Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Scheduling analysis of landing aircraft using a letter algorithm

Krzysztof Zalewski

Abstract

Present thesis focuses on the analysis of queuing of aircraft approach to landing at Chopin Airport using letter scheduling algorithms. The thesis consists of five chapters. In the first point, in order to better understand the need to introduce new optimization systems in navigation processes, an increase in air traffic in the world and in Poland was demonstrated. Then, the characteristics of air traffic management were presented. The issue of airspace and airspace classification was discussed, and the division of services responsible for air traffic safety was characterized. The following part of thesis describes the procedures for standard departure and arrival routes for the RWY 33 runway at Chopin Airport. The fourth point presents elements of the task scheduling theory. The available methods were listed, described and classified according to various criteria. In particular, the focus was on letter scheduling methods: LPS, SPT and RPT. The aircraft scheduling methods currently used at Chopin Airport are also presented. Knowing the procedures for standard flight routes to Chopin Airport described earlier in the thesis, a hypothetical analysis of air traffic was performed. In addition, real air traffic measurements were made by calculating aircraft residence times in the TMA area. The necessary data was obtained based on own observations of aircraft approaching the TMA Chopin Airport in the Flightradar online platform. All data was measured by the author of the thesis. In the fifth point, letter scheduling algorithms were used for hypothetical residence times in TMA of aircraft reporting at the same time. Finally, it was found that letter scheduling methods could be helpful in the queuing of landing aircraft by an air controller.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Zalewski (FT) Krzysztof Zalewski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza szeregowania lądujących statków powietrznych z wykorzystaniem algorytmu listowego
Supervisor
Anna Kwasiborska (FT/DATE) Anna Kwasiborska,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adam Rosiński (FT/DTT) Adam Rosiński,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Anna Kwasiborska (FT/DATE) Anna Kwasiborska,, Department of Air Transport Engineering (FT/DATE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
wspomaganie kontrolerów ruchu lotniczego, szeregowanie samolotów podchodzących do lądowania, zarządzanie ruchem lotniczym, szeregowanie listowe, Lotnisko Chopina
Keywords in English
support of air traffic controllers, scheduling of aircraft approaching landing, air traffic management, list scheduling, Chopin Airport
Abstract in Polish
Niniejsza praca przedstawia analizę kolejkowania statków powietrznych podchodzących do lądowania na Lotnisku Chopina z zastosowaniem algorytmów szeregowania listowego. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W punkcie pierwszym, aby lepiej zrozumieć potrzebę wprowadzania nowych systemów optymalizacji w procesach nawigacyjnych, wykazano wzrost ruchu lotniczego na świecie i w Polsce. Następnie przedstawiono charakterystykę zarządzania ruchem lotniczym. Omówiono zagadnienie przestrzeni powietrznej i jej klasyfikacji oraz scharakteryzowano podział służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu lotniczym. W dalszej części pracy opisano procedury standardowych tras odlotu oraz dolotu dla pasa drogi startowej RWY 33 na Lotnisku Chopina. W punkcie czwartym zaprezentowano elementy teorii szeregowania zadań. Wymieniono i opisano dostępne metody oraz dokonano ich klasyfikacji według różnych kryteriów. W szczególności skupiono się na metodach szeregowania listowego, tj. LPS, SPT oraz RPT. Przedstawiono również sposoby szeregowania samolotów, aktualnie stosowane na Lotnisku Chopina. Znając opisane we wcześniej części pracy procedury standardowych tras dolotu do Lotniska Chopina, wykonano hipotetyczną analizę ruchu lotniczego. Oprócz tego dokonano rzeczywistych pomiarów ruchu lotniczego polegających na obliczeniu czasów przebywania statków powietrznych w rejonie TMA. Potrzebne dane uzyskano na podstawie własnych obserwacji samolotów zbliżających się do TMA Lotniska Chopina w platformie internetowej Flightradar. Wszystkie dane zostały zmierzone przez autora pracy. W punkcie piątym zastosowano algorytmy szeregowania listowego dla hipotetycznych czasów przebywania w TMA samolotów zgłaszających się w tym samym momencie. Ostatecznie stwierdzono, iż metody szeregowania listowego mogą być pomocne w procesie kolejkowania lądujących statków powietrznych przez kontrolera lotniczego.
File
  • File: 1
    Krzysztof_Zalewski__praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36279

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb7e90c8c74b14bdf815cd2709a53b377/
URN
urn:pw-repo:WUTb7e90c8c74b14bdf815cd2709a53b377

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page