Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Augmented reality project in production

Mateusz Krawczyk

Abstract

The aim of the work was to develop assumptions for the implementation of augmented reality technology in the production process using mobile applications at the Machine Hall of the Old Technology Building of the Faculty of Production Engineering at the Warsaw University of Technology. The assumptions of the work concerned the analysis of currently applied solutions in terms of streamlining the production process using new technologies. The analysis of available solutions, interfaces and implementation techniques of augmented reality solutions gave the basis for choosing the best one. By defining the needs of users, a design of the implementation was developed, which facilitates the placement of machines in the hall, organizes the documentation of each device and enables the introduction of necessary data on the operation and maintenance of machines. Using the process approach and the IDEF0 technique, the processes of the implementation project were modeled. By using the SWOT analysis and the implementation schedule, the project's technique and methodology was developed. A draft budget necessary to implement the described implementation was also presented. The entire project was based on a pre-implementation analysis, which was prepared on the basis of a questionnaire with questions to system users. The most disturbing problems and burdensome issues faced by the employees of the Machine Hall are taken into account. The project includes the participation of external companies, which are responsible for the reorganization of space in the hall and help in choosing the best solution of augmented reality application. The draft budget that has been developed takes into account the remuneration for employees involved in the project, the purchase of the necessary infrastructure and the solution of augmented reality itself. In the project was used the Wikitude solution, for which a virtual world project was designed in the tool provided by Wikitude. The mobile application has implemented a virtual world directory with a prepared marker. The correctness of the marker reading for the example water installation with heat pump used was also checked, thus testing the entire implementation project. A virtual disk placed in the cloud with access for each user of the mobile application was used to store the machines documentation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Krawczyk (FPE) Mateusz Krawczyk,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt systemu rozszerzonej rzeczywistości w produkcji
Supervisor
Michał Bańka (FPE/IOPS) Michał Bańka,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Kazimierz Waćkowski (FPE/IOPS) Kazimierz Waćkowski,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Michał Bańka (FPE/IOPS) Michał Bańka,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, proces produkcyjny, Wikitude, Vuforia, Kudan
Keywords in English
Augmented reality, virtual reality, production process, Wikitude, Vuforia, Kudan
Abstract in Polish
Celem pracy było opracowanie założeń wdrożenia technologii rozszerzonej rzeczywistości w procesie produkcyjnym z wykorzystaniem aplikacji mobilnych na Hali Maszyn Gmachu Starej Technologii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Założenia pracy dotyczyły analizy obecnie zastosowanych rozwiązań pod kątem usprawnienia procesu produkcyjnego przy wykorzystaniu nowych technologii. Analiza dostępnych rozwiązań, interfejsów oraz technik implementacji rozwiązań rozszerzonej rzeczywistości dała podstawę do wyboru najlepszego z nich. Dzięki określeniu potrzeb użytkowników opracowano projekt wdrożenia, który usprawnia rozmieszczenie maszyn na hali, porządkuje dokumentację każdego z urządzeń oraz umożliwia wprowadzenie niezbędnych danych dotyczących obsługi i konserwacji maszyn. Wykorzystując podejście procesowe oraz technikę IDEF0 zamodelowano przebieg procesów w projekcie wdrożenia. Posiłkując się analizą SWOT oraz harmonogramem wdrożenia opracowano technikę oraz metodykę projektu. Przedstawiono także projekt budżetu niezbędnego do realizacji opisanego wdrożenia. Cały projekt został oparty na analizie przedwdrożeniowej, która została przygotowana na podstawie ankiety z pytaniami do użytkowników systemu. Uwzględniono najbardziej niepokojące problemy oraz zagadnienia uciążliwe, z którymi borykają się pracownicy Hali Maszyn. W projekcie uwzględniono udział firm zewnętrznych, które odpowiadają za reorganizację przestrzeni na hali oraz pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Projekt budżetu, który opracowano, uwzględnia wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w projekt, zakup niezbędnej infrastruktury oraz samego rozwiązania rozszerzonej rzeczywistości. W projekcie wykorzystano rozwiązanie Wikitude, dla którego opracowany został projekt świata wirtualnego zamodelowanego w udostępnionym przez Wikitude narzędziu. W aplikacji mobilnej zaimplementowano katalog świata wirtualnego z przygotowanym markerem. Sprawdzono także poprawność odczytu markera dla przykładowej instalacji wodnej z wykorzystaną pompą ciepła, testując tym samym cały projekt wdrożenia. Do przechowywania dokumentacji wykorzystano wirtualny dysk umieszczony w chmurze z dostępem dla każdego użytkownika aplikacji mobilnej.
File
  • File: 1
    Mateusz_Krawczyk_Projekt_rozszerzonej_rzeczywistości_w_produkcji.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30369

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbff6d2d2fe154d8384b8e58a9713b79f/
URN
urn:pw-repo:WUTbff6d2d2fe154d8384b8e58a9713b79f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page