Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the quality management system in the aviation industry

Mateusz Jakub Chochorowski

Abstract

The main purpose of the work was to analyze the functioning of the existing Quality Management System in the aerospace company and to suggest improvement in the form of a project. The Engineering Thesis was written in two parts. The first part consists review of the literature, in which the necessary issues were included to understand the context of the work. It elaborates issues such as the historical background, considers quality from antiquity to 20th century quality classics. Next, the author analyses quality engineering and methods, as well as research and quality assessment tools. At the end of the first part of the Thesis, quality systems such as ISO 9001:2015, AS 9100:2016, AQAP 2110:2016 were discussed. The second part of the Engineering Thesis is author's research. It includes of the analysis of the Quality Management System in the examined company and a project of improvements proposed by the author of the Thesis. Considerations on the Quality Management System consist of: discussion of the organizational structure of the audited company, analysis of system documentation and a survey among employees. The improvement project has been divided into categories. These categories aim at organizing proposals from the most general to more detailed from the point of view of the Quality Management System. Among the proposed solutions there are two quality tools, such as the FMEA method and the Pareto-Lorenza diagram. Additionally, a system of collecting standardized elements has been developed in order to speed up activities and eliminate employees errors. Implementation of the proposed improvements should bring benefits to the analyzed company in the form of reducing the existing quality problems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Jakub Chochorowski (FoM) Mateusz Jakub Chochorowski,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie przemysłu lotniczego
Supervisor
Stanisław Tkaczyk (FoM/CMS) Stanisław Tkaczyk,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stanisław Tkaczyk (FoM/CMS) Stanisław Tkaczyk,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Bolesław Szomański (FoM/CIE) Bolesław Szomański,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
jakość, inżynieria jakości, ISO 9001:2015, AS 9100:2016, AQAP 2110:2016, przemysł lotniczy, FMEA, diagram Pareto-Lorenza
Keywords in English
quality, quality engineering, ISO 9001:2015, AS 9100:2016, AQAP 2110:2016, aviation industry, FMEA, Pareto-Lorenz diagram
Abstract in Polish
Głównym celem pracy były: analiza funkcjonowania istniejącego Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie przemysłu lotniczego oraz zaproponowanie działań usprawniających w postaci projektu. Praca inżynierska została napisana w podziale na dwie części. Pierwsza część składa się z przeglądu piśmiennictwa, w której zostały omówione niezbędne zagadnienia do zrozumienia kontekstu pracy. Zostały w niej omówione takie zagadnienia jak rys historyczny, rozważania nad jakością od starożytności do klasyków jakości z XX wieku. Następnie autor dokonuje analizy inżynierii jakości i metod oraz narzędzi badania i oceny jakości. Na koniec części pierwszej pracy zostały omówione systemy jakości, takie jak: ISO 9001:2015, AS 9100:2016, AQAP 2110:2016. Druga część pracy to badania własne. Na badania własne składają się analiza Systemu Zarządzania Jakością w badanym przedsiębiorstwie oraz projekt usprawnień proponowanych przez autora pracy. Rozważania nad Systemem Zarządzania Jakością składają się z: omówienia struktury organizacyjnej badanego przedsiębiorstwa, analizy dokumentacji systemowej oraz przeprowadzonej ankiety wśród pracowników. Projekt usprawnień został podzielony na kategorie. Kategorie te mają na celu uporządkowanie propozycji od najbardziej ogólnych po bardziej szczegółowe z punktu widzenia Systemu Zarządzania Jakością. Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się dwa narzędzia jakościowe, takie jak: metoda FMEA i diagram Pareto-Lorenza. Dodatkowo został opracowany system poboru elementów znormalizowanych celem przyspieszenia działań i wyeliminowania błędów pracowników. Wdrożenie proponowanych usprawnień powinno przynieść analizowanemu przedsiębiorstwu korzyści w postaci zmniejszenia istniejących problemów jakościowych.
File
  • File: 1
    praca_pI_Chochorowski_Mateusz_259365.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28774

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTba384c4fa0594b90ab86c3255e0673c6/
URN
urn:pw-repo:WUTba384c4fa0594b90ab86c3255e0673c6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page