Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of a laboratory stand to visualize boiling taking into account roughness of the heating surface

Ewelina Błachnio

Abstract

The thesis titled "The project of a laboratory stand to visualize boiling taking into account roughness of the heating surface" concerns issues related with dynamics of steam bubbles. It presents the project of a laboratory stand, which allows to visualize the boiling and to evaluate influence of roughness of heating surface on the intensity of the heat exchange during boiling. The first part of the thesis concerns the theory of undertaken research topic. Conditions for creation and development of steam bubbles were described. Literature concerning intensification of the heat exchange from the period of 2005-2014 was reviewed, as well as literature regarding dynamics of steam bubbles from period of 2002-2005. The main part of the thesis is concept, project and construction of the laboratory stand. The stand consists of platform for the experiments, as well as metering equipment and technical equipment. The platform for experiments was firstly designed in program Inventor and then constructed basing on the design. In the next part of the thesis, the procedure of measurement of physical parameters and data visualization was presented. The program for control and data acquisition in LabView environment was also created. Finally, the experiment was performed on the heating surface of appropriate roughness and obtained results were compared. The last part of the thesis concerns general conclusions and plans for further research.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Błachnio (FCEMP) Ewelina Błachnio,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt stanowiska laboratoryjnego do wizualizacji wrzenia z uwzględnieniem wpływu chropowatości powierzchni oddajacej ciepło
Supervisor
Mirosław Grabowski (FCEMP/IMEn) Mirosław Grabowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Alabrudziński (FCEMP/IMEn) Sławomir Alabrudziński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mirosław Grabowski (FCEMP/IMEn) Mirosław Grabowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
wrzenie, wrzenie na powierzchni, wizualizacja, stopień zapełnienia, LabView
Keywords in English
boiling, pool boiling, visualization, void fraction, LabView
Abstract in Polish
Praca dyplomowa pt. ,,Projekt stanowiska laboratoryjnego do wizualizacji wrzenia z uwzględnieniem wpływu chropowatości powierzchni oddającej ciepło” porusza zagadnienia związane z dynamiką pęcherzyków parowych. Przedstawia własny projekt stanowiska laboratoryjnego umożliwiający wizualizację wrzenia oraz określenie wpływu chropowatości na intensywność wymiany ciepła podczas wrzenia. Pierwsza część pracy dotyczy teorii podjętego tematu badawczego. Przedstawione zostały warunki powstawania i rozwoju pęcherzyków parowych. Opracowano przegląd literatury dotyczącej intensyfikacji wymiany ciepła z okresu 2005-2014 oraz dynamiki pęcherzyków parowych z okresu 2002-2005. Główną częścią pracy jest koncepcja, projekt oraz budowa stanowiska pomiarowego. Stanowisko eksperymentalne składa się z: części konstrukcyjnej (stanowiącej podstawę do badań), przyrządów pomiarowych oraz wyposażenia technicznego. Część konstrukcyjną stanowiska zaprojektowano w programie Inventor, a następnie ją wykonano. W kolejnej części pracy przedstawiono procedurę pomiarową parametrów fizycznych oraz danych wizualizacyjnych. Powstał program do sterowania i akwizycji danych w środowisku LabView. Następnie przeprowadzono badanie na powierzchni grzejnej o wybranej chropowatości uzyskanej na podstawie obróbki zgrubnej, otrzymane wyniki zastanowiono. W ostatniej części pracy wyciągnięto wnioski oraz zarysowano plany dalszych badań.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa Ewelina Błachnio.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8172

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbd66b7ba8e2f4e7987b9c9ec20b7b7df/
URN
urn:pw-repo:WUTbd66b7ba8e2f4e7987b9c9ec20b7b7df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page