Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jako element zabezpieczenia emerytalnego w XXI wieku

Mateusz Jan Kowalczyk

Abstract

An inseparable element of the security guarantee for citizens is the provision of social security. It is obtained mainly through systemic mechanisms which task is to protect a community against the inability to satisfy basic needs, both material and non-material. The issue of aging applies to every human being, that is why it is important to ensure decent living conditions for people finishing professional activity. The concept of pension insurance system is dated to the 19th century. Evaluation of the pension system in Poland was largely dependent on prevailing historical conditions. After the reform in force since 1999, it adopted a pillar structure and consists of three segments. The first pillar of the Polish pension system is compulsory and covers the majority of occupationally active people. The second pillar is currently voluntary. It consists in transferring part of the pension contribution to open pension funds. The third pillar are voluntary forms of saving supported by the government, such as: individual retirement accounts, individual pension security accounts, employee pension schemes, as well as recently introduced employee capital plans. Currently, it is planned to liquidate open pension funds and transfer funds accumulated there to individual retirement accounts. Analyzing various types of statistical data, in particular the value of the current replacement rate, it can be stated that in the absence of independent savings in old age, the living standards of Poles during retirement will significantly deteriorate. This diploma thesis entitled "Investment funds companies as part of pension protection in the 21st century" aims to analyze the activities of investment funds societies in terms of a safe and cost-effective allocation of retirement savings through them. The idea of joint investment is dated to the 18th century, when the first investment trust was created. The investment funds companies themselves are legal entities which create and manage funds. The main purpose of their activity is to allow both small and institutional investors to allocate financial surpluses in order to make a profit. Investing through funds is more and more popular in Poland, which is measurably influenced by satisfactory financial results obtained by investment funds companies. This form of raising capital for retirement is a balance between the level of risk and potential profits, especially when compared to other common forms of capital placement by consumers. According to the author, the use of services offered by investment fund companies under the third pillar of the pension system is an important condition for maintaining higher pension security.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Mateusz Jan Kowalczyk (WAiNS) Mateusz Jan Kowalczyk Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jako element zabezpieczenia emerytalnego w XXI wieku
Promotor
Małgorzata Orechwo (WAiNS/ZPGiPG) Małgorzata Orechwo Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)
Kierunek / specjalność studiów
Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Małgorzata Orechwo (WAiNS/ZPGiPG) Małgorzata Orechwo Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Agnieszka Tomczak (WAiNS/ZPGiPG) Agnieszka Tomczak Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej (WAiNS/ZPGiPG)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
zabezpieczenie społeczne, system emerytalny, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, rynek finansowy
Słowa kluczowe w języku angielskim
social security, retirement system, investment fund companies, financial market
Streszczenie w języku polskim
Nieodłącznym elementem gwarancji bezpieczeństwa obywateli jest zapewnienie bezpieczeństwa społecznego. Uzyskuje się je głównie poprzez systemowe mechanizmy, których zadaniem jest ochrona danej społeczności przed niemożnością zaspokojenia podstawowych potrzeb, zarówno materialnych, jak i niematerialnych. Kwestia starzenia się dotyczy każdego człowieka, dlatego ważne jest, aby osobom kończącym aktywność zawodową zapewnić godziwe warunki życia. Koncepcja systemu ubezpieczeń emerytalnych sięga XIX wieku. Ewaluacja systemu emerytalnego w Polsce była w dużej mierze uzależniona od panujących uwarunkowań historycznych. Po reformie obowiązującej od 1999 roku system przyjął konstrukcję filarową i składa się z trzech segmentów. Pierwszy filar polskiego systemu emerytalnego jest obowiązkowy i obejmuje większość osób aktywnych zawodowo. Drugi filar obecnie jest dobrowolny. Polega on na przekazywaniu części składki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych. Trzeci filar tworzą dobrowolne formy oszczędzania wspierane przez państwo, takie jak: indywidualne konta emerytalne, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, pracownicze programy emerytalne, a także niedawno wprowadzone pracownicze plany kapitałowe. Aktualnie planowana jest likwidacja otwartych funduszy emerytalnych i przetransferowanie środków tam zgromadzonych na indywidualne konta emerytalne. Analizując różnego rodzaju dane statystyczne, a w szczególności wartość obecnej stopy zastąpienia, można stwierdzić, że w przypadku braku samodzielnego oszczędzania na starość poziom życia Polaków na emeryturze ulegnie znaczącemu pogorszeniu. Niniejsza praca dyplomowa pod tytułem „Towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako element zabezpieczenia emerytalnego w XXI wieku” ma na celu analizę działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych pod kątem bezpiecznej i opłacalnej alokacji oszczędności emerytalnych za ich pośrednictwem. Idea wspólnego inwestowania ma swoje początki w XVIII wieku, kiedy to powstał pierwszy trust inwestycyjny. Same towarzystwa funduszy inwestycyjnych są osobami prawnymi tworzącymi i zarządzającymi funduszami. Głównym celem ich działalności jest umożliwienie zarówno drobnym, jak też instytucjonalnym inwestorom alokacji nadwyżek finansowych w celu osiągnięcia zysku. Inwestowanie poprzez fundusze jest w Polsce co raz bardziej popularne, na co wymierny wpływ mają satysfakcjonujące wyniki finansowe uzyskiwane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Taka forma gromadzenia kapitału na czas emerytury jest balansem pomiędzy poziomem ryzyka i potencjalnych zysków, szczególnie w porównaniu z innymi powszechnymi formami lokowania kapitału przez konsumentów. Zdaniem autora korzystanie z usług oferowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w ramach III filaru systemu emerytalnego, jest istotnym warunkiem zachowania wyższego bezpieczeństwa emerytalnego.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 34596

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbcf458e670d74f968de79b24d1a4784f/
  URN
  urn:pw-repo:WUTbcf458e670d74f968de79b24d1a4784f

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek