Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the labor market in Plock in 2011-2015

Sebastian Żuchniewicz

Abstract

Summary The thesis is devoted to the analysis of the labor market in Plock in 2011-2015. Terms of the subordinated construction work consists of three chapters. The work is the subject of discussion with the nature of economic, political, social and philosophical. The work usually consider as gainful activity. Lack of work - unemployment - it will be just the opposite. Economic science investigating the category of the market. The market remains in both the theoretical as well as empirical activities. Going back and looking at the development of the market can be said that it is the best example of future developments on the basis of economic, organizational and social. The labor market, market of goods and services, capital market and money market make the national economy. The analysis of the factors of production and analysis of goods markets relate mechanisms of supply and demand. The demand for labor is defined as request for workforce in quantitative and qualitative terms, the number of jobs existing in the national economy, the sum of employment and vacancies. In general, the concept of the labor market is a category of analysis useful in understanding its basic elements. Statistics presented in the third chapter analyzes the rate of employment in Plock, unemployment rate and employment by sector PKD*. *PKD - Polish Classification of Activities.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sebastian Żuchniewicz (CESS) Sebastian Żuchniewicz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza rynku pracy w mieście Płock w latach 2011 - 2015
Supervisor
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie, gospodarka, podaż, popyt, rynek, rynek pracy, zatrudnienie
Keywords in English
unemployment, economy, supply, demand, market, labor market, employment
Abstract in Polish
Streszczenie Praca poświęcona jest analizie rynku pracy w miejscowości Płock w latach 2011-2015. Względem tego podporządkowano konstrukcję pracy, składającą się z trzech rozdziałów. Praca stanowi przedmiot rozważań nie tylko tych posiadających charakter ekonomiczny i polityczny, ale także społeczny i filozoficzny. Pracę rozpatrujemy zwykle jako czynność zarobkową. Natomiast brak pracy – bezrobocie – będzie tego zaprzeczeniem. Nauki ekonomiczne badają kategorię rynku. Rynek pozostaje zarówno w obszarze rozważań teoretycznych, jak również działań empirycznych. Cofając się wstecz i przyglądając się rozwojowi rynku można stwierdzić, że jest on najlepszym przykładem ewolucji dokonującej się na gruncie ekonomicznym, ale nie tylko, również organizacyjnym i społecznym. Rynek pracy wraz z rynkiem dóbr i usług, rynkiem kapitału oraz rynkiem pieniężnym tworzy gospodarkę narodową. Analiza rynków czynników produkcji, podobnie jak analiza rynków dóbr, dotyczy mechanizmów popytu i podaży. Popyt na pracę jest definiowany jako zapotrzebowanie na siłę roboczą w ujęciu ilościowym i jakościowym; liczba stanowisk pracy istniejących w gospodarce narodowej; suma zatrudnienia i wolnych miejsc pracy. Ogólnie pojęcie rynku pracy jest kategorią analityczną przydatną w zrozumieniu jego podstawowych elementów. Statystyki przedstawione w trzecim rozdziale analizują wskaźnik zatrudnienia w mieście Płock, stopę bezrobocia oraz zatrudnienie według sektorów PKD.
File
  • File: 1
    262154_lic_ek.pdf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11325

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbb1c369d29a241ad86f94f00b1bc6e48/
URN
urn:pw-repo:WUTbb1c369d29a241ad86f94f00b1bc6e48

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page