Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project to improve operating trams using a traffic light for the selected object

Magdalena Zwolińska

Abstract

This engineering thesis contains all the necessary information to create an algorithm that is improving service through the introduction of trams priorities for tram traffic light. The work includes six chapters, which present the stages of seeking to achieve the goal. At the outset, it has been clarified whether the topic should be undertaken, and there was presented crossing, which was going to be analyzed. The location of crossing was described. Of the several presented, we selected the intersection of Puławska - Odyńca - Okolska. The next step was to make the measurements, ie.: the measurement of the volume of traffic at the peak of the morning, in the middle of the day and top afternoon and measurement tram traffic. The last of those is done in order to designate appropriate time conditions to create the control algorithms accommodative. Next, the most extensive chapter, concerns the traffic organization plan, in which it is given the necessary calculations as to change the geometry of the crossing, marking the horizontal and vertical selection phase sequence. Taking this all into consideration, there was designed the program of traffic lights, first cycle developed by measuring the intensity of pedestrian and tram and based on a map primer, the control algorithm accommodative. There were created three basic programs for specific periods of the day, and the starting and ending program. This was followed by an adaptive control algorithm which takes into account the priority for trams. In the last chapter there are summarized the results of the work. Final pages include a bibliography, a list of tables, figures and attachments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Zwolińska (FT) Magdalena Zwolińska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt udoskonalenia obsługi tramwajów za pomocą sygnalizacji świetlnej dla wybranego obiektu
Supervisor
Marek Buda (FT/TCTI) Marek Buda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Buda (FT/TCTI) Marek Buda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Piotr Tomczuk (FT/IMST) Piotr Tomczuk,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
priorytet, tramwaje, sygnalizacja świetlna, algorytm, sterowanie adaptacyjne
Keywords in English
priority, trams, traffic lights, algorithm, adaptive control
Abstract in Polish
W niniejszej pracy inżynierskiej zawarto wszelkie niezbędne informacje, aby stworzyć algorytm, który służy udoskonaleniu obsługi tramwajów poprzez wprowadzenie priorytetów dla komunikacji tramwajowej w sygnalizacji świetlnej. Praca obejmuje sześć rozdziałów, w których zaprezentowano etapy dążące do osiągnięcia celu. Na wstępie została wyjaśniona zasadność podjęcia tematu oraz zostało zaprezentowane skrzyżowanie, które przeanalizowano. Dokonano opisu położenia owego skrzyżowania. Spośród kilku przedstawionych, wybrano skrzyżowanie ulic Puławskiej – Odyńca – Okolska. Kolejnym etapem było wykonanie pomiarów, tzn.: pomiar natężenia ruchu w szczycie porannym, międzyszczycie komunikacyjnym i szczycie popołudniowym oraz pomiary ruchu tramwajowego. Te ostatnie wykonuje się w celu wyznaczenie odpowiednich warunków czasowych przy tworzeniu algorytmów sterowania akomodacyjnego. Następny, najobszerniejszy rozdział dotyczy projektu organizacji ruchu, w którym to zamieszczono niezbędne obliczenia co do zmiany geometrii skrzyżowania, oznakowania poziomego i pionowego, wyboru sekwencji faz. Na tej podstawie został zaprojektowany program sygnalizacji świetlnej, najpierw program cykliczny opracowany dzięki pomiarom natężeń ruchu kołowego i tramwajowego oraz na podstawie podkładu mapowego, a potem algorytmu sterowania akomodacyjnego. Stworzone zostały trzy programy bazowe dla charakterystycznych okresów dnia oraz program startowy i końcowy. Następnie powstał algorytm sterowania adaptacyjnego uwzględniający priorytet dla tramwajów. W ostatnim rozdziale podsumowano wyniki pracy. W końcowych stronach zamieszczono bibliografię, spis tabel i rysunków, załączniki.
File
  • File: 1
    Projekt udoskonalenia obsługi tramwajów za pomocą sygnalizacji świetlnej dla wybranego obiektu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14084

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTb7911658faf545b2ae3795b453104fd7/
URN
urn:pw-repo:WUTb7911658faf545b2ae3795b453104fd7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page