Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Distribution warehouse project for a selected industry with significant field restrictions

Marta Klaudia Kubecka

Abstract

The aim of the thesis is to develop a distribution warehouse project for a selected industry that takes into account significant field restrictions. The first chapter describes the electronic industry, which the project will apply. Requirements regarding the storage of materials in the storage space were presented and the e-commerce channel was described as an opportunity for the development of the project. Next, the logistic task was formulated, including: assortment specification, structure of orders and release orders, loading forms of materials, seasonality and accumulation in material flow, time constraints of deliveries and shipments, terrain restrictions. The organizational parameters and criteria for assessing the quality of the solution were also characterized. The third chapter concerns the shaping of the spatial and functional object. The technologies used were discussed, functional areas were identified and described. Transport devices and categories of human work were presented. The size of the daily streams of material streams between the zones was calculated, and the capacity of the reserve zone and the minimum number of loading docks were determined. The individual and collective safety measures were discussed. 11 types of tasks implemented in the system were distinguished and the time of each of them was calculated. Then daily work intensity of the defined tasks was calculated. Based on the schedule, the necessary number of devices was calculated due to the type and number of employees due to the category of human work. The expenditures for the system were also determined, and on their basis annual operating and operating costs. On the basis of the values of indicators and indicators determined in chapter five, the project solution was assessed. The diploma thesis was concluded with a summary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Klaudia Kubecka (FT) Marta Klaudia Kubecka,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt magazynu dystrybucyjnego dla wybranej branży przy znacznych ograniczeniach terenowych
Supervisor
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport wewnętrzny, magazynowanie, branża elektroniczna, ograniczenia terenowe
Keywords in English
internal transport, storage, electronic industry, field resctrictions
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest opracowanie projektu magazynu dystrybucyjnego dla wybranej branży uwzględniającego znaczne ograniczenia terenowe. W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki branży elektronicznej, której będzie dotyczył projekt. Przedstawiono wymogi odnośnie składowania materiałów w przestrzeni magazynowej oraz opisano kanał e-commerce jako możliwość dla rozwoju przedsięwzięcia. Następnie sformułowano zadanie logistyczne, w tym: charakterystykę asortymentu, strukturę awizacji i poleceń wydania, postacie ładunkowe materiałów, sezonowość i spiętrzenia w przepływie materiałów, uwarunkowania czasowe dostaw i wysyłek, ograniczenia terenowe. Scharakteryzowano także parametry organizacyjne i kryteria oceny jakości rozwiązania. Rozdział trzeci dotyczy ukształtowania przestrzennego i funkcjonalnego obiektu. Omówiono zastosowane technologie, wyodrębniono i opisano obszary funkcjonalne. Przedstawiono urządzenia transportowe i kategorie pracy ludzkiej. Obliczono wielkość dobowych rozpływów strumieni materiałowych pomiędzy strefami, a także określono pojemność strefy rezerw i minimalną liczbę doków przeładunkowych. Omówiono zastosowane środki bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego. Wyodrębniono 11 typów zadań realizowanych w systemie i obliczono czas realizacji każdego z nich. Następnie obliczono dobowe pracochłonności zdefiniowanych zadań. W oparciu o harmonogram dokonano obliczeń niezbędnej liczby urządzeń ze względu na typ oraz liczby pracowników ze względu na kategorię pracy ludzkiej. Określono również nakłady na system, a na ich podstawie roczne koszty eksploatacyjne i operacyjne. Na podstawie wyznaczonych w rozdziale piątym wartości wskaźników i mierników dokonano oceny rozwiązania projektowego. Pracę dyplomową zakończono podsumowaniem.
File
  • File: 1
    274653_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31276

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb7a69744664a49e381341504db4d62cd/
URN
urn:pw-repo:WUTb7a69744664a49e381341504db4d62cd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page