Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis and evaluation of a marketing strategy based on a selected production and trading company

Aleksandra Jastrzębska

Abstract

In order to broaden understanding of the topic related to the formulation of marketing strategy, the aim of this thesis is to propose an improvement within the framework of undertaken actions within the relations of a marketing-mix elements strategy. The recommendations and the proposal of change are based on the carried out analysis and evaluation of the marketing strategy based on the selected production and trading company. The thesis “The analysis and evaluation of a marketing strategy based on a selected production and trading company” was divided into three chapters. The first one is theoretical, while the second and third chapters are empirical and design ones. In chapter one the definitions and the essence of marketing as well as its basic functions were presented. The attention was paid to the main elements of marketing mix, namely: product, price, distribution and promotion, which are the foundation of any business. In the second subchapter the author focused on the presentation, as the point of view of literature, the marketing strategy and the way it is formulated as well as on its place against the background of the company's general strategy. The basic types of the marketing strategy were also described. Chapter two was devoted to the presentation of the activity of the examined company. The analysis was based on the production and trading company specializing in melting fats. The character of the offered services and the company's characteristics were also presented. Then, the analysis of the market of food fats in Poland was carried out. It was shown how the elements such as consumption per capita, production and value of the fats sales have been shaping over the recent years. The company’s microenvironment was also analyzed, with the distinction of entities such as suppliers, buyers and competitors. The information used to carry it out and to present its’ conclusions came from the author’s conversation with the company's employee and her own deliberations. Then, the attention was focused on the SWOT analysis in order to classify the internal strength and the external factors affecting the company. Chapter three is the design part of this thesis. The marketing strategy was submitted to the analysis, and then the author’s subjective evaluation on an example of the selected production and trading company was presented. The activities undertaken by the company in the field of the marketing mix strategy were analysed. On the basis of this analysis the inconvenience was defined and the design problem was identified. Therefore, the recommendations and actions aiming at eliminating the shortcomings of one instrument of the current marketing strategy, and thus contributing to increasing sales were determined. In order to realize these assumptions, a schedule for the implementation of the change plan for the strategy of promotion was suggested, and then an economic analysis, including an estimate of implementation and investment profitability was carried out.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Jastrzębska (FoM) Aleksandra Jastrzębska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena strategii marketingowej na podstawie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego
Supervisor
Jarosław Domański (FoM/CMS) Jarosław Domański,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Kotarba (FoM/CFFS) Marcin Kotarba,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Jarosław Domański (FoM/CMS) Jarosław Domański,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
marketing, strategia, strategia marketingowa, przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe, tłuszcze spożywcze
Keywords in English
marketing, strategy, marketing strategy, production and trade company, food fats
Abstract in Polish
W celu szerszego zrozumienia tematu, dotyczącego formułowania strategii marketingowej, głównym celem niniejszej pracy będzie przedstawienie zagadnień odnoszących się do marketingu i strategii marketingowej w obszerniejszym rozumieniu oraz zaproponowanie usprawnienia strategii marketingowej na podstawie analizy i subiektywnej oceny tej strategii na konkretnym przykładzie. Praca pt.: „Analiza i ocena strategii marketingowej na podstawie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowego” podzielona została na trzy rozdziały. Pierwszy z nich ma charakter teoretyczny, zaś kolejne dwa empiryczny i projektowy. W pierwszym rozdziale zaprezentowano definicje i istotę marketingu oraz jego podstawowe funkcje. Zwrócono uwagę, na główne elementy marketingu-mix, a mianowicie: produkt, cenę, dystrybucję i promocję, które stanowią fundament każdej działalności. Kolejny podrozdział skupił się na przedstawieniu strategii marketingowej, sposobie jej formułowania oraz jej miejscu na tle ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Opisano również podstawowe rodzaje strategii marketingowej. Drugi rozdział został poświęcony przedstawieniu działalności rozpatrywanej firmy. Analiza opiera się na przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym specjalizującym się w topieniu tłuszczów. Zaprezentowano specyfikę oferowanych usług oraz charakterystykę firmy. Następnie przeprowadzono analizę rynku tłuszczów spożywczych w Polsce. Ukazano, jak kształtowały się takie elementy jak spożycie, produkcja oraz wartość sprzedaży tłuszczów na przestrzeni ostatnich lat. Dokonano również analizy mikrootoczenia firmy, z rozróżnieniem takich podmiotów jak dostawcy, nabywcy oraz konkurenci, a informacje wykorzystane do jej przeprowadzenia i przedstawienia wniosków pochodzą z przeprowadzonej rozmowy z pracownikiem firmy oraz własnych rozważań. Następnie uwaga skupiona została na analizie SWOT, aby móc sklasyfikować siłę wewnętrznych oraz zewnętrznych czynników oddziałowujących na przedsiębiorstwo. Trzeci rozdział stanowi część projektową niniejszej pracy. Poddano w nim analizie strategię marketingową a następnie przedstawiono jej subiektywną ocenę na przykładzie wybranej firmy produkcyjno-handlowej. Przeanalizowano podejmowane działania przez przedsiębiorstwo z zakresu strategii marketingu-mix, i na ich podstawie sprecyzowano niedogodności i wyodrębniono problem projektowy. Do postawionego problemu określono rekomendacje i działania mające na celu zniwelowanie wad jednego instrumentu aktualnej strategii marketingowej, i tym samym przyczyniające się do zwiększenia sprzedaży. W celu realizacji tych założeń, zaproponowano harmonogram wdrożenia planu zmiany dla strategii promocji, a następnie przeprowadzono analizę ekonomiczną, zawierającą szacunkowy kosztorys wprowadzenia oraz opłacalność tej inwestycji.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Jastrzebska_Aleksandra_286030.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29644

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbbb62348d46442388e8a9fded8fe6f6c/
URN
urn:pw-repo:WUTbbb62348d46442388e8a9fded8fe6f6c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page