Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction legal agreement lease

Kinga Groblewska

Abstract

The topic of my bachelor thesis is "Legal construction of the lease agreement." The aim of this thesis was to analyze the lease agreement with regard to its individual elements and present the development of the lease at the turn of the various historical periods. Besides, the aim of this thesis was also an answer to the question resulting from the thesis of whether leasing is a more favorable option than renting, tenancy and sale subject to the property rights. In the first chapter I included information on the genesis and development of the lease. Starting with the historical background of the lease, when it first used a form similar to the lease agreement, by the evolution of it in Poland and around the world, until the emergence of a modern form of lease agreement, known and used today. In the second chapter I included the definition of the lease on the basis of Polish law and its types. In the first step apart from the general concept of leasing presented in dictionaries and encyclopedias first of all, I included the definition of a leasing on the basis of civil law. The next section includes a description of the lease, taking into account the tax low and the balance sheet. In the last paragraph of the second chapter I list and describe the types of lease. The third chapter of this bachelor thesis is of the greatest importance from the point of view of the legal structure of the lease. It describes the key elements of the lease agreement included in the Civil Code. There are a form of lease agreement, the parties to the lease agreement, including their rights and obligations arising from the conclusion of the agreement, fees, duration and methods and effects of termination of the lease. The fourth chapter presents a comparative analysis of the lease agreement with the agreements related, or rental agreement, tenancy and sale of the subject property rights. For this purpose, I presented definitions of rental, tenancy and sale of the subject property rights, and then I compared them with elements of the lease. In conclusion, on the basis of comparative analysis and evaluation of the foregoing considerations, I presented the argument thesis of that leasing is a more favorable option than renting, tenancy and sale of the subject property rights. I mentioned elements that indicate in which cases it is more advantageous and which confirm the thesis of.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kinga Groblewska (FASS) Kinga Groblewska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Konstrukcja prawna umowy leasingu
Supervisor
Sebastian Sikorski (FASS/DALPP) Sebastian Sikorski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sebastian Sikorski (FASS/DALPP) Sebastian Sikorski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
leasing, umowa leasingu, najem, dzierżawa, sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności, finansujący, korzystający, leasingodawca, leasingobiorca, raty leasingowe
Keywords in English
leasing, lease agreement, hire, lease, sale subject to the right of ownership, financing, using, the lessor, lessee, lease payments
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy jest „Konstrukcja prawna umowy leasingu”. Celem niniejszej pracy była analiza umowy leasingu z uwzględnieniem jej poszczególnych elementów oraz przedstawienie rozwoju leasingu na przełomie poszczególnych okresów historycznych. Poza tym celem pracy była również odpowiedź na pytanie wynikające z postawionej tezy czy leasing jest korzystniejszą opcją niż najem, dzierżawa oraz sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności. W pierwszym rozdziale zawarłam informacje dotyczące genezy oraz rozwoju leasingu. Poczynając od historycznego podłoża leasingu, kiedy to pierwszy raz użyto formy zbliżonej do tej umowy, poprzez kształtowanie się jej w Polsce i na całym świecie, aż do wykształcenia się współczesnej formy umowy leasingu, znanej i wykorzystywanej obecnie. W drugim rozdziale zawarłam definicję leasingu na gruncie polskiego prawa oraz jego rodzaje. W pierwszym punkcie poza ogólnym pojęciem leasingu prezentowanego w słownikach i encyklopediach zamieściłam przede wszystkim definicję leasingu na gruncie prawa cywilnego. Kolejny punkt obejmuje opis leasingu z uwzględnieniem prawa podatkowego i bilansowego. W ostatnim punkcie drugiego rozdziału wymieniłam i opisałam rodzaje leasingu. Trzeci rozdział niniejszej pracy ma największe znaczenie z punktu widzenia konstrukcji prawnej umowy leasingu. Zawiera on opis wszystkich najważniejszych elementów umowy zawartych w Kodeksie cywilnym. Są to forma umowy leasingu, strony umowy leasingu, w tym ich prawa i obowiązki wynikające z jej zawarcia, opłaty, okres trwania oraz sposoby i skutki zakończenia umowy leasingu. Rozdział czwarty przedstawia analizę porównawczą umowy leasingu z umowami pokrewnymi, tj. umową najmu, dzierżawy i sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności. W tym celu przedstawiłam definicje umowy najmu, dzierżawy oraz sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności, a następnie porównałam je z elementami umowy leasingu. W ramach podsumowania, na podstawie analizy porównawczej oraz oceny wcześniejszych rozważań przedstawiłam argumentację postawionej tezy, iż leasing jest korzystniejszą opcją niż najem, dzierżawa oraz sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności. Wymieniłam elementy, który wskazują w jakich przypadkach jest on korzystniejszy oraz które są potwierdzeniem postawionej tezy.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13206

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbf12798dfc6f40f79506c016a630d245/
URN
urn:pw-repo:WUTbf12798dfc6f40f79506c016a630d245

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page