Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of technology and organization of the reinforced concrete structure of the building

Martyna Kaczmarczyk

Abstract

The subject of this Engineering thesis is the design of technology and organization of the monolithic reinforced concrete structure. The work consists of a theoretical part and a design part. The theoretical part presents issues related to formwork used in monolithic concrete construction (MCC), important for technology design and work organization. The design part includes design and planning studies related to the execution of the reinforced concrete structure - the extension of a 6-storey residential building to the existing part of the building. The purpose of the thesis was to determine the technology and organization of the reinforced concrete structure of the building. The proposal presents a method of selecting machines and devices enabling efficient performance of works at the construction site. Vertical and horizontal formwork systems were selected and the problem of short and long distance transport was solved to ensure continuity of supply and concreting. The main problem raised during the work was the organization of MCC works on working plots. The underground part of the building was divided into three sections – working plots. The next above-ground floors of the building were also separate working plots on which MCC works were carried out in accordance with the technological order. To assess the duration of the analyzed technological processes, such as formwork, reinforcement and concreting, material expenditure was made for their implementation. These arrangements constituted the basis for the development of harmonization of construction works. The harmonization of works was developed with the help of the MS Project software. The Gantt charts presented identify the planned course of works and constitute, together with the construction site development plan, an important part of the technological and organizational project. The thesis ended with a summary and conclusions resulting from carrying project problems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Martyna Kaczmarczyk (FCEMP) Martyna Kaczmarczyk,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji wykonania konstrukcji żelbetowej budynku
Supervisor
Roman Marcinkowski (FCEMP/ICEn) Roman Marcinkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Roman Marcinkowski (FCEMP/ICEn) Roman Marcinkowski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
deskowanie systemowe, harmonogramowanie, monolityczne roboty betonowe, organizacja robót, zagospodarowanie placu budowy
Keywords in English
system formwork, scheduling, monolithic concrete works, organization of works, construction site development
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt technologii i organizacji wykonania monolitycznej konstrukcji żelbetowej. Praca złożona jest z części teoretycznej oraz części projektowej. W części teoretycznej przedstawiono, istotne do projektowania technologii i organizacji robót, zagadnienia dotyczące deskowań wykorzystywanych w monolitycznym budownictwie betonowym (MBB). Część projektowa zawiera opracowania projektowe i planistyczne związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej – dobudowy 6-cio kondygnacyjnego budynku mieszkalnego do części istniejącej budynku. Celem pracy było określenie technologii i organizacji wykonania konstrukcji żelbetowej budynku. W opracowaniu przedstawiono sposób doboru maszyn i urządzeń umożliwiających sprawne wykonywanie robót na placu budowy. Dobrano systemy deskowań pionowych i poziomych oraz rozwiązano problem transportu bliskiego i dalekiego, tak aby zapewnić ciągłość dostaw i betonowania. Głównym problemem poruszonym w pracy była organizacja robót MBB na działkach roboczych. Część podziemna budynku została podzielona na trzy sekcje – działki robocze. Kolejne kondygnacje nadziemne budynku również stanowiły odrębne działki robocze, na których prace MBB były wykonywane zgodnie z kolejnością technologiczną. Do oceny czasu trwania analizowanych procesów technologicznych, takich jak deskowanie, zbrojenie i betonowanie, wyznaczono nakłady rzeczowe na ich wykonanie. Ustalenia te stanowiły podstawę do opracowania harmonizacji robót budowlanych. Harmonizacji robót opracowano przy pomocy programu MS Project. Przedstawione wykresy Gantta identyfikują planowany przebieg robót i stanowią wraz z planem zagospodarowania placu budowy istotną część projektu technologiczno-organizacyjnego. Pracę zakończono podsumowaniem i wnioskami wynikającymi z rozwiązywanych problemów projektowych.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4211

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbfdc15a6a63f4d84a2b511d9b4abeefe/
URN
urn:pw-repo:WUTbfdc15a6a63f4d84a2b511d9b4abeefe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page