Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of introducing innovative technological solutions in the urea production process in Zakłady Azotowe Puławy

Marcin Iwański

Abstract

The project of applying innovative technologies in the urea production process in Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" was created as a result of striving for greater process efficiency and constant, stable and accurate measurements of physical conditions of the urea system. The aim of the project is to increase the urea production efficiency level by introducing innovative technological solutions in Zakłady Azotowe Puławy S.A. The first chapter contains basic concepts and definitions related to the area of innovation activity. Additionally, this chapter describes key information related to automation and process control and the theory related to the use of engineering material properties. The next chapter presents the history, characteristics and subject of activity of Zakłady Azotowe Puławy. The organizational structure, employment and financial results are also presented. The third chapter presents information about the company's mission and vision. Also a business model has been developed based on the Bussines Model Canvas template. Using the PEST analysis, the external environment of the company was determined, while using the SWOT method, the internal processes were analyzed, leading to the indication of an aggressive development strategy. This chapter also describes external engineering companies cooperating with Z.A. "Puławy" and an audit of measurement processes and technology in order to demonstrate the weaknesses of currently used solutions and measurement devices. In addition, an effectiveness index was determined by analyzing and evaluating a given technological process. The fourth chapter presents the assumptions of the project implementation based on innovative measurement methods in the process of urea synthesis. The project assumes an increase in the production capacity by 3.4% and reduction of installation downtimes by 20%. In addition, this chapter presents the exact technical parameters and characteristics of the operation of the design control & measurement devices as well as the nature and implementation process of the design solution. The fifth chapter assesses the economic and financial conditions of the project. It presents a summary of estimated costs and the expected benefits resulting from fulfilling the project assumptions. The project was based on studies, literature, interviews and own observations as well as knowledge gained during engineering studies and student practice.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Iwański (FoM) Marcin Iwański,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie produkcji mocznika w Zakładach Azotowych "Puławy"
Supervisor
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tadeusz Kubik (FoM/CIE) Tadeusz Kubik,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
innowacje technologiczne, mocznik, proces produkcyjny, wydajność, automatyka
Keywords in English
technological innovations, urea, production process, efficiency, automation
Abstract in Polish
Projekt zastosowania innowacyjnych technologii w procesie produkcji mocznika w Grupie Azoty Zakładach Azotowych „Puławy” powstał w wyniku dążenia do większej wydajności procesu oraz stałych, stabilnych i dokładnych pomiarów wielkości fizycznych układu mocznikowego. Celem pracy dyplomowej jest podniesienie poziomu wydajności produkcji mocznika poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. Rozdział pierwszy zawiera podstawowe pojęcia oraz definicje związane z obszarem działalności innowacyjnej. Dodatkowo, w rozdziale tym opisano kluczowe informacje związane z automatyką obiektową i sterowaniem procesami oraz przybliżono teorię związaną z wykorzystaniem właściwości materiałów inżynierskich. W następnym rozdziale przedstawiono historię, charakterystykę oraz przedmiot działania Zakładów Azotowych „Puławy”. Przedstawiono również strukturę organizacyjną, zatrudnienie oraz wyniki finansowe. W rozdziale trzecim przedstawiono informacje na temat misji i wizji przedsiębiorstwa oraz opracowano model biznesowy przy wykorzystaniu szablonu Bussines Model Canvas. Za pomocą analizy PEST określono otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa, natomiast wykorzystując metodę SWOT dokonano analizy pozycji strategicznej spółki, prowadząc do wskazania agresywnej strategii rozwoju. W rozdziale tym opisano również zewnętrzne firmy inżynierskie współpracujące z Z.A. „Puławy” oraz przeprowadzono audyt procesów i technologii pomiarowej w celu wykazania słabości obecnie stosowanych rozwiązań i aparatury. Ponadto, za pomocą analizy i oceny danego procesu technologicznego wyznaczono wskaźnik efektywności. Czwarty rozdział przedstawia założenia realizacji projektu w oparciu o innowacyjne metody pomiarowe w procesie syntezy mocznika. Projekt zakłada wzrost wydajności procesu syntezy mocznika o 3,4 % w skali roku oraz zmniejszenie przestojów instalacji o 20%. Dodatkowo rozdział ten przedstawia dokładne parametry techniczne i charakterystykę funkcjonowania projektowej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz istotę i proces wdrożenia rozwiązania projektowego. Rozdział piąty zawiera ocenę ekonomiczno-finansową projektu. Przedstawia zestawienie szacowanych kosztów i prognozowanych korzyści, wynikających ze spełnienia założeń projektowych. Praca powstała na podstawie studiów literaturowych, wywiadów i obserwacji własnych oraz wiedzy zdobytej podczas studiów inżynierskich i praktyki studenckiej.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Iwański_Marcin_270404.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 21912

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb965ab35d0154aefb784de8e224bedb8/
URN
urn:pw-repo:WUTb965ab35d0154aefb784de8e224bedb8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page