Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of IT system supporting activities of SME sector trading company

Szymon Piotr Krakowiak

Abstract

The subject of bachelor’s thesis is project of IT system supporting activities of SME trading company. The following project was undertaken due to results of as-is analysis performed in company providing air filtration solutions. According to the results, as a number of orders increased over a short period of time and taking into consideration that the business model of the company had been redefined, the current warehouse management system – serving orders related to customers as well as to suppliers – turned out to be inefficient. The aim of the bachelor’s thesis was to improve efficiency of core business activities performed by company, which – on the one hand – are understood as decrease in inventory, trade receivables and trade liabilities, on the other hand however, it is followed by increase of profitability and accounting liquidity. The degree the aim was fulfilled to was assessed, defined and measured by comparing value of financial ratios regarding profitability, efficiency and liquidity prior and after appropriate solution was implemented. It was decided that, in order to achieve the aim, the IT system for supporting warehouse management should be designed and implemented. The bachelor’s thesis consists of eight chapters grouped in four sections. In the first section, the subject of the thesis and its aim were presented. The literature research, which focused on economic and social context of SME companies, financial analysis along with modelling and implementation of IT systems, was depictured as well. In the second part, the as-is analysis was performed. To decompose the subject, elements of strategic, financial and process analysis were used. Based on these, the project could be conducted further. In the third part, the to-be IT system analysis was described, which consisted of: entry-level assumptions regarding designed IT system, improvement of the product ordering process, description of use cases for identified users, functional and non-functional requirements analysis, specification of information objects, creation of conceptual data model, comparison of available solutions and choosing the optimal one. Based on the analysis of the IT system, the database data tables were designed as well as graphic user interfaces and prototype of designed system was documented. In the fourth part, the economic analysis was performed, which consisted of: assessing effort of creating designed IT system, time schedule preparation, assessment of financial costs and investment profitability using discount methods. Finally, the degree the aim was fulfilled to was checked by comparing value of particular financial ratios.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Szymon Piotr Krakowiak (FoM) Szymon Piotr Krakowiak,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu informatycznego wspomagającego działalność przedsiębiorstwa handlowego sektora MŚP
Supervisor
Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stanisław Dyrda (FoM/CMS) Stanisław Dyrda,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Marcin Ścibisz (FoM/CMS) Marcin Ścibisz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
MŚP, analiza wskaźnikowa, system informatyczny, projekt, baza danych, informatyczny system obsługi zamówień
Keywords in English
SME, financial ratios analysis, IT system, project, database, IT product ordering system
Abstract in Polish
Tematem realizowanej pracy licencjackiej jest projekt systemu informatycznego wspomagającego działalność przedsiębiorstwa handlowego sektora MŚP. Przyczyną podjęcia niniejszego tematu była analiza stanu istniejącego w wybranym przedsiębiorstwie handlowym branży oczyszczania powietrza. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej analizy, w związku ze zwiększeniem ilości zamówień a także podjętą w przeszłości decyzją o zmianie modelu biznesowego przedsiębiorstwa, dotychczasowy system ewidencjonowania zamówień – zarówno tych składanych przez klientów, jak i wewnętrznych składanych przez pracowników przedsiębiorstwa – okazał się być nieefektywny. Celem pracy dyplomowej było podwyższenie efektywności podejmowanych w ramach funkcjonowania przedsiębiorstwa działań, co oznaczało – obniżenie poziomu zapasów, należności wobec klientów oraz zobowiązań wobec dostawców, a także podwyższenie dotychczasowej rentowności oraz płynności. Stopień realizacji powyższych celów został oszacowany, określony oraz zmierzony poprzez porównanie wartości wybranych wskaźników finansowych z grup rentowności, sprawności oraz płynności przed oraz po wprowadzeniu rozwiązania. Wybranym środkiem do osiągnięcia opisanego celu było zaprojektowanie oraz wprowadzenie systemu informatycznego wspomagającego ewidencjonowanie zamówień. Praca złożona jest z ośmiu rozdziałów pogrupowanych w cztery części. W pierwszej części przedstawiono temat pracy oraz sformułowano cel jej realizacji. Dokonano również analizy literaturowej, w której skupiono się na zagadnieniach sytuacji ekonomiczno-społecznej małych i średnich przedsiębiorstw, analizie finansowej oraz modelowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. W części drugiej przeprowadzono analizę stanu istniejącego. Zastosowano elementy analizy strategicznej, finansowej oraz procesowej, aby zidentyfikować przyczyny problemów przedsiębiorstwa. Rozdział ten stanowił podstawę dla dalszych prac projektowych. W części trzeciej przeprowadzono analizę projektową obejmującą przedstawienie założeń wstępnych związanych z projektowanym systemem, zmodyfikowano podstawowy proces biznesowy realizacji zamówienia, opisano przypadki użycia systemu zidentyfikowanych użytkowników, dokonano analizy wymagań funkcjonalnych oraz niefunkcjonalnych, wyspecyfikowano obiekty informacyjne i stworzono model konceptualny, a także porównano i wybrano rozwiązanie optymalne. Na podstawie analizy projektowej przygotowano projekty tabel bazy danych oraz interfejsów użytkownika, a także udokumentowano implementację prototypu projektowanego systemu. W części czwartej przeprowadzono analizę ekonomiczną w ramach której wyliczono pracochłonność projektowanego systemu, przygotowano harmonogram realizacji przedsięwzięcia, oszacowano wysokość poniesionych wydatków, a także określono opłacalność z wykorzystaniem metod dyskontowych oraz określono stopień osiągnięcia celu poprzez porównanie wartości wybranych wskaźników finansowych.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Krakowiak_Szymon_275062.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29587

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbae540223a3444d3b2b623f753c83d65/
URN
urn:pw-repo:WUTbae540223a3444d3b2b623f753c83d65

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page