Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of ventilation and air conditioning for a swimming pool hall

Milena Dąbkowska

Abstract

The subject od the engineering thesis is the project of ventilation and air conditioning for a swimming pool located in Olsztyn, at Katowicka street. The project includes a swimming pool hall and a ventilation engine room. Two identical installations were designed for the swimming pool room. Air handling units operate in four modes: daytime in summer, nighttime in summer, daytime in winter and nighttime in winter. The proces of designing ventilation and air conditioning installations for the swimming pool hall includes the technical description, calculations which are necessary to design the installation and technical drawings of the designed instalations. During calculation of moisture gains, following factors were taken into account: evaporation from the surface of the pool water, evaporation from wetted floors and evaporation from installed water attractions and facilities. During calculation of heat gains and losses, following factors were taken into account: heat gains from people, from electric lighting, from insolation through windows, from insolation through external walls, from insolation throuhg ceiling, from adjacent rooms, from pool water evaporation and from heat given to water by convection. Calculations were made for two calculation periods: summer and winter. Based on the balance of heat gains and losses, the amount of supply and extract air from the swimming pool hall was calculated. In the next step the air distribution was designed and the floor air supply gaps and exhaust air grates were selected and arranged. Hydraulic calculations of the supply and exhaust ducts were made and supply and exhaust air handling units were selected. Calculations of air prepration processes were made and based on them, devices in the air handling unist and air duct devices were selected. Drawings were also made: a plan of a basement, a plan of a ground floor in 1:50 scale, an axonometries of supply and exhaust instalations and cross-sections through the building in 1:50 and 1:100 scale.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Milena Dąbkowska (FEE) Milena Dąbkowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt wentylacji i klimatyzacji hali basenowej
Supervisor
Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
basen, hala basenowa, projekt, klimatyzacja, wentylacja, rozdział powietrza, zyski wilgoci, zyski ciepła, odzysk ciepła, komfort cieplny
Keywords in English
swimming pool, swimming pool hall, project, design, air conditioning, ventilation, air distribution, moisture gains, heat gains, heat recovery, thermal comfort
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla hali basenowej znajdującej się w Olsztynie, przy ulicy Katowickiej. Projekt obejmuje pomieszczenie hali basenowej oraz maszynowni wentylacyjnej. Zaprojektowano dwie jednakowe instalacje obsługujące pomieszczenie pływalni. Centrale wentylacyjne pracują w czterech trybach: dziennym w lecie, nocnym w lecie, dziennym w zimie oraz nocnym w zimie. Opracowanie projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji dla hali basenowej obejmuje opis techniczny, obliczenia niezbędne do zaprojektowania instalacji oraz rysunki techniczne zaprojektowanych instalacji. Przy liczeniu zysków wilgoci zostało uwzględnione parowanie z powierzchni lustra wody niecki basenowej, parowanie ze zwilżonych posadzek oraz parowanie z zainstalowanych atrakcji i urządzeń wodnych. Przy wyliczaniu wartości zysków i strat ciepła zostały uwzględnione zyski ciepła od ludzi, od oświetlenia elektrycznego, od nasłonecznienia przez okna, od nasłonecznienia przez ściany zewnętrzne, od nasłonecznienia przez stropodach, od sąsiadujących pomieszczeń, od ciepła utajonego wynikającego z parowania wody w niecce basenowej oraz od ciepła jawnego oddawanego wodzie na drodze konwekcji. Obliczenia wykonano dla dwóch okresów obliczeniowych: lata i zimy. Na podstawie bilansu zysków i strat ciepła obliczono wielkość strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego z hali basenowej. Następnie zaprojektowano rozdział powietrza oraz dobrano i rozmieszczono podłogowe szczeliny nawiewne i kratki wywiewne. Wykonano obliczenia hydrauliczne sieci przewodów nawiewnych i wywiewnych oraz dobrano centrale nawiewno-wywiewne. Wykonano obliczenia procesów przygotowania powietrza i na ich podstawie dobrano urządzenia w centralach oraz urządzenia kanałowe. Wykonano ponadto rysunki rzutu kondygnacji -1 oraz parteru w skali 1:50, aksonometrie instalacji nawiewnych i wywiewnych oraz przekroje przez budynek w skali 1:50 oraz 1:100.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Milena_Dąbkowska_269596.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 25948

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb9aa32eddb8d4dce9ac84001cb0e8139/
URN
urn:pw-repo:WUTb9aa32eddb8d4dce9ac84001cb0e8139

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page