Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Synthesis of ionic liquids with thermoresponsive miscibility gap with water

Eryk Grzechnik

Abstract

Ionic liquids are a very numerous group of compounds which often present different properties. One of the possible classifications is the assessment of their hydrophilicity and the ability to mix with water. Three sub-classes of miscibility are based on the presence of a miscibility gap. Miscibility without restrictions, when the system mixes freely in the whole range of compositions; partial miscibility, when critical solution temperature is observed in the range of 0-100°C, and no miscibility, when an occurring gap exceeds the 0-100°C range. Many researchers are working on developing simple techniques of predicting those properties. In order to validate the method of choise, a number of compounds were selected to attempt the synthesis. The water-miscibility of each IL was determined, thus obtaining information on the propriety of predictions in the majority ofinspected cases. In addition, the ability of the discussed systems to be used in separation processes was investigated. With the use of the selected ionic liquid, the partition coefficients of model indicators in biphasic water-IL system were investigated. The obtained results confirmed the differences in hydrophilicity and the potential applicability of ionic liquids for these purposes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Eryk Grzechnik (FC) Eryk Grzechnik,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Synteza cieczy jonowych wykazujących termoregulowane luki mieszalności opartych o kationy hydrofilowe
Supervisor
Maciej Zawadzki (FC/DPC) Maciej Zawadzki,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Gliński (FC/CChT) Marek Gliński,, Chair of Chemical Technology (FC/CChT)Faculty of Chemistry (FC) Maciej Zawadzki (FC/DPC) Maciej Zawadzki,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
Synteza, ciecze jonowe, luka mieszalności, krytyczna temperatura mieszalności, hydrofilowość, współczynnik podziału
Keywords in English
Synthesis, ionic liquids, misciblity gap, critical solution temperature, hydrophilicity, partition coefficient
Abstract in Polish
Ciecze jonowe jako bardzo szeroka grupa związków często prezentują zróżnicowane właściwości. Jeden z możliwych podziałów polega na ocenie ich hydrofilowości oraz zdolności do mieszania się z wodą. Jakościowo wyróżnia się trzy rodzaje mieszalności w oparciu o występowanie luki mieszalności. Pełną, kiedy układ miesza się swobodnie w całym zakresie składów; niepełną kiedy obserwowana jest krytyczna temperatura mieszalności w zakresie 0 -100°C oraz brak mieszalności kiedy obserwuje się lukę o krytycznej temperaturze poza tym zakresem. Prowadzonych jest wiele badań nad technikami umożliwiającymi szybkie przewidywanie opisywanych właściwości. W celu walidacji jednej z proponowanych metod wybrano szereg związków oraz podjęto próby ich syntezy. Otrzymane układy poddano badaniom mieszalności z wodą, uzyskując informacje o poprawności przewidywań modelu w większości testowanych przypadków. Dodatkowo oceniono zdolności omawianych układów do zastosowania ich w procesach separacji. Wykorzystując jedną z syntezowanych cieczy jonowych przeprowadzono badania współczynników podziału modelowych związków między dwie niemieszające się fazy. Uzyskane wyniki potwierdziły różnice w hydrofilowościach oraz potencjalną możliwość stosowalności cieczy jonowych w procesach ekstrakcji.
File
  • File: 1
    praca-inz-Eryk-Grzechnik-278384.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30249

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb86b695be33b41158402782cdcb88cba/
URN
urn:pw-repo:WUTb86b695be33b41158402782cdcb88cba

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page