Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the risk of investing in shares of banks: Pekao S.A. and Millennium S.A. quoted on the main market of the Warsaw Stock Exchange

Damian Siwiński

Abstract

All actions and choices related to the securities are associated with certain risk. An investor deciding to start investment activities forecasts some effects that may happen in the future, but there is never a certainty which factors may affect the decisions taken by him and what the consequences will be. The risk is related to the fact that it is impossible to predict the future, because it is affected by a huge number of factors. Gambler is not sure if his investment will bring the desired results. The Warsaw Stock Exchange is a place where decisions on investments in securities and profits derived from these activities were began. It was founded in 1991 during the change of the economic system. It gave way to enlarge its capital quickly. Investing aims at achieving measurable benefits for the investor. Gain or loss are the simplest metrics and indicators in assessing the viability of projects. Risk and expected income are both related with investment decisions. Risk is an inherent part of every action. The number of indicators and factors that help minimize it are used with its verification. Each investment objective involves maximizing returns and minimizing risks. Classical analysis of the investment portfolio start from the designation rate of return and risk. These are the basic categories of conditioning investment decisions. The aim of the study was to analyze and evaluate the risk of investing in shares of banks: Pekao SA and Millennium S.A, which are quoted on the main market of the Warsaw Stock Exchange. Determined aim has been developed in three substantive sections. Chapter I presents the history of two banks, with detailed changes in the ownership structure, market position and the changes that have taken place in the governing bodies of both companies. Chapter II explains the basic measures regarding the risks of investing in securities and profitability. They allow to a better assessment of these issues for the tested values. Chapter III discusses the indicators based on the ranks of distribution. In this analysis median, dominant, semivariance, semiodchylenie standard and the chi-square test were used. Determination of future income and the risk are not the easiest tasks, as they require the calculation and verification using multiple measures, which need to be precised. In many cases, these are quantitative methods, that allow investors to reduce the level of risk when investing in securities. Implementation of the objective was carried out on the basis of theoretical knowledge and selected indicators. The sources of information were books, scientific books and the Internet. This research was based on stock quotes values analyzed in the period from January 2010 to December 2015. Analysis conducted in the work will allow to answer the question whether investing in the securities of banks listed above is profitable and risky.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Damian Siwiński (FoM) Damian Siwiński,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza ryzyka inwestowania w walory banków Pekao S.A. i Millenium S.A. notowanych na rynku podstawowym GPW
Supervisor
Wanda Pazio (FoM/FRMD) Wanda Pazio,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Lech Gąsiorkiewicz (FoM/FRMD) Lech Gąsiorkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Wanda Pazio (FoM/FRMD) Wanda Pazio,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
stopa zwrotu, ryzyko, współczynnik ryzyka rynkowego, wariancja, odchylenie standardowe, oczekiwana stopa zwrotu
Keywords in English
rate of return, risk, rate of market risk, variance, standard deviation, expected rate of return.
Abstract in Polish
Wszelkie działania i wybory odnoszące się do papierów wartościowych związane są z pewnym ryzykiem. Inwestor podejmując decyzje o rozpoczęciu działań inwestycyjnych przewiduje pewne efekty, które mogą wydarzyć się w przyszłości, lecz nigdy nie ma on pewności jakie czynniki w przyszłości mogą wpłynąć na podjęte przez niego decyzje i jakie będą tego skutki. Ryzyko związane jest z faktem, iż niemożliwe jest przewidzenie przyszłości, gdyż wpływa na nie ogromna ilość czynników. Gracz giełdowy nie ma pewności czy jego inwestycje przyniosą zamierzone efekty. Miejscem w którym zaczęły być podejmowane decyzje dotyczące inwestycji w papiery wartościowe oraz zysku osiąganego z tych działań jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Powstała ona w 1991 roku w okresie zmian systemu gospodarczego. Dała możliwość szybkiego sposobu powiększania swojego kapitału. Inwestowanie ma na celu osiągnięcie wymiernych korzyści dla inwestora. Zysk lub strata są najprostszymi miarami i wskaźnikami przy ocenie opłacalności przedsięwzięć. Z decyzjami inwestycyjnymi związane jest zarówno ryzyko jak i oczekiwany dochód. Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego działania. Przy jego weryfikacji wykorzystuje się szereg wskaźników i współczynników, które ułatwiają jego minimalizację. Każdy cel inwestycyjny zakłada maksymalizacje stopy zwrotu oraz minimalizację ryzyka. Klasyczne analizy portfela inwestycyjnego zaczynają się od wyznaczenia stopy zwrotu oraz ryzyka. Są to podstawowe kategorie warunkujące decyzje inwestycyjne. Celem pracy była analiza i ocena ryzyka inwestowania w walory banków Pekao S.A. i Millennium S.A, które są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Określony cel został rozwinięty w trzech rozdziałach merytorycznych: W rozdziale I zawarto opis historii obu banków, wraz ze szczegółowymi zmianami struktury własnościowej, pozycje rynkowa oraz zmiany, które miały miejsce we władzach obu spółek. W rozdziale II objaśniono podstawowe mierniki dotyczące ryzyka inwestycji w papiery wartościowe oraz dochodowości. Pozwalają one na lepsza ocenę tych zagadnień dla badanych walorów. W rozdziale III omówiono wskaźniki na podstawie szeregów rozdzielczych. W analizie tej wykorzystano następujące miary: mediana, dominanta, semiwariancja, semiodchylenie standardowe oraz test chi-kwadrat. Wyznaczenie przyszłego dochodu oraz ryzyka nie należy do najprostszych zadań, gdyż wymaga wyliczeń oraz weryfikacji przy użyciu wielu miar, które muszą być precyzyjne. W wielu przypadkach są to metody ilościowe, które pozwalają inwestorom na ograniczenie poziomu ryzyka przy inwestowaniu w papiery wartościowe. Realizacja celu została przeprowadzona w oparciu o wiedzę teoretyczną oraz przy zastosowaniu wybranych mierników. Źródłami informacji były książki, zeszyty naukowe oraz źródła internetowe. Badania w tym zakresie zostały oparte na notowaniach giełdowych analizowanych walorów w okresie od stycznia 2010 roku do grudnia 2015 roku. Przeprowadzone w pracy analizy pozwolą i na odpowiedź na pytanie czy inwestowanie w walory wymienionych wyżej banków jest opłacalne i ryzykowne.
File
  • File: 1
    Damian_Siwinski_261863.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12154

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbb20cd9cd8ab4b3195d2faf783b4e806/
URN
urn:pw-repo:WUTbb20cd9cd8ab4b3195d2faf783b4e806

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page