Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulation of Crowds of Similar Characters

Tomasz Dudziak

Abstract

The subject of this paper is a system for crowd simulation in a three dimensional space using behavioural animation of individual characters proposed by Craig Reynolds in 1987. The system relies on a physical model of forces that makes possible projecting essential interactions between autonomous characters agents. As an implementation of tbis system an application was created allowing simulation and visualisation of agents with user-defined physical features and relationships. Also, preparation of output data of simulation for use in animations by independent soňware was enabled. A method for importing such data into 3ds MAX was proposed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Dudziak (FEIT/ICS) Tomasz Dudziak,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Symulacja zbiorowisk podobnych osobników
Supervisor
Krzysztof Gracki (FEIT/ICS) Krzysztof Gracki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001022
Keywords in Polish
symulacja zbiorowości, animacja behawioralna, emergencja, inteligencja stada, modelowanie fizyczne, samoorganizacja, sztuczne życie
Keywords in English
crowd simulation, behavioural animation, emergence, swarm intelligence, physics-based modeling, self-organization, artificial life
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest system symulacji stada w przestrzeni trójwymiarowej z wykorzystaniem animacji behawioralnej poszczególnych osobników. Podjęty problem dotyczy określenia reakcji każdej z jednostek oraz całej grupy w sytuacji rozmaitych bodźców działających w ich przestrzeni poruszania się. Przedstawione zachowania ujawniają instynlct osobniczy i inteligencję stada. System stanowiący podstawę realizowanej pracy bazuje na fizycznym modelu sił pozwalającym odwzorowywać najważniejsze oddziaływania między autonomicznymi osobnikami - agentami. Podjętym i zrealizowanym celem pracy było, zarówno teoretyczne opracowanie występujących zjawisk, jak też stworzenie aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie i wizualizację symulacji agentów o zdefiniowanych przez użytkownika cechach fizycznych i relacjach. Opracowano także sposób importowania wyników symulacji do programu 3d MAX w celu wykorzystania w animacji. Analizowane zagadnienie ma charakter interdyscyplinarny i zawiem elementy takich nauk jak: matematyka, fizyka, informatyka, biologia i psychologia. Ich uwzględnienie było konieczne w merytorycznej i metodycznej części podjętego opracowani& Metoda, którą posłużono się w określaniu zachowań agentów czerpie przede wszystkim z modelu opracowanego w 1987 roku przez Craiga Rcynoldsa. Określa on trzy zasadnicze siły oddziaływań między członkami stada: przyciąganie, odpychanie i wyrównywanie wektora prędkości. Z przeprowadzonych analiz wyniku, że zdefiniowanie owych kilku podstawowych oddziaływań z możliwościâ niskopoziomowych modyfikacji parametrów pozwala na modelowanie różnorodnych złożonych emergentnych zachowań grup agentów. Przedstawiony system ma wysoką elastyczność w określaniu podstawowych właściwości fizycznych oraz relacji panuj âcych w stadzie. Niniejsze opracowanie może być przydatne w badaniu zachowań stadnych, pozwalając na wygodne testowanie parametrów relacji. Może również znaleźć zastosowanie w animacji naturalnego mchu stada.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb9a1e9e2060f4b4b86a2c77a0074e8e3/
URN
urn:pw-repo:WUTb9a1e9e2060f4b4b86a2c77a0074e8e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page