Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study on the properties of carbon adsorbents from waste polyamide

Angelika Kołodziejczyk

Abstract

The aim of this work was to evaluation of the preparation and properties determination of carbon adsorbents from waste polyamide. The raw materials used in this work were waste polyamide, coal-tar pitch, pitch–polymer compositions containing from 10 wt.% to 50 wt.% of polymer waste and carbon adsorbents obtained from pitch–polymer compositions. The work consisted the theoretical and experimental parts. In the theoretical part, preparation and properties of polyamide 6 as well as production and structure of carbon adsorbents were presented. In the experimental part, method and parameters of preparation of homogeneous and stable pitch–polymer compositions, method and parameters of preparation of carbon adsorbents from pitch–polymer compositions, study of physicochemical and thermal properties of pitch–polymer compositions as well as study of sorption properties of carbon adsorbents were presented. Basing on the determined of physicochemical (softening point, coking value, content of components insoluble in toluene and quinoline) and thermal properties, the evaluation of properties of pitch-polymer compositions were carried out. For the obtained carbon adsorbents, iodine number determination was made. It has been shown that it is possible to obtain carbon adsorbents from pitch–polymer compositions containing waste polyamide 6 in the activation process with potassium, sodium, magnesium or calcium hydroxides. The amount of polymer waste added into coal-tar pitch and the type of activating agent were effect on the sorption properties of the obtained carbon adsorbents. With the increase the amount of waste polyamide 6 in the compositions, the iodine number of carbon adsorbents increased. Activation with potassium hydroxide allows obtainment carbon adsorbents with the largest iodine number.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Angelika Kołodziejczyk (FCEMP) Angelika Kołodziejczyk,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badanie właściwości adsorbentów węglowych z odpadowego poliamidu
Supervisor
Grzegorz Makomaski (FCEMP/IC) Grzegorz Makomaski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Grzegorz Makomaski (FCEMP/IC) Grzegorz Makomaski,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Barbara Liszyńska (FCEMP/IC) Barbara Liszyńska,, The Institute of Chemistry (FCEMP/IC)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Odpad poliamidu, pak węglowy, kompozycje pakowo–polimerowe, adsorbent węglowy
Keywords in English
Waste polyamide, coal-tar pitch, pitch–polymer compositions, carbon adsorbents
Abstract in Polish
Celem pracy była ocena możliwości otrzymywania oraz określenie właściwości adsorbentów węglowych z odpadowego poliamidu. Przedmiot pracy stanowiły odpad poliamidu, pak węglowy, kompozycie pakowo–polimerowe zawierające odpad polimerowy w ilości od 10% mas. do 50% mas. oraz otrzymane z nich adsorbenty węglowe. Praca składała się z części literaturowej i doświadczalnej. W części literaturowej przedstawiono zagadnienia dotyczące otrzymywania i właściwości poliamidu 6 oraz wytwarzania i budowy adsorbentów węglowych. W części doświadczalnej pracy dyplomowej przedstawiono m.in. sposób i parametry sporządzania jednorodnych i stabilnych kompozycji pakowo–polimerowych, sposób i parametry otrzymywania adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo–polimerowych, a także badania właściwości fizykochemicznych i termicznych kompozycji pakowo–polimerowych oraz właściwości sorpcyjnych adsorbentów węglowych. Na podstawie oznaczeń właściwości fizykochemicznych (temperatury mięknienia, liczby koksowania, zawartości składników nierozpuszczalnych w toluenie i chinolinie) oraz termicznych dokonano oceny właściwości kompozycji pakowo–polimerowych. Dla otrzymanych adsorbentów węglowych wykonano oznaczenia liczby jodowej. Wykazano możliwość otrzymywania adsorbentów węglowych z kompozycji pakowo–polimerowych, zawierających odpad poliamidu 6, w procesie aktywacji wodorotlenkami potasu, sodu, magnezu lub wapnia. Na właściwości sorpcyjne, otrzymanych adsorbentów węglowych miał wpływ zarówno ilość odpadu polimerowego dodawanego do paku węglowego jaki i rodzaj czynnika aktywującego. Zwiększanie ilości odpadu poliamidu 6 w kompozycjach powodowało zwiększanie liczby jodowej otrzymanych węgli aktywnych. Aktywacja wodorotlenkiem potasu umożliwia uzyskanie adsorbentów węglowych o największych wartościach liczby jodowej.
File
  • File: 1
    279607_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29969

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb8d4453311be44f18b9fafd65e27e4c6/
URN
urn:pw-repo:WUTb8d4453311be44f18b9fafd65e27e4c6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page