Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of Lean Manufacturing techniques in the selected company

Rafał Turkot

Abstract

Recently the most increasing interest of technique lean manufacturing cause development of medium-sized and small companies. These production companies are getting bigger and bigger competitors in the business. It turns out that more and more companies bring to market new products with bigger levell of quality and get acces to new markets abroad. Techniques lean manufacturing are availibility for every sized companies, but not every company can implement it, because it depends on amount of money they have. Frequently companies don't have enough money to spend it on trainings or machines are not adpoted to lean techniques (small number of employess, lack specialist, undeveloped machines park). In the analyzed work, it was subjected to a production company with serial production, which has a lot of machines and equipment in production halls and with sufficient expenditure, able to cover the costs associated with the implementation of lean production on the production line. In the first part of the thesis was inclueded and discussed the topics of the history of concept development on Toyota practices and what techniques are used in the world by other large production companies. In the next step, inclueded the most important threats for company, including the one discussed at work, for example the waste of time, work and machinery. This tools in the first part of the work are alternative to solution problems on the production line. Described five most popular techniques, which the analyzed company uses particulary three of five. Techniques for applying these "lean" tools in practice used discussed in the second part of the chapter. Presented results are suspect forecast results of activities and which is expected in different weeks. SWOT analysis show good process results and threats. First of all, based on this analysis, to eliminate the threat from the process, improve the quality and comfort of work and solve problems with services that were inefficient, often broke down or caused significant losses in production. The last one chapter scope of part of the work includes a brief analysis of Tools and how use them in company also was included benefits resulting from the transformation of lean techniques.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Turkot (FoM) Rafał Turkot,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena narzędzi Lean Manufacturing w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym
Supervisor
Radosław Okulski (FoM/CIE) Radosław Okulski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Radosław Okulski (FoM/CIE) Radosław Okulski,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Piotr Kryś (FoM/CIE) Piotr Kryś,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
lean, kaizen, marnotrawstwo, przezbrojenie, produktywność, wartość, wartość dodana, muda, TPM, VSM, SMED
Keywords in English
lean, kaizen, waste, rearming, productivity, value, value added, muda, TPM, VSM, SMED
Abstract in Polish
Współcześnie wzrost zainteresowania przez firmy produkcyjne koncepcją lean manufacturing spowodował, że mniejsze przedsiębiorstwa stały się poważnym konkurentem dla tych dużych, oraz przyczyniło się to do ich wzrost znaczenia na rynku, oferując produkty spełniające wymogi klienta, a także dało możliwość ekspansji wyrobów na wiele zagranicznych rynków. Techniki lean manufacturing są dostępne dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa lecz nie każde może je wdrożyć ze względu na ograniczenia takie jak fundusze potrzebne na rozwój i szkolenia pracowników czy niewystarczające zasoby firmy do korzystania z tych technik (niewielka ilość pracowników, mały park maszynowy czy brak specjalistów). W pracy analizie została poddana firma produkcyjna, która zajmuje się produkcją seryjną o bardzo dużej liczbie maszyn i urządzeń na halach produkcyjnych oraz z wystarczającym nakładem finansowym, zdolnym pokryć koszty wiążące się z wdrożeniem lean manufacturing na linii produkcyjnej. W pierwszej części pracy dyplomowej zostały poruszone tematy historii rozwoju samej koncepcji na przykładzie praktyk Toyoty oraz tego jakie techniki są praktykowane na świecie przez inne duże przedsiębiorstwa produkcyjne. W kolejnym etapie poruszone zostały zagadnienia związane z największym zagrożeniem dla każdej firmy, w tym tej omawianej w pracy, czyli marnotrawstwo czasu, pracy ludzkiej i pracy maszyn. Narzędzia opisane w pierwszej części pracy są alternatywą rozwiązania problemów występujących na linii produkcyjnej. Opisanych zostało pięć najpowszechniejszych technik, natomiast analizowana firma korzysta w znaczącym stopniu tylko z trzech. Techniki zastosowań tych narzędzi „leanowskich” w praktyce zostały omówione w drugiej części rozdziału. Przedstawione zostały rezultaty osiągane przed przystąpieniem do korzystania z poszczególnych technik, a następnie potem przedstawiono prognozę działań i wyników, jaka jest spodziewana w kolejnych tygodniach. Analiza SWOT odzwierciedla dobre strony procesu i te które wymagają uwagi. Przede wszystkim na nich została oparta analiza, żeby wyeliminować zagrożenia z procesu, polepszyć jakość i komfort pracy oraz rozwiązać problemy w kwestii maszyn, które były mało wydajne, często się psuły lub powodowały znaczące straty podczas produkcji. W trzeciej części pracy zawarta została krótka analiza korzystania z narzędzi lean manufacturing w przedsiębiorstwie oraz zawarte zostały korzyści wynikające z transformacji przedsiębiorstwa techniką lean.
File
  • File: 1
    278634-Rafal_Turkot-Analiza_i_ocena_narzedzi_lean_manufacturing_w_wybranym_przedsiebiorstwie_produkcyjnym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26883

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbb1677f18135453abb519e3a8d8dc1c4/
URN
urn:pw-repo:WUTbb1677f18135453abb519e3a8d8dc1c4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page