Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Microbiological corrosion of constructional materials in the fuel enviroment

Beza Waldemar

Abstract

The purpose of the study has been to examine the process of microbiological corrosion occurring in fuel tanks and transmission installations, determine the impact of the nickel layer on the reduction in the corrosion damages taking place on St3S construction steel - a material used in the fuel industry. The mechanically cleaned and degreased samples of St3S steel were covered with an anticorrosive coating from galvanic and chemical nickel. The samples protected with a layer of nickel were exposed in the corrosive environment that was a mixture of water and fuel taken from the propulsion fuel tanks. During the multi-day exposition of the samples in the water phase and near the limit of the water-fuel phases, the progress of corrosion damages was determined. The corrosive resistance tests of tested samples were performed using electrochemical methods (polarization and impedance method) and gravimetric method The electrochemical tests were performed using a computerized electrochemical tests set - ATLAS-98. The polarization tests were performed in the beginning (after 1 day of exposition in the corrosive environment) and after completion of the tests (after 60 days of exposition). The speed of corrosion of tested samples has been determined on the basis of cathodic and anodal polarization curves. The polarization curves have been made using the potential-dynamic method while polarizing the samples with the velocity of changes amounting to 10mV/min. The impedance characteristics of the tested samples have been made using a computer program IMP-98. The impedance tests were conducted at changing frequencies in the range from 0.001 to 100 kHz and the variable-current impulse amplitude of 10mV. The acquired data have been analyzed with respect to two substitute model systems. In the gravimetric tests, the speed of corrosion has been determined on the basis of depletion of masses of the examined samples during exposition in the corrosive environment. The speed of corrosion has been determined from the masses depletions in Vm (g/m2 day) and Vp (mm/year). The corrosion resistance of nickel coatings has been assessed on the basis of the test results. The acquired results demonstrate that nickel coatings fully protect the St3S steel against microorganisms present in fuel storage tanks and in the systems used for their transport. The speed of corrosion of steel covered with a nickel coating created chemically is within the range 0.001-0.005mm/year. (corrosive resistance group 2). The samples show high resistance corrosion resistance is shown by the steel covered with a layer of galvanic nickel. All test results achieved for the times above 14 days of exposition qualify the steel to the highest corrosive regardless of the place of their exposition in the corrosive environment. Even greater resistance group - 1
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Beza Waldemar Beza Waldemar,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Korozja mikrobiologiczna tworzyw konstrukcyjnych w środowisku paliw
Supervisor
Marek Kamiński (FMSE) Marek Kamiński,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-01-2010
Issue date (year)
2009
Internal identifier
IM-D.001431
Reviewers
Krzysztof Rożniatowski (FMSE/DMD) Krzysztof Rożniatowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Joanna Ryszkowska (FMSE/DSMP) Joanna Ryszkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
korozja
Abstract in Polish
Celem pracy było badanie procesu korozji mikrobiologicznej zachodzącej w zbiornikach paliwowych oraz instalacjach przesyłowych, określenie wpływu warstwy niklu na zmniejszenie zniszczeń korozyjnych zachodzących na stali konstrukcyjnej St3S - materiale stosowanym w przemyśle paliwowym. Oczyszczone mechanicznie oraz odtłuszczone próbki stali St3S pokryto antykorozyjną powłoką niklu galwanicznego i chemicznego, Zabezpieczone warstwą niklu próbki eksponowano w środowisku korozyjnym, które stanowiła mieszanina wody i paliwa pobranego ze zbiorników paliwa napędowego. W czasie wielodobowej ekspozycji próbek w fazie wodnej i na granicy faz woda-paliwo określano postęp zniszczeń korozyjnych . Badania odporności korozyjnej badanych próbek wykonywano metodami elektrochemicznymi ( metodą polaryzacyjna i impedancyjną ) oraz metodą grawimetryczną Badania elektrochemiczne wykonano przy pomocy skomputeryzowanego zestawu do badań elektrochemicznych ATLAS-98. Badania polaryzacyjne wykonano na początku (po 1 dobie ekspozycji w środowisku korozyjnym)) i po zakończeniu badań (po 60 dobach ekspozycji). Szybkość korozji badanych próbek wyznaczono na podstawie krzywych polaryzacji katodowej i anodowej. Krzywe polaryzacji wykonano metodą potencjo-dynamiczną polaryzując próbki z szybkością zmian wynosząca 10mV/min. Charakterystykę impedancyjną badanych próbek wykonano przy pomocy programu komputerowego IMP-98. Badania impedancyjne prowadzono przy zmieniających się częstotliwościach w zakresie od 0,001 do 100 kHz i amplitudzie impulsu zmiennoprądowego 10mV. Uzyskane dane analizowano względem dwóch układów modeli zastępczych. W badaniach grawimetrycznych szybkość korozji określano na podstawie ubytków mas badanych próbek w trakcie ekspozycji w środowisku korozyjnym. Z ubytków mas określano szybkość korozji w Vm (g/m2 doba) i Vp (mm/rok). Na podstawie wyników badań oceniono odporność korozyjną powłok niklowych. Uzyskane wyniki badań świadczą o tym, że powłoki niklowe w pełni zabezpieczają stal St3S przed działaniem mikroorganizmów występujących w zbiornikach do magazynowania paliw oraz instalacjach do ich transportu. Szybkość korozji stali pokrytej powłoką niklową wytworzoną chemicznie zawiera się w granicach 0,001-0,005mm/rok. (grupa odporności korozyjnej -2 ). Próbki wykazują wysoką odporność niezależnie od miejsca ich ekspozycji w środowisku korozyjnym Jeszcze większą odporność korozyjną wykazuje stal pokryta warstwą niklu galwanicznego . Wszystkie wyniki badań uzyskane dla czasów powyżej 14 dni ekspozycji kwalifikują stal do najwyższej grupy odporności korozyjnej - 1
File
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbff0b7a5df064f0ea9589822937d7118/
URN
urn:pw-repo:WUTbff0b7a5df064f0ea9589822937d7118

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page