Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Financing of own tasks and commissioned community

Magdalena Anna Stermach

Abstract

The theme of this work is : " The financing of own tasks and commissioned community." The aim of the study was to present the main sources of income for municipalities, which are intended for carrying out public tasks . In this paper I presented for the years shaped the municipal government , since the First World War to the present. In subsequent chapters, I made a brief characterization of the smallest unit of local government and its bodies and the tasks they undertake . Then I exchanged a source of income municipalities divided into own revenues and subsidies and specific grants . Reported characteristics of overall income as well as a more detailed description of the various taxes and fees. The analysis also surrendered all part of the general subsidy they receive municipalities . At the end , I described the regional audit chambers , which exercises supervision and control over the spending of funds in municipalities .
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Anna Stermach (FASS) Magdalena Anna Stermach,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Finansowanie zadań własnych i zleconych gminy
Supervisor
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Edward Warzocha (FASS/DALPP) Edward Warzocha,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
finansowanie zadania własne zlecone gmina
Keywords in English
financing tasks own commissioned community
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest: “Finansowanie zadań własnych i zleconych gminy”. Celem pracy było przedstawienie głównych źródeł dochodów gminy, które są przeznaczone na realizację zadań publicznych. W pracy przedstawiłam jak na przestrzeni lat kształtował się samorząd gminny, od czasów pierwszej wojny światowej do współczesności. W kolejnych rozdziałach dokonałam krótkiej charakterystyki najmniejszej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej organów i zadań jakimi się zajmują. Następnie wymieniłam źródła dochodów gminy z podziałem na dochody własne oraz subwencje i dotacje celowe. Sporządziłam charakterystykę ogólną dochodów jak również bardziej szczegółową opis poszczególnych podatków i opłat. Analizie poddałam również wszystkie części subwencji ogólnej, które otrzymują gminy. Na końcu opisałam regionalne izby obrachunkowe, które sprawują nadzór i kontrolę nad wydatkowaniem środków pieniężnych w gminach.
File
  • File: 1
    Magdalena Stermach, praca licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13198

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb9ec2095327b45eead5587c62f544fea/
URN
urn:pw-repo:WUTb9ec2095327b45eead5587c62f544fea

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page