Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the budget of a local government unit on the example of the Municipality of Płock

Natalia Antczak

Abstract

The aim of this paper is to present the increase in the importance of local government units over the years. Tasks performed by local governments at municipal, poviat and voivodeship level are the foundation of local development. Local government units operate on the basis of legal regulations and budget procedures, and their budget system is an ordered and coherent whole. The system of public finance is composed of numerous elements, the cooperation of public entities with private entities, i.e. public-private partnership, is becoming more and more important. In this paper it is presented how in the years 2015-2017 the income and expenditures of the Municipality of Płock were shaped. The paper consists of three chapters, the first chapter describes the concept of self-government, its history and division. This chapter contains a description of the activities, competences and tasks of the municipality. The types of local government finances and the way of obtaining them are also presented. The second chapter describes the budgetary procedure of the commune and the finances of the commune, i.e. revenues, expenditures and public debt. The chapter also includes a description of cooperation of public entities with private entities, i.e. public-private partnership. The third chapter presents the analysis of income and expenditures of the budget of the Municipality of Płock, but also takes into account the general characteristics of the city. A comparison of the share of particular revenues and expenditures in their total number is presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Antczak (CESS) Natalia Antczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy miasta Płock
Supervisor
Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Agnieszka Krzętowska (CESS) Agnieszka Krzętowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Jednostka samorządu terytorialnego, gmina, budżet, dochody, wydatki, finanse publiczne.
Keywords in English
Local government unit, gmina, budget, income, expenditure, public finance.
Abstract in Polish
Praca ma na celu przedstawienie wzrostu znaczenia jednostki samorządu terytorialnego na przestrzeni lat. Zadania wykonywane przez samorządy na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim są fundamentem rozwoju lokalnego. Jednostki samorządu terytorialnego działają w oparciu o przepisy prawa i procedury budżetowe, a ich system budżetowy jest uporządkowaną i spójną całością. System finansów publicznych jest złożony z licznych elementów, na znaczeniu nabiera również współpraca podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi, czyli partnerstwo publiczno - prywatne. W niniejszej pracy przedstawione jest jak w latach 2015 - 2017 kształtowały się dochody oraz wydatki gminy Miasta Płock. Praca składa się z trzech rozdziałów, w pierwszym rozdziale opisane jest pojęcie samorządu, jego historia i podział. Rozdział ten zawiera opis działalności, kompetencji i zadań gminy. Przedstawiono również rodzaje finansów samorządowych i sposób ich pozyskiwania. W drugim rozdziale opisana została procedura budżetowa gminy oraz finanse gminy, tj. dochody, wydatki i dług publiczny. W rozdziale zawarto również opis współpracy podmiotów publicznych z podmiotami prywatnymi, czyli partnerstwo publiczno - prywatne. W trzecim rozdziale przedstawiona została analiza dochodów i wydatków budżetu gminy Miasta Płock, ale także uwzględniono ogólną charakterystykę miasta. Zaprezentowano zestawienie udziału poszczególnych dochodów i wydatków w ich całkowitej liczbie.
File
  • File: 1
    1124404.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30537

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb89de87f1130474a98f371db91771439/
URN
urn:pw-repo:WUTb89de87f1130474a98f371db91771439

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page