Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the transformation of the central area of the city of Milanówek

Natalia Anna Andraszek

Abstract

This engineering thesis aims at creating a project of the transformation of the central area of the city of Milanówek. In the introduction, the features distinguishing the center from the city structure were defined. First, the municipality was analyzed in order to identify the local character and prevailing conditions. Then the project boundaries were set and the scope of the research was narrowed down. The area is located in the exact center of the city. Its coverage includes the entire local spatial development plan of the "downtown". The links between the area and the environment in terms of functionality, culture, communication and nature have been thoroughly analyzed. Further, an urban analysis and analysis of aesthetics and condition of buildings and area was carried out in order to evaluate the existing condition. Thanks to this, the directions of changes were determined. As a result, the focus was on determining the exact center. The market was designed by using the existing buildings and historic street layout. Tenements in poor technical condition are intended for renovation. The existing frontages will be completed with new buildings, in the appropriate style. Limiting the traffic and adapting the space for pedestrians are important issues. There will be many services located at the market square, between which a specially designed floor will be created along with greenery and street furniture. The square in front of the railway station will have many functions. This is the place where the main avenues converge. There is the system of linked public spaces in the area. The large share of greenery, including grand trees, gives the area a park-forest character. Apart from the recreational function, various types of services, including commercial and cultural ones, will be available there. There will also be an entertainment, which will be provided by squares for children and adults. The created spaces are coherent, aesthetic and allow the activation of the urban community. Most of the existing buildings have been left. Some of them are to be modernized. Valuable antique villas require renovation and they will regain their former character. Undeveloped spaces will be complemented with residential and service buildings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Anna Andraszek (FGC) Natalia Anna Andraszek,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Projekt przekształceń strefy centralnej miasta Milanówek
Supervisor
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
centrum, projekt przekształceń, przestrzeń publiczna, koncepcja zagospodarowania, Milanówek.
Keywords in English
city center, transformation project, public space, development concept, Milanówek.
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska ma na celu stworzenie projektu przekształceń strefy centralnej miasta Milanówka. We wstępie określono cechy wyróżniające centrum ze struktury miasta. Najpierw dokonano analizy gminy w celu rozpoznania lokalnego charakteru i panujących uwarunkowań. Następnie wyznaczono granice projektu i zawężono zakres badań. Teren znajduje się w ścisłym centrum. Swoim zasięgiem obejmuje cały plan miejscowy „śródmieścia”. Dokładnie przeanalizowano powiązania obszaru z otoczeniem pod względem funkcjonalnym, kulturowym, komunikacyjnym i przyrodniczym. Dalej dokonano inwentaryzacji i waloryzacji, co pozwoliło na ocenę stanu istniejącego. Dzięki temu wyznaczono kierunki zmian. W efekcie, skupiono się na wyznaczeniu ścisłego centrum. Wykorzystując istniejącą zabudowę i historyczny układ ulic zaprojektowano rynek. Kamienice będące w złym stanie technicznym przeznacza się do remontu. Istniejące pierzeje zostaną dopełnione nową zabudową w stylu odpowiadającym charakterowi miasta. Ważną kwestią jest ograniczenie ruchu samochodowego i przystosowanie przestrzeni dla pieszych. Przy rynku zlokalizowanych będzie wiele lokali usługowych, pomiędzy którymi powstanie specjalnie zaprojektowana posadzka wraz z zielenią i małą architekturą. Plac znajdujący się przed dworcem kolejowym będzie pełnił wiele funkcji. To właśnie tam zbiegają się główne aleje. Przez cały obszar przechodzi system połączonych ze sobą przestrzeni publicznych. Duży udział zieleni, w tym okazałych drzew, nadaje im parkowo-leśnego charakteru. Poza funkcją rekreacyjną na ich obszarze dostępne będą różnego rodzaju usługi, w tym handlowe i kulturalne. Nie zabraknie również rozrywki, którą zapewnią place dla dzieci i dorosłych. Powstałe przestrzenie są spójne, estetyczne i pozwalają na aktywizację miejskiej społeczności. Pozostawiono większość istniejącej zabudowy. Część z nich ma zastać zmodernizowana. Remontów wymagają cenne zabytkowe wille, które odzyskają swój dawny charakter. Niezagospodarowane przestrzenie zostaną uzupełnione zabudową mieszkaniową i usługową.
File
  • File: 1
    274832-_Andraszek_Natalia-_Tekst_Pracy_Inżynierskiej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27225

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb9d0832e8c474275b58339d1dd634c3a/
URN
urn:pw-repo:WUTb9d0832e8c474275b58339d1dd634c3a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page