Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Own tasks of local government on the example of urban transport in Warsaw

Tomasz Florian Kałużyński

Abstract

This thesis is about the issues related to the own tasks of local government with particular emphasis on urban transport in Warsaw. The first chapter is dedicated to the development of regulations on local government, including municipal, over the years. 3 periods were discussed: the interwar period, the communist regime and the period after 1989. The second chapter discusses the legal issues related to the own tasks of municipality. There is presented the essence of the own tasks, their catalog, as well as a comparison to the tasks assigned. The third chapter presents the functioning of urban transport in Warsaw. It describes the legal forms in which you can perform transportation services for residents, the Public Transport Authority as the organizer of public transport in Warsaw, entities implementing transportation, and financial issues - pricing policy, the operation of the ticket and current investments. The fourth chapter concerns the supervision and control of municipal self-government. It discusses the authorities, criteria and measures of inspection and control. Chapter Five - the last one, presents a potential or planned trends within the competence of municipalities and supervision of its activities and on the functioning and development of urban transport in Warsaw.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Tomasz Florian Kałużyński (FASS) Tomasz Florian Kałużyński,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zadania własne samorządu gminnego na przykładzie transportu miejskiego w Warszawie
Supervisor
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Edward Warzocha (FASS/DALPP) Edward Warzocha,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
samorząd, gmina, zadania, transport, Warszawa
Keywords in English
government, municipality, tasks, transportation, Warsaw
Abstract in Polish
Niniejsza praca poświęcona jest tematyce związanej z zadaniami własnymi samorządu gminnego ze szczególnym uwzględnieniem transportu miejskiego w Warszawie. Rozdział pierwszy poświęcony jest rozwojowi regulacji prawnych dotyczących samorządu terytorialnego, w tym gminnego, na przestrzeni lat. Omówione zostały 3 okresu: dwudziestolecie międzywojenne, czasy PRL oraz okres po 1989 roku. Drugi rozdział omawia zagadnienia prawne związane z zadaniami własnymi samorządu gminnego. Przedstawiona w nim została istota zadań własnych, ich katalog, a także porównanie do zadań zleconych. Rozdział trzeci przedstawia funkcjonowanie transportu miejskiego w Warszawie. Opisano w nim formy prawne, w jakich można wykonywać usługi przewozowe dla mieszkańców, Zarząd Transportu Miejskiego jako organizatora transportu publicznego w Warszawie, podmioty realizujące przewozy, a także kwestie finansowe – politykę cenową, funkcjonowanie wspólnego biletu oraz bieżące inwestycje. Rozdział czwarty dotyczy nadzoru i kontroli nad samorządem gminnym. Omówiono w nim organy, kryteria i środki nadzoru i kontroli. Rozdział piąty – ostatni przedstawia potencjalne lub planowane kierunki zmian w zakresie kompetencji gminy i nadzoru nad jej działalnością oraz w kwestii funkcjonowania i rozwoju transportu miejskiego w Warszawie.
File
  • File: 1
    Licencjat.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13192

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbe19b537271e41da92cb95bec55468f7/
URN
urn:pw-repo:WUTbe19b537271e41da92cb95bec55468f7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page