Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

THESIS CONFIDENTIAL

Adrian Burzyński

Abstract

One of the fastest growing industries, in today's world is electronic industry. Almost everyone uses cell phones or laptops throughout their day. Also the electric car market enjoys fast growing interest among vehicle manufacturers. All this increases the need for energy storage needed to power these devices. Lithium-ion batteries are most commonly used for this purpose. They are characterized by a number of advantages, such as high specific capacity and energy density, and no memory effect during multiple charging - discharging cycles. Unfortunately, despite their many advantages, they also have disadvantages that make them impossible to use in some applications. The main disadvantage is their safety of use. Electrolytes in lithium-ion batteries contain liquid organic solvents that are volatile and flammable, which could be a hazard if the battery case were unsealed and the electrolyte leakage. For this reason, intensive research is continuing to improve the mechanical, electrical and safety properties of lithium-ion batteries. An alternative to liquid electrolytes, which are currently the most commonly used, may be solid polymer electrolytes. Due to the fact that they do not contain organic solvents, they are safer to use. Unfortunately, the ionic conductivity of such electrolytes is still too low to be able to displace liquid electrolytes from the market. However, their flexibility and the ability to shape encourage increased research that could help to solve these problems. As part of the presented work, research was conducted on the copolymerization of methyl methacrylate with poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate and the effect of molar ratios of these monomers on the properties of copolymers. The resulting copolymer was used as a matrix in solid polymer electrolytes. These electrolytes containing various lithium salts and aluminum carboxylate were then tested using electrochemical impedance spectroscopy. The work can be divided into two parts. The first is the synthesis of copolymers with different molar ratios of MMA and PEGMEMA, examine them with FTIR and 1H NMR and performing DSC analysis which showed the total amorphousness of the copolymers produced. The second part uses the resulting copolymers together with three lithium salts (triflet, LiTFSI, LiTDI) and aluminum carboxylate to obtain solid polymer electrolytes. They were tested using DSC and impedance spectroscopy. The obtained results of ionic conductivity give values typical for solid polymer electrolytes. It has been shown that the introduction of aluminum carboxylate has a positive effect on the mechanical properties of electrolytes. The beneficial effect of aluminum carboxylate on the process of immobilization of anions was not observed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Burzyński (FC) Adrian Burzyński,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
PRACA UTAJNIONA
Supervisor
Ewa Zygadło-Monikowska (FC/CPCT) Ewa Zygadło-Monikowska,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ewa Zygadło-Monikowska (FC/CPCT) Ewa Zygadło-Monikowska,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC) Paweł Maksimowski (FC/DH-EM) Paweł Maksimowski,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
poli(metakrylan metylu), PMMA, poli( metakrylaneteru metylowegopoli(glikolu etylenowego)), PPEGMEMA, karboksylan glinu, stałe elektrolity polimerowe, baterie litowo-jonowe
Keywords in English
poly(methyl methacrylate) , PMMA, poly(poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate), PPEGMEMA, aluminum carboxylate, solid polymer electrolytes, lithium-ion batteries
Abstract in Polish
W dzisiejszym świecie jednym z najszybciej rozwijających się przemysłów jest przemysł elektroniczny. Niemal każdy korzysta z telefonów komórkowych albo laptopów podczas całego swojego dnia, także rynek samochodów elektrycznych cieszy się szybko rosnącym zainteresowanie wśród producentów pojazdów. Wszystko to zwiększa zapotrzebowanie na magazynowanie energii potrzebnej do zasilania tych urządzeń. Najpowszechniej wykorzystywanym do tego celu są akumulatory litowo-jonowe. Charakteryzuje je szereg zalet, mają wysoką pojemność właściwą i gęstość energii oraz brak efektu pamięci podczas wielokrotnych cyklów ładowania – rozładowania. Niestety pomimo swoich licznych zalet posiadają one też wady które to uniemożliwiają ich zastosowanie w niektórych aplikacjach. Podstawową wadą jest bezpieczeństwo ich stosowania. Elektrolity w akumulatorach litowo-jonowych zawierają ciekłe rozpuszczalniki organiczne, które są lotne i łatwopalne, co w przypadku rozszczelnienia obudowy akumulatora i wycieku elektrolitu mogłoby stanowić zagrożenie. Z tego powodu ciągle trwają intensywne badania mające na celu poprawę właściwości mechanicznych, elektrycznych oraz bezpieczeństwa akumulatorów litowo-jonowych. Alternatywę dla ciekłych elektrolitów, które są obecnie najpowszechniej stosowane, mogą stanowić stałe elektrolity polimerowe. Ze względu, że nie zawierają one rozpuszczalników organicznych zapewnia ich bezpieczniejsze użytkowanie. Niestety przewodności jonowe takich elektrolitów są ciągle zbyt niskie żeby mogły one wyprzeć ciekłe elektrolity z rynku. Jednak ich elastyczność oraz możliwość kształtowania zachęca do wzmożonych badań które mogłyby pomóc w rozwiązaniu tych wad. W ramach przedstawionej pracy przeprowadzone zostały badania nad kopolimeryzacją metakrylanu metylu z metakrylanem eteru metylowego poli(glikolu etylenowego) oraz wpływem stosunków molowych tych monomerów na właściwości kopolimerów. Otrzymany kopolimer został wykorzystany jako matryca w stałych elektrolitach polimerowych. Elektrolity te zawierające różne sole litu oraz karboksylan glinu zostały następnie przebadane przy pomocy elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Pracę można podzielić na dwie części. W pierwszej następuje synteza kopolimerów o różnym stosunku molowym merów MMA i PEGMEMA, zbadanie ich za pomocą FTIR i 1H NMR oraz przeprowadzenie analizy DSC która wykazała całkowitą amorficzność wytworzonych kopolimerów. W drugiej części wykorzystano powstałe kopolimery razem z trzema solami litu (triflet, LiTFSI, LiTDI) oraz karboksylanem glinu do otrzymania stałych elektrolitów polimerowych. Zostały one przebadane przy pomocy DSC oraz spektroskopii impedancyjnej. Otrzymane wyniki przewodności jonowej dają wartości typowe dla stałych elektrolitów polimerowych. Wykazano, że wprowadzenie karboksylanu glinu wpływa korzystnie na właściwości mechaniczne elektrolitów. Nie zauważono korzystnego wpływu karboksylanu glinu na proces immobilizacji anionów.
File
  • File: 1
    Załącznik-1-Burzyński-Adrian-238453.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30044

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbcd74a130c204f7491e9b871a19f3d00/
URN
urn:pw-repo:WUTbcd74a130c204f7491e9b871a19f3d00

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page