Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the system supporting testing of online store function

Michał Woźniak

Abstract

SUMMARY The thesis refers to the topic of software testing and tests automation. The processes are an important factor in creating and upgrading of the IT systems. The issue of testing is presented on the created model of online shop. The project of an IT tool was created, which will facilitate and accelerate testing of some functions of the online shop. The essence of the created system is automation of the process of testing. The economic analysis of the tool was also carried out. The introduction presents the origins, premises and objectives of the project. Chapter Three describes the process of testing, its rules, and explains why this process is so important for the correct functioning of IT programs. Different types of tests are discussed to ensure better understanding of the described project. Numerous techniques and methods of test creating as well as their prospective advantages are depicted. A key element of this chapter is the description of Selenium IDE – a tool for test creating. To construct the system enhancing testing, we needed to create new testing environment. In the discussed project it is the “MW GUITAR SHOP”, the online shop described in Chapter Four of the thesis. Chapter Four deals with TESTER - the project of a testing tool, explaining its structure and functioning, indicating its requirements, dynamic model and interface. It also shows the functioning of key system modules such as connecting to the browser and MySQL database or downloading data from a spreadsheet. Chapter Five includes the functional analysis of the system, which depicts what the created tests refer to. The next part of the thesis is devoted to the designing and description of test cases. Presenting tests and their reports is an important element of the created system as it can improve the quality of online shop software. In chapter “Economic analysis of the system” the assessment of workload and costs is carried out with the use of functional point method and on the basis of the schedule. Profitability of TESTER implementation is analysed. The last chapter contains the summary of the project and it is also the section in which conclusions are drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Woźniak (FoM) Michał Woźniak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu wspomagającego testowanie działania sklepu internetowego
Supervisor
Kamil Sitarski (FoM/BITD) Kamil Sitarski,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Business Information Technology Department (FoM/BITD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sylwester Pięta (FoM/BITD) Sylwester Pięta,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM) Kamil Sitarski (FoM/BITD) Kamil Sitarski,, Business Information Technology Department (FoM/BITD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
pomyłka, usterka, defekt, bug, problem, awaria, debugowanie, jakość, przypadek testowy, xampp, mysql, apache, magento, prestashop, sklep, eclipse, java, selenium, qtp.
Keywords in English
mistake, failure, defect, bug, problem, failure, debugging, quality, test case, xampp, mysql, apache, magento, prestashop, store, eclipse, java, selenium, qtp.
Abstract in Polish
STRESZCZENIE Prezentowana praca dotyczy zagadnienia testowania oprogramowania oraz automatyzacji testów. Procesy te stanowią istotny element w tworzeniu systemów informatycznych oraz podnoszeniu ich jakości. Zagadnienie testowania przedstawione jest na przykładzie utworzonego modelu sklepu internetowego. Stworzony został projekt narzędzia informatycznego, które ułatwi i przyspieszy testowanie niektórych funkcji sklepu. Istotą tworzonego systemu jest automatyzacja procesu testowania. Dokonano także analizy ekonomicznej opracowanego narzędzia. We wstępie przedstawiono genezę, przesłanki wyboru tematu oraz cel projektu. W rozdziale trzecim opisano na czym polega testowanie, jakie są jego zasady oraz dlaczego proces ten jest tak ważny dla prawidłowego działania programów informatycznych. Przedstawiono tu różne typy i rodzaje testów, aby dać podstawę do zrozumienia tego, co jest istotą opisywanego projektu. Zaprezentowano także różne techniki i metody tworzenia testów automatycznych oraz korzyści, jakie to przynosi. Ważnym elementem tego rozdziału jest opis narzędzia do tworzenia testów Selenium IDE. Aby powstał system wspomagający testowanie, trzeba było utworzyć środowisko testowe. W tym projekcie jest to sklep internetowy „MW GUITAR SHOP”, który został opisany w rozdziale czwartym. Znajduje się tu projekt narzędzia do testowania TESTER oraz opis jego budowy i działania, określenie wymagań, model dynamiczny, interfejs. Przedstawione zostało także działanie istotnych modułów systemu: łączenia z przeglądarką oraz z bazą MySQL, pobierania danych z arkusza kalkulacyjnego. Rozdział piąty zawiera analizę funkcjonalną systemu, co pokazuje, czego dotyczą tworzone testy. Następną część pracy stanowi zaprojektowanie i opis przypadków testowych. Ważnym elementem tworzonego systemu jest prezentacja testów i raportów z ich wynikami, co ma szczególne znaczenie dla poprawy jakości oprogramowania sklepu internetowego. W rozdziale „Analiza ekonomiczna systemu” dokonano oceny pracochłonności i kosztów metodą punktów funkcyjnych oraz na podstawie harmonogramu, a także analizy opłacalności wdrożenia narzędzia
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Wozniak_Michal_246618.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11698

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbd4483bceca54cc6b4c37125b208956c/
URN
urn:pw-repo:WUTbd4483bceca54cc6b4c37125b208956c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page