basic assumption of the new model is to precisely plan the plan based on a previous thorough analysis of training needs in order to avoid unnecessary costs. A group of specialists in the field of HRM and development of the managerial staff would be responsible for the correct operation of the model. Analyzing the individual components of the model, we see that it is in many matters an extension of the existing IPRZ. The goal is, above all, to increase the competencies of the managerial staff, which will benefit not only the managers, but also their subordinates and the entire office. In addition, there are also economic issues. A few-step analysis of needs will eliminate situations when a manager participates in a given development method, once again, even though he has mastered a specific material earlier. These are savings that can be translated into a wider perspective on improving the quality of development methods. The very merits and the results of them flow at a very high level - as demonstrated by the results of research - but increased resources would, for example, enable more frequent training trips or training outside the office.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Michał Bieńko (FoM) Michał Bieńko,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena koncepcji rozwoju i doskonalenia kadry menedżerskiej dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Supervisor
Małgorzata Sidor-Rządkowska (FoM/CMP) Małgorzata Sidor-Rządkowska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Edyta Malicka (FoM/CMP) Edyta Malicka,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Małgorzata Sidor-Rządkowska (FoM/CMP) Małgorzata Sidor-Rządkowska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, rozwój menedżerów, szkolenia, metody rozwoju, urząd, IPRZ, kompetencje, ocena metod rozwoju.
Keywords in English
Human Resource Management, development of managers, training, development methods, office, IPRZ, competences, assessment of development methods.
Abstract in Polish
Analizie został poddany Urząd Komunikacji Elektronicznej, a w szczególności obowiązujący w organizacji indywidualny program rozwoju zawodowego (IPRZ). Wzrost znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi, jak i rozwijania kompetencji powoduje, że te elementy stają się ważną częścią w kształtowaniu strategii firmy, a także wpisują się w planowanie jej rozwoju. Przedmiotem pracy było przeanalizowanie na różnych płaszczyznach koncepcji rozwoju kadry menedżerskiej oraz poddanie owych metod ocenie pod kątem największego przyczyniania się do progresu zawodowego menedżerów urzędu. Celem pracy było natomiast znalezienie najlepszej koncepcji rozwoju pracowników kadry menedżerskiej w instytucji administracji publicznej pod względem korzyści rozwojowych jak i finansowych. Środek do uzyskania celu stanowiła analiza obecnych metod rozwoju kierowników w urzędzie, mocnych i słabych stron tych metod i ich wpływu na poprawianie kompetencji menedżerów. W tym celu przeprowadzona została ankieta wśród pracowników kadry kierowniczej oraz wywiad z jednym z przedstawicieli tego szczebla. Analizując jej wyniki najbardziej efektywną metodą rozwoju według menedżerów są szkolenia, natomiast najmniej seminaria. Warto zaznaczyć, że ogólna polityka rozwoju prowadzona przez urząd jest powszechnie respektowana i ceniona wśród jego pracowników, którzy odczuwają jej efekty w codziennej pracy. Funkcjonujący w urzędzie model indywidualnego programu rozwoju zawodowego (IPRZ) wydatnie przyczynił się do poprawy procesu zwiększania kompetencji nie tylko wśród kadry kierowniczej, ale również wśród pracowników niższych szczebli. Potwierdziły to wyniki badań własnych, z których wynika, że spełnia on swoje założenia rozwojowe, a także kształtuje samoocenę pracowników i poczucie ich wpływu na rozwój urzędu. Proponowany w pracy model rozwoju usprawniłby proces doboru konkretnych metod rozwoju dla menedżerów. Zmianie uległaby także częstotliwość oferowanych metod i ugruntowanie ich do poziomu 1-2 w ciągu miesiąca. Ponadto w porównaniu do IPRZ docelową grupą poddaną rozwojowi byliby tylko pracownicy kadry kierowniczej, co ułatwiłoby kontrolę procesu i dokonywanie ewentualnych korekt. Nakłady ponoszone na zwiększanie kompetencji menedżerów są często większe niżeli ma to miejsce przy rozwoju innych pracowników przez co podstawowym założeniem nowego modelu jest bardzo precyzyjne układanie planu w oparciu o wcześniejszą dokładnie przeprowadzoną analizę potrzeb szkoleniowych tak aby uniknąć niepotrzebnych kosztów. Za poprawne działanie modelu odpowiedzialna byłaby grupa specjalistów w dziedzinie ZZL i rozwoju kadry menedżerskiej. Analizując poszczególne składniki modelu widzimy, że jest on w wielu kwestiach rozszerzeniem istniejącego już IPRZ. Celem jest przede wszystkim zwiększenie kompetencji kadry menedżerskiej na czym skorzystają nie tylko kierownicy, ale także ich podwładni i cały urząd. Oprócz tego dochodzą jeszcze kwestie ekonomiczne. Kilkuetapowa analiza potrzeb wyeliminuje sytuacje, kiedy menedżer bierze udział w danej metodzie rozwoju, po raz kolejny, mimo że opanował konkretny materiał już wcześniej. Są to oszczędności, które można przełożyć w szerszej perspektywie na poprawienie jakości metod rozwoju. Sama ich merytoryka i skutki z nich płynące są na bardzo wysokim poziomie - co pokazały wyniki badań - ale zwiększone środki umożliwiłyby np. częstsze wyjazdy szkoleniowe lub szkolenia poza urzędem.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 29629

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc0890ca7ab2d44adb2efd2ffc8999440/
  URN
  urn:pw-repo:WUTc0890ca7ab2d44adb2efd2ffc8999440

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard