Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The Project of improvement the costing process in public procurement in renovation and construction industry

Alicja Małgorzata Kupczak

Abstract

The subject of this thesis is "The Project of improvement the costing process in public procurement in renovation and construction industry". Due to the complexity of the subject, the work also describes issues in the field of public procurement law and the cost estimation of renovation and construction works. The immediate reason for taking up the above topic was the lack of tools supporting the costing process on the market in terms of financial risk analysis related to the implementation of renovation and construction works. The main purpose of the work was to prepare a project to improve costing by analyzing the financial sensitivity of individual catalog items. The detailed objective was to select the most cost-sensitive items that are susceptible to increases, and to estimate the probable increase in costs during implementation of the project. The effect of the research was to determine the costs that the contractor would have to incur for the execution of the contract, if the pessimistic scenario assumed in the calculation of risk would become a fact. Thesis has been divided into two parts. Theoretical consists of two chapters, among which the first one contains information on public procurement in Poland. This chapter explains the concepts relevant to the spending of public money. The second subchapter presents the legal basis for the functioning of this sector, while the third section shows the role of public procurement in the renovation and construction industry. The third chapter, which is also the second theoretical chapter, concerns the cost estimation of construction works. The first section defines the concepts relevant to this problem, the second describes the commonly used costing methods, while the third defines the legal basis for the valuation of works. The fourth chapter constituting a specific introduction to the design part consists of a description of the work being the subject of the research and the characteristics of the company being the contractor of the discussed public procurement. In the first subsection of the design part, was presented a simplified cost estimate of the surveyed construction and renovation works, in which the measurement, unit prices and values of individual items are listed. The second sub-section includes a project for the analysis of the financial sensitivity of the contract, together with the development of the results obtained. The conducted research shows that the financial sensitivity analysis of the cost estimate allows to determine the financial risk of the entire procurement, and the amount by which the costs of the project may increase at the stage of procurement implementation. The proposed method is, therefore, an important source of knowledge about the risks associated with the performance of work, the valuation of which is prepared by the company joining the tender procedure. Contrary to the original assumptions, the proposed method should not be used as the tool used to determine the final amount of the offer, because, according to the research carried out, the final decision should be based on experience stemming from industry knowledge and the current situation of the contructor company.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Alicja Małgorzata Kupczak (FoM) Alicja Małgorzata Kupczak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt usprawnienia procesu kosztorysowania w zamówieniach publicznych z branży remontowo-budowlanej
Supervisor
Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Katarzyna Rostek (FoM/CMS) Katarzyna Rostek,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
Zamówienia publiczne, kosztorysowanie, analiza wrażliwości finansowej, branża remontowo- budowlana, ocena ryzyka finansowego.
Keywords in English
Public procurement, cost estimation, financial sensitivity analysis, renovation and construction industry, financial risk assessment.
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest „Projekt usprawnienia procesu kosztorysowania w zamówieniach publicznych, z branży remontowo-budowlanej”. Ze względu na złożoność tematyki, w pracy opisano również zagadnienia z zakresu prawa zamówieniach publicznych oraz kosztorysowania robót remontowo- budowlanych. Bezpośrednim powodem podjęcia powyższego tematu był brak na rynku narzędzi wspomagających proces ofertowania pod kątem analizy ryzyka finansowego, związanego z realizacją robót remontowo -budowlanych. Głównym celem pracy było więc przygotowanie projektu usprawniającego kosztorysowanie, poprzez przeprowadzenie analizy wrażliwości finansowej poszczególnych pozycji katalogowych. Celem szczegółowym było wyłonienie najbardziej podatnych na wzrosty pozycji kosztorysowych oraz oszacowanie prawdopodobnych wzrostów kosztów, podczas realizacji zamówienia. Efektem przeprowadzonych badań miało być określenie kosztów, które wykonawca musiałby ponieść z tytułu realizacji zamówienia, jeśli pesymistyczny scenariusz zakładany przy obliczaniu ryzyka, stałby się faktem. Niniejsza praca została podzielona na dwie części. Teoretyczna składa się z dwóch rozdziałów, z pośród których pierwszy zawiera informacje dotyczące zamówień publicznych w Polsce. W rozdziale tym wyjaśnione zostały pojęcia istotne z punktu widzenia wydatkowania pieniędzy publicznych. W drugim podrozdziale przedstawiono prawne podstawy funkcjonowania tego sektora, w trzecim natomiast ukazano rolę zamówień publicznych w branży remontowo-budowlanej. Trzeci rozdział, będący jednocześnie drugim rozdziałem teoretycznym, dotyczy kosztorysowania robót budowlanych. W pierwszym podrozdziale zdefiniowano pojęcia istotne dla tego problemu, w drugim opisano powszechnie stosowane metody kosztorysowania, w trzecim natomiast określono prawne podstawy wyceny robót. Czwarty rozdział stanowiący swoisty wstęp do części projektowej składa się z opisu roboty będącej przedmiotem badań, oraz charakterystyki firmy będącej wykonawcą omawianego zamówienia. W pierwszym podrozdziale części projektowej przedstawiono kosztorys uproszczony badanej roboty remontowo-budowlanej, w którym wyszczególniony jest obmiar, ceny jednostkowe oraz wartości poszczególnych pozycji. Drugi podrozdział zawiera projekt analizy wrażliwości finansowej zamówienia, wraz opracowaniem otrzymanych wyników. Z przeprowadzonych badań wynika, że analiza wrażliwości finansowej pozycji kosztorysowych pozwala na określenie ryzyka finansowego całego zamówienia, oraz kwoty o którą mogą wzrosnąć koszty przedsięwzięcia na etapie realizacji zamówienia. Zaproponowana metoda stanowi więc istotne źródło wiedzy na temat ryzyka, które związane jest z wykonaniem roboty, której wycenę przygotowuje firma przystępująca do postępowania przetargowego. Wbrew pierwotnym założeniom, zaproponowana metoda, nie powinna być narzędziem stosowanym do określania ostatecznej kwoty oferty, ponieważ jak wynika z przeprowadzonych badań, ostateczna decyzja powinna być podejmowana w oparciu o doświadczenie wynikające ze znajomości branży oraz sytuacji, w której obecnie znajduje się firma przystępująca do przetargu.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Alicja_Kupczak_269413.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30262

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbc11d821ac014084b23ebd4b6acdf84f/
URN
urn:pw-repo:WUTbc11d821ac014084b23ebd4b6acdf84f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page