Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adapting the transport infrastructure for cycling in the example of Warsaw

Piotr Bogdan Leśniak

Abstract

The engineering thesis describes the analysis of some solutions used in transport infrastructure of Warsaw. The author limited his thesis to general review and highlights of the new part of Świętokrzyska street , which was upgraded after construction of the second metro line. First chapter of thesis contains of introduction and aim of authors work. In the second part we can find the main definition detailing particular types of transport with the analysis of noise and vibration that is generated by these vehicles. With regards to envi-ronmental protection, author points the importance of changing the engine – driven vehicles to bicycles. Based on a phenomenon of congestion, author identifies the meaning of air pollution. Next part contains of synthetically presented problems of participants safety in an urban traffic. The third part of the thesis is about main negative factors that influence the environment. The main issues raised by the author concern loss of greenery, building damage and a rapid in-crease in the individual cars congestion effecting in air pollution. Another issue related with increase of number of vehicles is the necessity to modify the infrastructure with loss for urban space in Warsaw. These actions cause building exploitation, damages from a higher traffic and constant urban work that are executed in the city’s neighborhood. The next part of thesis is about current cycling infrastructure with annotation to historical da-ta. Author pointed the main disadvantages of cycle paths which is lack of continuity. This part also contains of cycling infrastructure map of Warsaw with description of pavements, length of cycle paths and types of popular cycling routes. Furthermore, author reviewed the most trendy bicycle rental which is Veturilo and confronted it with reality. The fifth part presents the development plans for the coming years in terms of the issues which were discussed. Author encourages to change the means of transportation to bicycles and also presents its convenience for the participant in the upcoming years. Another aspect discussed in this part is to reduce the negative impact of traffic on capitals situation. Author also shows how cycling can affect on active lifestyle and at the same time reduce waste emis-sion into the air. The sixth part proclaims the essence of thesis. Author gives a short analysis of 2 parts of Świętokrzyska street which seem very dangerous. Author presents present collision solutions which are dangerous for the participants and propose new ones that would include road mod-ernization. Further in this section, author presented accident data from the Police Headquar-ters statistics. The last part of thesis consist of conclusion and summary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Bogdan Leśniak (FT) Piotr Bogdan Leśniak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Przystosowanie infrastruktury transportowej do ruchu rowerowego na przykładzie Warszawy
Supervisor
Józef Droździel (FT/DCFTE) Józef Droździel,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Józef Droździel (FT/DCFTE) Józef Droździel,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Andrzej Gągorowski (FT/DCFTE) Andrzej Gągorowski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
infrastruktura, środki transportu, hałas, drgania, bezpieczeństwo, ekologia
Keywords in English
infrastructure, means of transport, noise, vibrations, safety, ecology
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej przeprowadzono analizę niektórych rozwiązań stosowanych w infrastrukturze transportowej Warszawy z wyszczególnieniem przebudowanego fragmentu ulicy Świętokrzyskiej, po zakończeniu budowy drugiej linii metra. Pierwszy rozdział zawiera wstęp i cel pracy. W rozdziale drugim przedstawiono definicję podstawowych pojęć z wyszczególnieniem dla konkretnych typów środków transportu wraz z analizą hałasu i drgań generowanych przez te pojazdy. Podjęto również próbę pokazania sensu zmiany napędzanego silnikiem środka transportu na rower mając na względzie ochronę środowiska. Nawiązano przy tym do zjawiska kongestii, zaznaczając jaki ma to wpływ na zanieczyszczenie środowiska. W kolejnym punkcie przedstawiono syntetycznie zagadnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu miejskiego. Rozdział trzeci poświęcony został najważniejszym czynnikom negatywnego wpływu transportu na środowisko. Główne problemy poruszone przez autora dotyczą utraty zieleni, uszkodzeń budynków, gwałtownego przyrostu liczby samochodów indywidualnych kongestii oraz zanieczyszczenia powietrza. Kolejną sprawą związaną ze zwiększeniem liczby pojazdów jest potrzeba modernizacji infrastruktury kosztem przestrzeni w Warszawie. To z kolei ma wpływ na eksploatację budynków i uszkodzenia spowodowane większym ruchem pojazdów oraz pracami drogowymi w bliskim sąsiedztwie zabudowy miasta. Czwarty rozdział, to opis stanu obecnego infrastruktury rowerowej z nawiązaniem do danych historycznych. Autor w tym rozdziale zmierzył się z problematyką dróg rowerowych w Warszawie, pokazując główną wadę, czyli brak ciągłości szlaków. W tym fragmencie autor na bazie mapy przedstawił obecną infrastrukturę rowerową w Warszawie z opisem nawierzchni, ilością kilometrów tras oraz typami popularnych szlaków. W dalszej części rozdziału przedstawiono przegląd, modnych wśród rowerzystów, wypożyczalni Veturilo wraz z oceną stanu obecnego. Rozdział piąty przedstawia plany rozwojowe na najbliższe lata w zakresie omawianych zagadnień. Autor w tym rozdziale zachęca do zmiany środka transportu na rower z zaprezentowaniem udogodnień dla uczestników ruchu na najbliższe lata. Innym aspektem omówionym w tym rozdziale, jest zmniejszenie negatywnego wpływu ruchu pojazdów na sytuację w stolicy. Autor pokazuje jak rower może wpłynąć na aktywny tryb życia, zmniejszając emisję odpadów w powietrzu. Rozdział szósty stanowi zasadniczy fragment pracy. Obejmuje on krótką analizę dwóch niebezpiecznych zdaniem autora fragmentów ul. Świętokrzyskiej. Autor przedstawił przykłady zastosowanych rozwiązań kolizyjnych, czyli niebezpiecznych dla uczestników ruchu i zaproponował inne, nowe rozwiązania dla tych odcinków drogi z przedstawieniem zalet wynikających z takiej modernizacji. W dalszej części rozdziału zostały przedstawione dane o wypadkach pochodzące ze statystyk Komendy Głównej Policji. Rozdział siódmy zawiera podsumowanie i wnioski.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska_Piotr Leśniak_234130.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8857

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbd68c3c63b5f445dbd297b349dede2e9/
URN
urn:pw-repo:WUTbd68c3c63b5f445dbd297b349dede2e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page