Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of different work organization methods used on the picking lines on the functioning of the warehouse

Łukasz Waldemar Szwedo

Abstract

The aim of the thesis was to evaluate the influence of different methods of work organization used on the picking lines on the functioning of the warehouse. The evaluation was made on the basis of personally designed in the first chapter warehouse and a picking zone located inside which structure is specified in the second chapter of the thesis. In the first chapter there is also specified the logistic task and data which are necessary to design the warehouse and the picking zone located in it. The next step was the general description of the picking process and all necessary assumptions that have been made during the design of the picking zone. Then there are identified criteria according to which in the final stage of the work was made the classification of chosen work organization methods used on the picking lines. The third chapter begins with a description of these methods of work organization. For the most faithful presentation of the real work conditions inside the warehouse in the third chapter there are differentiated the skill level of employees working on the picking lines and the complexity of picking list. Then using the derived formulas and calculated time of the picking activities was carried out a simulation of the work during the picking process obtaining the results needed to make a comparison of listed options and choose the best of them. The final step is to analyze and make a summary of the results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Waldemar Szwedo (FT) Łukasz Waldemar Szwedo,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wpływ metod organizacji pracy linii kompletacyjnych na funkcjonowanie magazynu
Supervisor
Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
linia kompletacyjna, kompletacja, magazyn, organizacja pracy, wydajność
Keywords in English
picking line, picking, warehouse, work organization, efficiency
Abstract in Polish
Celem pracy była ocena wpływu różnych metod organizacji pracy zastosowanych na liniach kompletacyjnych na funkcjonowanie magazynu. Oceny dokonano na podstawie własnoręcznie zaprojektowanego w pierwszym rozdziale pracy magazynu i znajdującej się w nim strefy komisjonowania, której układ określony został w drugim rozdziale pracy. W pierwszym rozdziale zostało także określone zadanie logistyczne oraz dane projektowe niezbędne do zaprojektowania magazynu i znajdującej się w nim strefy komisjonowania. Kolejnym etapem był ogólny opis przebiegu procesu kompletacji oraz niezbędnych założeń, które zostały poczynione podczas projektowania strefy komisjonowania. Następnie określono kryterium, według którego w końcowym etapie pracy dokonano klasyfikacji wybranych metod organizacji pracy linii kompletacyjnych. Rozdział trzeci rozpoczyna opis niniejszych metod organizacji pracy. Dla jak najwierniejszego oddania rzeczywistych warunków pracy magazynu w trzecim rozdziale zróżnicowano także poziom umiejętności pracowników pracujących na liniach oraz stopień skomplikowania list kompletacyjnych. Następnie za pomocą wyprowadzonych wzorów oraz obliczonych czasów czynności kompletacyjnych dokonano symulacji przebiegu pracy podczas procesu kompletacji uzyskując wyniki potrzebne do dokonania porównania wyszczególnionych wariantów i wybrania najkorzystniejszego z nich. Ostatnim krokiem jest analiza i dokonanie podsumowania otrzymanych wyników.
File
  • File: 1
    Łukasz Szwedo praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9856

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb800a4363d9743718c192a537187d293/
URN
urn:pw-repo:WUTb800a4363d9743718c192a537187d293

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page