Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Waste management system in educational institution. Case study of Primary School in Jaktorów

Agnieszka Mazurek

Abstract

Waste production is growing from year to year, which makes it increasingly hard to manage and causes materials wastage, and those materials could be recycled and returned to the system. Implementing circular economy can help to address those issues. This thesis deals with the implementation of the circular economy principles in practice, since all the suggested measures aim at reducing waste production and increasing recycling rates. The main goal of the thesis is the analysis and assessment of the current municipal solid waste management system in the education complex in Jaktorów (primary school and kindergarten) with concept for improvement. Important part was stressing the role of waste prevention. Finally 5 different scenarios of waste management for the school in Jaktorów until 2035 were discussed. The thesis is divided into two parts: theoretical and conceptual. Theoretical section contains an analysis of legal acts regarding municipal waste management in Poland and municipals solid waste characteristics in Poland. Moreover it includes a description of municipal waste management in Poland (general information) and waste collection techniques. The conceptual part focuses on the analysis and assessment of the existing waste management system in the school-kindergarten complex in Jaktorów. It puts forward a proposition of the improvement of waste management system, including introduction of a source separation of recyclable waste, as well as other measures of reducing the amount of waste produced. There are presented examples of waste prevention techniques and educational activities connected to the topic of recycling. Finally, there are introduced options of possible solutions for waste collection system in the complex in Jaktorów including a basic cost evaluation. The results of projections of different kinds of waste management scenarios prove that waste prevention benefits financially more than recycling. Waste prevention benefits the environment the most as well, hence it is at the top of the waste hierarchy. Proper education regarding waste management is crucial in order to achieve certain set goals.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Mazurek (FEE) Agnieszka Mazurek,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza gospodarki odpadami w placówce edukacyjnej na przykładzie szkoły podstawowej w Jaktorowie
Supervisor
Anna Rolewicz-Kalińska (FEE/CEP) Anna Rolewicz-Kalińska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Manczarski (FEE/CEP) Piotr Manczarski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Anna Rolewicz-Kalińska (FEE/CEP) Anna Rolewicz-Kalińska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
gospodarka odpadami, selektywna zbiórka odpadów, odpady w placówce edukacyjnej, zapobieganie powstawaniu odpadów, odpady komunalne
Keywords in English
waste management, selective waste collection, waste in educational institution, waste prevention, municipal solid waste
Abstract in Polish
Produkcja odpadów wzrasta z roku na rok. Z tego powodu coraz trudniej jest zarządzać gospodarką odpadami co przyczynia się do zmniejszenia poziomu recyklingu materiałów, które mogłyby być wykorzystane ponownie. Zastosowanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym może pomóc w rozwiązaniu przedstawionych problemów. Niniejsza dyplomowa praca pokazuje sposób na wprowadzenie wyżej opisanego modelu w praktyce, przez realizację różnych działań, które mają finalnie przyczynić się do redukcji wytwarzania odpadów oraz zwiększenia poziomów odzysku i recyklingu. Głównym celem poniższej pracy inżynierskiej jest analiza i ocena istniejącego systemu gospodarki odpadami i zaproponowanie koncepcji poprawy w placówce edukacyjnej, kładąc nacisk na rolę jaką pełni zapobieganie powstawiania odpadów. Ponadto w pracy przeanalizowano 5 scenariuszy gospodarki odpadami w szkole w Jaktorowie do roku 2035, uwzględniające poziom działań na rzecz kreowania gospodarki obiegu zamkniętego w placówce. Praca podzielona została na część teoretyczną oraz koncepcyjną. W części teoretycznej przeprowadzona została analiza przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce oraz przedstawiono ich charakterystykę jakościowo-ilościową. W części teoretycznej opisano ponadto ogólny zarys gospodarki odpadami w Polsce oraz techniki zbierania odpadów komunalnych. Część koncepcyjna poświęcona jest analizie i ocenie własnej systemu gospodarki odpadami w zespole szkolno-przedszkolnym w Jaktorowie. Część ta zawiera również propozycję wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki oraz innych rozwiązań redukujących ilość powstających odpadów. Dodatkowo przedstawione są przykłady możliwych do wprowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z tematyką recyklingu oraz zapobiegania wytwarzania odpadów. Na koniec przedstawione są warianty możliwych do zaimplementowania rozwiązań dotyczących zbiórki odpadów w zespole w Jaktorowie wraz z podstawową analizą kosztów ich wprowadzenia. Zaprezentowane wyniki analizy poszczególnych wariantów udowadniają, że zapobieganie produkcji odpadów przyczynia się do osiągnięcia większego zysku ekonomicznego niż stosowanie recyklingu. Zmniejszenie produkcji odpadów jest przynosi także największą korzyść dla ochrony środowiska. Właściwa edukacja dotycząca zarządzania odpadami jest nieoceniona w przypadku dążenia do przedstawionych celów, wynikających z zasad gospodarki obiegu zamkniętego.
File
  • File: 1
    Mazurek-Agnieszka-praca-inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32869

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbfd148fd85ed4c6da8406ed16cd4c404/
URN
urn:pw-repo:WUTbfd148fd85ed4c6da8406ed16cd4c404

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page