Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Konstrukcja narzędzi badawczych do analizy transkrypcji genu FBP1 w szczepie S. cerevisae maf1-∆

Dominika Magdalena Wojcieszki

Abstract

Drożdże są zdolne do adaptacji metabolizmu stosownie do warunków zewnętrznych. Obecność glukozy powoduje aktywację szlaku glikolizy, co skutkuje powstaniem metabolitów pośrednich oraz cząsteczek ATP, substratów do dalszych przemian metabolicznych i cząsteczek budulcowych, jak aminokwasy i kwasy nukleinowe. Przejście do wzrostu na niefermentowanym źródle węgla stymuluje ścieżki sygnałowe i skutkuje szeregiem zmian w transkrypcji genów oraz translacji wybranych białek w komórce. W odpowiedzi komórek na stres, wywołany niedoborem składników odżywczych, bierze udział kinaza Snf1p, nazywana sensorem „głodu”. Jej aktywność wzrasta podczas wzrostu na niefermentowanych źródłach węgla. Kinaza Snf1 jest zaangażowana w regulację szlaku glukoneogenezy i wpływa na transkrypcję wielu genów, m.in. genów kodujących enzymy Fbp1 oraz Pck1. Niekorzystne warunki wzrostu, powodują obniżenie aktywności transkrypcji wielu genów niekodujących białek, w tym genów tDNA. W mutancie maf1-Δ zaobserwowano obniżony poziom ekspresji genu FBP1 i PCK1, podczas hodowli na podłożu z glicerolem. Białko Maf1 reguluje negatywnie biogenezę cząsteczek tRNA. W ramach niniejszej pracy skonstruowano narzędzia badawcze do analizy regulacji transkrypcji oraz okupacji czynników transkrypcyjnych genu FBP1 z wykorzystaniem metod ChIP oraz qPCR. Transkrypcja genu FBP1 podlega kontroli m.in. przez czynniki transkrypcyjne, takie jak Adr1, Cat8 oraz Rds2. W wyniku przeprowadzonych manipulacji genetycznych powstał szczep referencyjny oraz mutant maf1-Δ wyrażający czynnik transkrypcyjny Adr1 w fuzji z epitopem 3-HA oraz szczep z dysrupcją genu MAF1 w szczepie BY4741 Rds2-3HA. Konstrukty pozwolą na dalszą pracę eksperymentalną mającą na celu wyjaśnienie mechanizmu molekularnego odpowiedzialnego za zmniejszenie ekspresji FBP1 w mutancie maf1-Δ w obecności niefermentowanego źródła węgla.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominika Magdalena Wojcieszki (FC) Dominika Magdalena Wojcieszki,, Faculty of Chemistry (FC)
Supervisor
Małgorzata Adamczyk (FC/CDSB) Małgorzata Adamczyk,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Drug Technology And Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Małgorzata Adamczyk (FC/CDSB) Małgorzata Adamczyk,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC) Elżbieta Wałajtys-Rode (FC/CDSB) Elżbieta Wałajtys-Rode,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
drożdże, ścieżki sygnałowe glukozy, Maf1, FBP1, czynniki tranksrypcyjne, Cat8, Rds2, Adr1
File
  • File: 1
    wojcieszki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8588

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb7975799d271436ca47d9e559f7dfebd/
URN
urn:pw-repo:WUTb7975799d271436ca47d9e559f7dfebd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page